“Balance Bonus” ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลงเบื้องต้น

 1. โปรโมรชั่นพิเศษจะสามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 1 ตุลาคม 2557

 2. โปรโมรชั่นนี้จะดูแลโดย MTrading สำหรับลูกค้าใหม่ ผู้เข้าร่วมโปรโมรชั่นจะได้รับโบนัสเป็นจำนวนเงินตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2,000 USD

เงินฝาก โบนัส
2,000 USD to 4,900 USD 25% Bonus
5,000 USD to 9,999 USD 30% Bonus
10,000 USD to 19,999 USD 40% Bonus
+ 20,000 USD 50% Bonus

โบนัสสูงสุด-50,000 USD

ปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ 0.4 lot ต่อ 1 USD ของโบนัส

ระยะเวลาในการหมดอายุของโบนัสอยู่ที่ 90 วัน

  1. โบนัสเป็นส่วนหนึ่งของเงินในบัญชีที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำมาใช้ในการซื้อขาย

  2. ปริมาณการซื้อขายถูกคำนวณเป็นจำนวนล็อตโดย 1 ล็อต มีค่าเท่ากับสกุลเงิน 100,000 หน่วย หรือในทางกลับกัน สกุลเงิน 100,000 หน่วยมีค่าเท่ากับ 1 ล็อต เช่น เมื่อเปิดการซื้อขายสกุลเงินจำนวน 100,000 หน่วยและทำการปิดในจำนวนเดียวกัน จะถูกนับเป็น 1 ล็อตของปริมาณการซื้อขายที่กำหนด ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.6

  3. เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างระดับหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมาร์จินและขนาดของสัญญาซื้อขายในตราสารที่ไม่ใช่สกุลเงิน ดังนั้นการคำนวณปริมาณการซื้อขายให้เป็นไปตามข้อกำหนด จึงแยกได้เป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้ :

Metals:

GOLD – 1, SILVER – 10.

Commodities futures CFDs:

GAS – 5, OIL – 5.

Indices CFDs:

WIG40 – 200;

SP500 – 100;

NQ100, CAC40, STOXX50 – 50;

FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 – 20;

DJI30, MIB40 – 10.

Stocks CFDs:

All stocks CFDs – 1000.

ตัวอย่าง

เมื่อเทรดเดอร์เปิดการซื้อขายดัชนี FTSE 100 สัญญา ขนาดของการซื้อขายต้องคำนวณเป็นจำนวนหน่วยหรือล็อตและต้องเข้าหลักเกณฑ์ของปริมาณการซื้อขายที่กำหนดไว้ในแคมเปญโบนัสพิเศษด้วย ดังนั้นวิธีการคำนวณคือ เอาจำนวนสัญญาเป็นตัวตั้ง (100 สัญญา) แล้วเอาจำนวนมาร์จินของตราสารเป็นตัวหาร(20) เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายที่เป็นไปตามเงื่อนไขของแคมเปญนี้คิดเป็น 100/20 = 5 ล็อต

 1. การคำนวณปริมาณการซื้อขายตามข้อกำหนด และการปิดซื้อขายต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้:

 • ระยะเวลาในการเข้าทำรายการอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

 • กำไรหรือขาดทุนจากการทำรายการต้องมากกว่า 3 จุด

 • ในการทำรายการซื้อขายนั้นต้องไม่เป็นการทำเฮดจ์จิง (hedging) หมายถึงการสั่งซื้อและสั่งขายตราสารตัวเดียวพร้อม ๆ กัน ในจำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากันเพื่อลดความเสี่ยง (เช่น ±30%) ภายในเวลา 15 นาทีของการซื้อขายในครั้งแรก

  1. จำนวนโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีของเทรดเดอร์ผู้ที่ได้รับเชิญก็ต่อเมื่อในบัญชียังคงมีเงินเหลืออยู่เต็มจำนวนและหลังจากได้ทำรายการซื้อขายตามปริมาณที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นครบถ้วนแล้วเท่านั้น

  2. เนื่องจากเวลาในการทำรายการซื้อขายให้ครบตามปริมาณที่กำหนดมีจำกัด ดังนั้นเทรดเดอร์ผู้มีสิทธิ์ในโบนัสดังกล่าวมีเวลาเพียง 90 วัน (ระยะเวลาหมดอายุ) นับจากวันได้รับสิทธิ์เพื่อทำรายการซื้อขายให้บรรลุตามข้อกำหนด หากทำไม่สำเร็จและแคมเปญหมดอายุ แอดมิรัลมาร์เก็ตมีสิทธิ์ยกเลิกจำนวนโบนัสดังกล่าวออกจากบัญชี

