เงื่อนไขและข้อกำหนดของกำรชำระเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (หลังจำกนี้ "ข้อกำหนด") เหล่ำนี้นำไปใช้กับกำรถ่ำยโอนที่เกิดขึ้นจำกลูกค้ำของ ServiceCom จำกัด (หลังจำกนี้ "MTrading") สำหรับวัตถุประสงค์ของกำรฝำกเงินหรือถอนเงิน (หลังจำกนี้"ชำระเงิน") บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ซึ่งจะได้รับกำรเปิดกับ MTrading

เมื่อส่งคำขอไปยัง MTrading สำหรับกำรชำระเงินของลูกค้ำแต่ละคน ลูกค้ำจะต้องยืนยันว่ำพวกเขำได้อ่ำน ทำควำมเข้ำใจและตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลงเหล่ำนี้ เงื่อนไขอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้จะอยู่ภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ MTrading

กำรชำระเงิน

MTradingขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธกำรร้องขอในกำรชำระเงินของลูกค้ำได้ตลอดเวลำ โปรดทรำบว่ำ MTradingจะไม่ยอมรับกำรชำระเงินที่ไม่ได้มำจำกลูกค้ำโดยตรงหรือมำจำกบัญชีที่เป็นของคนอื่น ๆ (บุคคลที่สำม) มำกกว่ำลูกค้ำ

ในกรณีที่มีกำรถอนตัวของเงินทุน MTradingขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรเช่นกำรร้องขอไปยังธนำคำรเดียวกันธนำคำรตัวกลำงหรือกำรแก้ปัญหำหรือระบบกำรชำระเงินอื่น ๆ (หลังจำกนี้ "ผู้ให้บริกำรกำรชำระเงิน") และบัญชีเดียวกับที่ใช้โดยลูกค้ำสำหรับกำรทำ เริ่มต้นหรือกำรชำระเงินใด ๆ ก่อนหน้ำโดยไม่คำนึงถึงวิธีกำรถอนเงินได้รับกำรแต่งตั้งหรือที่ต้องกำรโดยลูกค้ำ

MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับกำรดำเนินกำรของกำรชำระเงินและขอเอกสำรเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำทั้งในกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของกำรชำระเงินหรือถ้ำเห็นว่ำมีควำมจำเป็นอย่ำงอื่นสำหรับ MTrading

รำยละเอียดกำชำระเงินเพิ่มเติม

รำยละเอียดเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับกำรชำระเงิน (เช่น ข้อจำกัดในกำรชำระเงิน ตำรำงเวลำและอื่น ๆ) จะได้รับกำรแสดงใน Trader’s Room เมื่อยื่นคำขอชำระเงิน ในขณะที่ลูกค้ำแต่ละรำยจำเป็นที่จะต้องทรำบรำยละเอียดดังกล่ำวก่อนที่จะทำให้กำรร้องขอกำรชำระเงินใด ๆ

กำรร้องขอกำรชำระเงินที่ผิดพลำดหรือไม่ถูกต้อง

ผู้ใช้บริกำรควำมจะตระหนักถึงควำมไม่เสถียรของระบบกำรชำระเงิน รวมถึงกรณีที่ส่งคำสั่งผิดพลำดที่เกิดจำกตัวผู้ใช้บริกำร ทำง MTrading จะไม่รับผิดชอบหำกกระบวนกำรแก้ไขมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช่จ่ำยอื่นๆที่ทำง MTrading เรียกเก็บ มำจำกกำรส่งคำสั่งกำรซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนและค่ำใช้จ่ำยๆอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยผ่ำน MTrading โดยลูกค้ำจะเป็นผู้รัยผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

กฎหมำยของประเทศที่ MTrading ให้บริกำร

กฎหมำยในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินของแต่ละปวีปหรือแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกัน ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศของเจ้ำของบัญชี เช่น ภำษี เจ้ำของบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

กำรขัดข้องของระบบกำรชำระเงิน

ผู้ใช้บริกำรควรจะตระหนักถึงโอกำสที่จะเกิดปัญหำเมื่อทำธุรกรรมผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ดังนั้นทำงบริษัทแนะนำให้เปิดใช้รวมถึงอัฟเดต Anit-Virus เสมอ

และ MTrading จะไม่รับผิดชอบหำกเกิดปัญหำที่เกิดจำกบริษัทที่เป็นผู้ให้บริกำรทำธุรกรรมทำงเงิน

จำกัด

หากจำนวนรวมทั้งหมดของเงินฝาก มีจำนวนถึง 10,000 USD,หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นๆ, คุณจำเป็นต้องอัปโหลดสำเนาของเอกสารแสดงตนและจะได้รับการร้องขอในทันที