เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ "โบนัสเครดิต"

เงื่อนไขและข้อตกลง “โบนัสพิเศษ”

1. เงื่อนไขทั่วไป

1.1 แคมเปญนี้จัดทำและโดย MTrading.

Deposit Bonus Minimum Trading Volume
(lots per dollar)
300-499 USD 20% 0,25 Lot per USD
500-999 USD 25% 0,25 Lot per USD
1 000 USD - 2 499 USD 30% 0,25 Lot per USD
2 500 USD - 4 999 USD 35% 0,25 Lot per USD
5000 USD - 9 999 USD 40% 0,25 Lot per USD
10 000 USD - 19 999 USD 50% 0,3 Lot per USD
+ 20 000 USD CUSTOM CUSTOM

1.2 ในแต่ละโปรแกรม ผู้เข้าร่วม ("ผู้เข้าร่วม") จะได้รับโบนัส ("โบนัส") ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้:

1.3 โบนัส ถือว่าเป็นเพียงการเพิ่มอัตราค่า Free margin และเพิ่มปริมาณเงินทุนในการเทรด ( เช่น การเปิดออเดอร์ใหม่และรักษาค่ามาร์จิ้นที่จำเป็นแต่การรักษาออเดอร์เอาไว้) อย่างไรก็ตามโบนัสไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินทุน ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการถอนออกหรือโอนไปยังบัญชีอื่นได้ก่อนที่จะทำการเทรดตามจำนวนล็อตวอลลุ่มที่กำหนดเสียก่อน (ปริมาณวอลลุ่มล็อตที่กำหนด) ซึ่งกำหนดจากยอด “โบนัสพิเศษ” ที่ได้รับ

1.4 โบนัสพิเศษที่ใส่ในบัญชีเป็นค่ามาร์จิ้นเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาเช่นทดแทนการสุญเสียจากการเทรดได้

1.5 ปริมาณวอลลุ่มล็อตที่ใช้คำนวณคือ 1 ล็อต ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100,000 ยูนิตล็อต (1 สแตนดาร์ดล็อต) ตัวอย่างเช่น ทำการเปิดออเดอร์ที่ 100,000 ยูนิตล็อต และปิดออเดอร์นี้ จึงจะนับเป็น 1 ล็อต วอลลุ่มที่กำหนด ตามเงื่อนไขในข้อ 1.8

1.6 เนื่องจากความแตกต่างของค่ามาร์จิ้นที่ต้องการในการเปิดออเดอร์ของสัญญาในแต่ละออเดอร์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ค่าสกุล การคำนวณวอลลุ่มล็อตที่กำหนดจึงแตกต่าง โดยมีการนวณดังต่อไปนี้

Metals ( โลหะมีค่า ):

GOLD – 1, SILVER – 10

CFDs ฟิวเจอร์ สินค้าโภคภัณฑ์ :

GAS - 5, OIL – 5

ดัชชนี CFDs:

WIG40 - 200,
SP500 - 100,
NQ100, CAC40, STOXX50 - 50,
FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 - 20,
DJI30, MIB40 - 10

หุ้น CFDs:

หุ้น CFDs ทั้งหมด – 1000

ตัวอย่างเช่น :

เมื่อผู้เข้าร่วมเปิดออเดอร์โดยใช้ 100 สัญญา เปิดออเดอร์ของ FTSE index, จำนวนของสัญญาที่เปิดจะถูกคำนวณเปลี่ยนเป็นค่าวอลลุ่มล็อตซึ่งจะถูกนับเป็นวอลลุ่มล็อตที่กำหนด โดยจะคำนวณจากจำนวนสัญญาที่เปิด (100 สัญญา ) และหารด้วยตัวหารที่กำหนด (20) ดังนั้นจึงคำนวนวอลลุ่มล็อตที่กำหนดได้เป็น 100 / 20 = 5 lots.( วอลลุ่มล็อต )

1.7 ข้อกำหนดในการเปิดออเดอร์ที่จะนับคำนวณเป็น “วอลลุ่มล็อตที่กำหนด” นั้น ต้องเป็นออเดอร์ที่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

- ออเดอร์ซื้อขายนี้จะต้องเปิดไว้อย่างน้อย 15 นาที;

- ออเดอร์ซื้อขายนี้จะต้องมีการเคลื่อนไหวกำไรหรือขาดทุนมากกว่า 3 จุด ;

- ในการทำรายการซื้อขายนั้นต้องไม่เป็นการทำเฮดจ์จิง (hedging) หมายถึงการสั่งซื้อและสั่งขายตราสารตัวเดียวพร้อม ๆ กัน ในจำนวนใกล้เคียงหรือเท่ากันเพื่อลดความเสี่ยง (เช่น ±30%) ภายในเวลา 15 นาทีของการซื้อขายในครั้งแรก