  3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสไม่ถูกจำกัดสิทธิ์การเพิ่มเงินทุนในบัญชีซื้อขายเพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับมาร์จินให้เพียงพอเพื่อความสำเร็จในการทำรายการซื้อขายของพวกเขา อย่างไรก็ดีภายในระยะเวลาของแคมเปญนี้โบนัสจะถูกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  4. หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ การใช้กลยุทธ์ในการทำรายการซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้มีสิทธิ์รับโบนัสควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของแคมเปญนี้ และการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตลาด การรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการใช้กลยุทธ์พิเศษในการทำรายการ

2. Receiving Bonus

  1. โบนัสจะให้แก่เทรดเดอร์ผู้ที่ได้รับอีเมล์เชิญเข้าร่วมแคมเปญจากตัวแทนของ MTrading และได้ทำการส่งอีเมล์เพื่อตอบรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วเท่านั้น โดยส่งอีเมลล์มาที่ apac-bonus@mtrading.com

  2. หลังจากนักลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญได้ใส่เงินเข้ามาในบัญชีซื้อขาย ผู้เข้าร่วมแคมเปญต้องส่งอีเมลล์ไปยังผู้จัดการของ MTrading เพื่อที่จะขอการอนุมัติโบนัส เว้นแต่จะได้รับโบนัสโดยอัตโนมัติภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการฝากเงิน

  3. โบนัสจะถูกจ่ายเข้าบัญชีที่ใช้ซื้อขายจริงของผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเท่านั้น

3. การถอนเงินจากบัญชีซื้อขายระหว่างโปรโมชั่น

  1. ในกรณีที่โบนัสได้ถูกโอนไปยังบัญชีของเทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์แล้วโบนัสดังกล่าวไม่สามารถถอนบางส่วนหรือทั้งจำนวน จนกว่าเทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสียก่อน.

  2. เทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์ในโบนัสไม่สามารถทำการโอนย้ายจำนวนโบนัสที่ได้รับมาไปยังบัญชีอื่นเป็นการภายใน จนกว่าจะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสียก่อน

  3. ผู้เข้าร่วมสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณการซื้อขายไม่ครบถ้วนตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ในครั้งแรก โบนัสจะถูกถอนออกจากบัญชีซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์ในโบนัสนั้นทันที

  4. ในกรณีในการถอนกำไรจะใช้กฏเดียวกันตามข้อที่ 3.3

  5. หากเทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้ไม่สามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โบนัสทั้งจำนวนจะถูกเรียกคืนจากบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ทันทีโดย MTrading ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นความรับผิดชอบของเทรดเดอร์แต่เพียงผู้เดียวที่จะบริหารระดับมาร์จินของบัญชีซื้อขายให้อยู่ในระดับมากพอที่จะหลีกเลี่ยงจุดปิดบัญชีหรือ stop out ของทุกตำแหน่งที่กำลังทำการซื้อขายอยู่หลังจากโบนัสได้ถูกเรียกคืนไปแล้ว

  6. เมื่อเทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์ในแคมเปญสามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โบนัสจะถูกโอนย้ายจากส่วนที่เครดิตไว้เข้าสู่ส่วนที่เป็นยอดคงเหลือจริงของบัญชีภายในสี่สิบแปดชั่วโมง และเงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดจะถูกยกเลิก

  7. หลังจากโบนัสถูกหักออกจากบัญชีของเทรดเดอร์ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หรือได้โอนย้ายเข้าสู่ส่วนของยอดคงเหลือจริงของบัญชีหลังจากสามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เทรดเดอร์สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้

4. ข้อกำหนดสุดท้าย

  1. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธ์รับโบนัสทราบล่วงหน้าทางอีเมล์

  2. ถ้า MTrading สงสัยว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสละเมิดหรือพยายามละเมิดหรือกระทำการใดที่เป็นการลดความน่าเชื่อถือของ MTrading บริษัท MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ ยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสทั้งจำนวนจากนักลงทุนผู้มีสิทธิ์รับโบนัส หากจำเป็นต้องยกเลิกข้อตกลง เงื่อนไขและสัญญาของลูกค้าด้วยความเคารพต่อนักลงทุนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นคนอื่นๆ ในการยุติการเข้าถึงบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร

  3. เงินโบนัสถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  4. การลงทุนในตลาด Forex และ CFD เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยง นักลงทุนไม่ควรรีบร้อนลงทุนจนกว่าจะทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขาย และผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญไม่ควรใช้โปรโมชั่นนี้เป็นปัจจัยในการพิจารณาลงทุนในตลาด Forex และ CFD

  5. นักลงทุนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับโบนัสตามข้อกำหนดในการชำระภาษีของประเทศตัวเองแต่เพียงผู้เดียว

  6. ทุกข้อโต้แย้งหรือหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะได้รับการตัดสินโดยผู้บริหารของ MTrading บนพื้นฐานของความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและจะมีผลผูกพันต่อนักลงทุนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคม