เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับแคมเปญ Bitcoin Cashback

ลูกค้าที่มีสิทธิ์, ที่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ จะสามารถรับโบนัสคืนเงินเพียงครั้งเดียวมากถึง 0.02018 BTC (200 USD).

เพื่อเข้าร่วมในโปรโมชั่น Bitcoin Cashback, คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้ในบัญชีของคุณ

บทนำ

ServiceComSvg Ltd ( "บริษัท" "เรา", "ของเรา", "พวกเรา" หรือ "ServiceComsvg") ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า MTrading ที่จะนำเสนอโปรโมชั่นนี้ให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ทั้งหมด

แบบฟอร์มเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรโมชั่น "Bitcoin Cashback" เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงของ "ServiceComsvg" และบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ถือเป็นภาคผนวกของข้อตกลงและเงื่อนไขของ "ServiceComsvg" ทั้งหมด

เงื่อนไขของการมีสิทธิ์

1. ภายใต้บังคับ (กฎหมาย),และโดยปราศจากอคติ, ข้อตกลงทางธุรกิจอื่นๆและนโยบายข้อเสนอทั้งหมด, ข้อเสนอจะสามารถใช้ได้กับลูกค้าทุกคนที่เปิดบัญชีจริงใหม่ ที่มีสิทธิ์และมีความพึงพอใจในเกณฑ์ข้อเสนอ ( 'ลูกค้าที่มีสิทธิ์') ตามที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนดังต่อไปนี้

2. โปรโมชั่น Bitcoin Cashback ประกอบด้วยสองส่วนดังนี้:

ก. ระยะเวลาในการฝากเงิน - จะต้องทำการฝากเงินโดยมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 400 USD ก่อน ลูกค้าจึงจะสามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ได้

ข. การรับเงินคืน - ลูกค้าสามารถร้องขอเพื่อรับการชดเชยในกรณีที่การซื้อขายเกิดการสูญเสียหรือขาดทุนได้เป็นจำนวน 200USD ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ของการทำการซื้อขายในครั้งแรก

เพื่อจ่ายคืนความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนถึง 200 USD

3. ลูกค้า MTrading ทั้งหมดที่ต้องการเลือกรับข้อเสนอนี้ จะต้องทำการแจ้งให้กับทางทีมงาน support ลูกค้าของ MTrading ผ่านทางอีเมล์ที่ (hello@mtrading.com) โดยใช้รหัสโปรโมชั่น 'Bitcoin Cashback' ก่อนที่จะทำการฝากเงิน

1. โอนเงินภายในใดๆในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นเงินฝากใหม่และลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอนี้

2 . การถอนเงินใดๆ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นจะมีผลทำให้มีการตัดสิทธิ์จากข้อเสนอ

3 . ลูกค้าทุกคนที่เลือกข้อเสนอนี้จะได้รับอีเมล์ยืนยันจาก MTrading ว่าบัญชีของพวกเขาเป็นสิทธ์ในโปรโมชั่นนี้

4 . ไม่ว่าลูกค้าของ MTrading จะมีจำนวนบัญชีซื้อขายกี่บัญชีก็ตามที่ได้เปิดไว้กับทางบริษัทฯ หากแต่โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้สำหรับบัญชีซื้อขายที่เปิดได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหนึ่งท่านเท่านั้น

5 . Cashback จะให้เฉพาะเมื่อยอดเงินในบัญชีในเวลาที่ทำการร้องขอนั้นน้อยกว่าจำนวนเงินฝากเริ่มต้นเท่านั้น

การติดต่อสื่อสารที่มีความล่าช้า

ServiceComSvg Ltd จะไม่ได้รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าใดๆ ในการยอมรับหรือการส่งออเดอร์ที่เนื่องมาจากการชำรุดเสียหาย (breakdown) หรือความล้มเหลวของการส่งหรือการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น หรือสาเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมหรือความคาดหมายที่มีเหตุอันควร

การตัดสิทธิ์ (Disentitlement)

หาก MTrading สงสัยว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ทำร้ายหรือพยายามที่จะละเมิดแคมเปญหรืออีกนัยหนึ่งมีการดำเนินการที่ขาดความสุจริตของความศรัทธาอันดีต่อ MTrading, ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปฏิเสธเพื่อระงับ,เปลี่ยนแปลง, และทำการยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงของแคมเปญนี้ และข้อตกลงของลูกค้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมแคมเปญที่ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือเพื่อยุติการเข้าถึงในบริการของผู้เข้าร่วมและ / หรือบล็อกบัญชีต่างๆของผู้เข้าร่วมหรือปรับเปลี่ยนหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า