1.8 จำนวนโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีของเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมก็ต่อเมื่อในบัญชียังคงมีเงินเหลืออยู่เต็มจำนวนและหลังจากได้ทำรายการซื้อขายตามปริมาณที่กำหนดไว้ในแคมเปญครบถ้วนแล้วเท่านั้น

1.9 เนื่องจากเวลาในการทำรายการซื้อขายให้ครบตามวอลลุ่มที่กำหนดมีจำกัด ดังนั้นเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมในโบนัสดังกล่าวมีเวลาเพียง 180 วัน นับจากวันได้รับสิทธิ์เพื่อทำรายการซื้อขายให้บรรลุตามข้อกำหนด หากทำไม่สำเร็จและแคมเปญหมดอายุ MTrading มีสิทธิ์ยกเลิกจำนวนโบนัสดังกล่าวออกจากบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.10 ผู้เข้าร่วมที่ได้รับโบนัสไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการเพิ่มเงินทุนในบัญชีซื้อขายเพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับมาร์จินให้เพียงพอเพื่อความสำเร็จในการทำรายการซื้อขายของพวกเขา อย่างไรก็ดีภายในระยะเวลาของแคมเปญนี้โบนัสจะถูกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1.11 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ การใช้กลยุทธ์ในการทำรายการซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมรับโบนัสควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของแคมเปญนี้ และการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตลาดของผู้เข้าร่วมเอง การรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการใช้กลยุทธ์พิเศษในการทำรายการ

1.12 เนื่องจากจำนวนเงินโบนัสที่เพิ่มขึ้นในบัญชีซื้อขายเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วม นอกเหนือจากจุดปิดบัญชี (stop out) ที่ MTrading กำหนดไว้ (ต่ำกว่า 30%) ข้อบังคับจุดปิดบัญชีที่เพิ่มเข้ามาจะถูกนำไปใช้ ซึ่งการสั่งซื้อขายจะถูกนำไปชำระหนี้ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีเงินสำรองต่ำกว่าข้อบังคับระดับจุดปิดบัญชีหรือ stop out

1.13 ระดับของจุดปิดบัญชี (stop out) ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการยกเลิกบัญชีและการชำระหนี้ของผู้สั่งซื้อขายเมื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญมีเงินทุนในบัญชีลดลงต่ำกว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับ(เงินในบัญชี + กำไร/ขาดทุน + ผลต่างของอัตราดอกเบี้ยใน 1 วัน (swap) + โบนัส – คอมมิชชั่น)

ตัวอย่างเช่น :

เงื่อนไขระดับของจุดปิดบัญชี (Stop out)

เทรดเดอร์มีเงินทุนอยู่ในบัญชีจำนวน 1,000 ดอลลาร์ และได้รับโบนัสเพิ่มอีก 250 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่จะนำมาคำนวณระดับของหลักทรัพย์ค้ำประกันขั้นต่ำหรือมาร์จินควรคิดจากยอด 1,250 ดอลลาร์ หากเทรดเดอร์คำนวณระดับของมาร์จินจากยอดเงิน 1,000 ดอลลาร์ ดังนั้นจุดปิดบัญชี (Stop out) จะทำงานทันทีเมื่อเทรดเดอร์มีเงินทุนในบัญชีลดลงต่ำกว่า 30% ของจำนวนมาร์จินที่ใช้ไป เช่น เมื่อเงินทุนเหลือเพียง 300 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า แต่ก็ยังสูงกว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับอยู่ดี ดังนั้นเมื่อเงินทุนเหลือมากกว่าจำนวนโบนัส จุดปิดบัญชีจะคำนวณระดับมาร์จินที่ 30%

กรณีการถูกยกเลิกบัญชีเพิ่มเติม

เงื่อนไขเดียวกับตัวอย่างด้านบน แต่สมมติว่าครั้งนี้เทรดเดอร์คำนวณระดับมาร์จินจากจำนวนเงิน 500 ดอลลาร์ ซึ่งจำนวนมาร์จิน 30% จะเท่ากับ 150 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากเป็นจำนวนที่น้อยกว่าโบนัสที่ได้รับ ซึ่งก็คือ 250 ดอลลาร์ ดังนั้นจุดปิดบัญชีจะถูกเพิ่มระดับขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เงินทุนในบัญชีลดเหลือต่ำกว่า 250 ดอลลาร์ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ระดับของจุดปิดบัญชีหรือ stop out กลายเป็น 50%

2. รายละเอียดการให้โบนัสพิเศษ

2.1 โบนัสจะให้แก่เทรดเดอร์ผู้ที่ได้รับอีเมล์เข้าร่วมแคมเปญจากตัวแทนของ MTrading และได้ทำการส่งอีเมล์เพื่อตอบรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วเท่านั้น

2.2 หลังจากผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสทำการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของตัวเองแล้ว ให้แจ้งไปยังผู้จัดการสาขาของ MTrading ในประเทศของคุณทางอีเมล์ เพื่อขอให้ MTrading ทำการโอนจำนวนโบนัสเข้าบัญชีซื้อขายของคุณ

2.3 โบนัสจะถูกจ่ายเข้าบัญชีที่ใช้ซื้อขายจริงของผู้เข้าร่วมรับโบนัสเท่านั้น

3. การถอนเงินจากบัญชีซื้อขายระหว่างเข้าร่วมแคมเปญ

3.1 ในกรณีที่โบนัสได้ถูกโอนไปยังบัญชีของเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมแล้ว โบนัสดังกล่าวไม่สามารถถอนบางส่วนหรือทั้งจำนวน จนกว่าเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมจะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสียก่อน

3.2 เทรดเดอร์ผู้ได้รับสิทธิ์ในโบนัสไม่สามารถทำการโอนย้ายภายในจำนวนโบนัสไปบัญชีอื่นได้จนกว่าจะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนวอลลุ่มล็อตที่กำหนดไว้เสียก่อน

3.3 ผู้เข้าร่วมรับโบนัสพิเศษสามารถถอนกำไรสะสมหรือเงินทุนที่ฝากเข้าบัญชีก่อนหน้าออกไปใช้ได้แต่ต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่การถอนเงินดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแคมเปญ บริษัทจะเรียกคืนโบนัสทั้งหมดออกจากบัญชีซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมรับโบนัสนั้นทันที

3.4 เมื่อเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมในแคมเปญทำการเปิดการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมสามารถทำการสั่งถอนได้แต่ในจำนวนจำกัดคือจากจำนวนที่เป็นกำไรและยังสามารถเก็บจำนวนโบนัสไว้ได้ การคำนวณจำนวนเงินที่สามารถถอนได้นั้น คำนวณจาก : 70% ของฟรีมาร์จิ้น – จำนวนโบนัส – เงินฝาก

3.5 หากเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมแคมเปญนี้ไม่สามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โบนัสทั้งจำนวนจะถูกเรียกคืนจากบัญชีของผู้เข้าร่วมทันทีโดย MTrading ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นความรับผิดชอบของเทรดเดอร์แต่เพียงผู้เดียวที่จะบริหารระดับมาร์จินของบัญชีซื้อขายให้อยู่ในระดับมากพอที่จะหลีกเลี่ยงจุดปิดบัญชีหรือ stop out ของทุกตำแหน่งที่กำลังทำการซื้อขายอยู่หลังจากโบนัสได้ถูกเรียกคืนไปแล้ว

3.6 เมื่อเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โบนัสจะถูกโอนย้ายจากส่วนที่เครดิตไว้เข้าสู่ส่วนที่เป็นยอดคงเหลือจริงของบัญชีภายใน 48 ชั่วโมง และเงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดจะถูกยกเลิก

3.7 หลังจากโบนัสได้โอนย้ายเข้าสู่ส่วนของยอดคงเหลือจริงของบัญชีหลังจากสามารถทำรายการซื้อขายได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เทรดเดอร์สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้

3.8 เมื่อโบนัสถูกหักออกจากบัญชีของผู้เข้าร่วมแคมเปญ เนื่องด้วยกรณีที่ทำการถอน หรือโอนย้าย ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะเสียสิทธิในการใช้โบนัสทันที

4. ข้อกำหนดสุดท้าย

4.1 MTrading มีสิทธิ์ในการเลื่อน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแคมเปญตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับโบนัสทราบล่วงหน้าทางอีเมล์

4.2 หาก MTrading สงสัยว่าผู้เข้าร่วมรับโบนัสละเมิดหรือพยายามละเมิดหรือกระทำการใดที่เป็นการลดความน่าเชื่อถือของ MTrading, MTrading มีสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ ยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสทั้งจำนวนจากเทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมรับโบนัส และหากในกรณีจำเป็นต้องยกเลิกข้อตกลง เงื่อนไขและสัญญากับลูกค้า หรือยุติการเข้าถึงบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวรได้

4.3 เงินโบนัสถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญจะสามารถทำรายการซื้อขายครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.4 เทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับโบนัสตามข้อกำหนดในการชำระภาษีของประเทศของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

4.5 ข้อพิพาทหรือสถานการณ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ครอบคลุมในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขตามวิจารณญาณของ MTrading หรือการแก้ปัญหาตามการร้องเรียนของลูกค้า

4.6 ในกรณีที่มีความคลุมเครือ ขัดแย้งกันหรือมีความไม่แน่ใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้น คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเงื่อนไขและข้อตกลงภาคภาษาอังกฤษได้ที่ https://tr3.mtrading.com/ โดยอ้างอิงในข้อตกลงภาคภาษาอังกฤษเป็นหลัก