Các điều khoản và điều kiện “50%Tặng thưởng tín dụng”

Các điều khoản chung

Chương trình “Tặng thưởng tín dụng” (“Chương trình”) bắt đầu từ ngày 1.12.2014 đến 1.15.2015

1.2 Chương trình được tổ chức bởi MTrading (“MTrading”) chỉ dành cho công dân Việt Nam.

1.3 Mỗi Người Tham Gia chương trình (“Người tham gia”) sẽ được hưởng số tiền thưởng (“Tiền thưởng”) theo các điều kiện sau:

Ký quỹ Thưởng Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot cho 1 USD)
500-19 999 USD 50% 0,3 Lot cho mỗi USD
+20 000 USD Thỏa thuận Thỏa thuận

1.4 Tiền thưởng (Thưởng) chỉ để tăng thêm giới hạn free margin và do đó nó làm tăng số tiền có sẵn để giao dịch (ví dụ cho việc mở các lệnh mới và duy trì yêu cầu ký quỹ cho các lệnh như vậy). Tuy nhiên tiền thưởng không phải là một phần của số dư của tài khoản giao dịch và như vậy nó không thể được rút ra cũng như không thể chuyển sang tài khoản khác trước khi hoàn thành yêu cầu khối lượng giao dịch (Trading Volume Requirement) được thể hiện trong "Tiền thưởng tín dụng" cung cấp hiện hành.

1.5 Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản dưới hình thức margin credit và do đó không thể được sử dụng để bù lỗ giao dịch.

1.6 Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu được tính theo lot, với 1 lot bằng 100.000 đơn vị tiền tệ được giao dịch ‘đủ vòng’, có nghĩa là mở một vị thế 100.000 đơn vị tiền tệ và đóng cùng vị thế đó sẽ được tính là 1 lot Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu nếu tuân thủ các điều khoản quy định tại khoản 1.8.

1.7 Do sự khác biệt đáng kể trong yêu cầu ký quỹ và quy mô hợp đồng mặc định cho các công cụ phi tiền tệ, việc tính toán Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu cho các công cụ như vậy được áp dụng cụ thể cho các số chia như sau:

Kim loại:

VÀNG – 1, BẠC - 10

Hàng hóa tương lai CFD:

GAS - 5, DẦU - 5

Các Chỉ số CFD:

WIG40 - 200,

SP500 - 100,

NQ100, CAC40, STOXX50 - 50,

FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 - 20,

DJI30, MIB40 - 10

Chứng khoán CFD:

Tất cả các chứng khoán CFD - 1000

Ví dụ:

Khi một người tham gia mở một vị thế cho 100 hợp đồng chỉ số FTSE, số lượng thỏa thuận phải được chuyển đổi sang Khối Lượng Giao Dịch mà sẽ được tính cho Khối Lượng Giao Dịch Tiền Thưởng Yêu cầu. Việc này được thực hiện bằng cách chia số lượng thỏa thuận (100 hợp đồng) cho số chia của công cụ (20), vì vậy kích thước của thỏa thuận được tính cho Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu sẽ là 100/20 = 5 lots.

1.8 Một giao dịch hợp lệ cho việc tính Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu là một giao dịch đủ vòng, giao dịch đóng lệnh khi đáp ứng cả ba tiêu chuẩn sau:

giao dịch được duy trì tối thiểu 15 phút 00 giây;

lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch này nhiều hơn 3 pips;

giao dịch không được hedge. Một giao dịch hedge có nghĩa là mở một vị thế đảo ngược và bù đắp lệnh giao dịch trên cùng công cụ với kích thước bằng nhau hoặc tương đương (± 30%) trong vòng 15 phút từ khi mở vị thế ban đầu.

1.9 Tiền thưởng có thể được chuyển vào số dư tài khoản của người tham gia chỉ khi số tiền còn lại còn đủ và chỉ sau khi toàn bộ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu đã được đáp ứng.

1.10 Thời gian để đạt Khối lượng Giao dịch Yêu cầu là giới hạn. Người tham gia có 180 ngày (“Thời gian hết hiệu lực”) kể từ ngày nhận được Tiền thưởng để hoàn tất Khối lượng Giao dịch Yêu cầu. Nếu Khối lượng Giao dịch Yêu cầu chưa được hoàn thành và thời gian Tiền thưởng đã hết, MTrading có quyền hủy bỏ tiền thưởng khỏi tài khoản giao dịch mà không cần thông báo trước đến tài khoản của người tham gia.

1.11 Người tham gia không bị hạn chế trong việc ký quỹ thêm vào tài khoản giao dịch của họ để duy trì mức margin đủ hoặc lớn hơn cho mục tiêu giao dịch của họ. Tuy nhiên, Tiền thưởng chỉ được cấp một lần cho mỗi tài khoản giao dịch của người tham gia trong suốt toàn bộ thời gian của chương trình.

1.12 Trong mọi trường hợp, chiến lược giao dịch của người tham gia phải tính đến các điều khoản và điều kiện của Chương trình thưởng này. Tất cả mọi quyết định giao dịch phải được thực hiện dựa trên sự hiểu biết của người tham gia về các thị trường, về rủi ro liên quan và chiến lược giao dịch cụ thể của người tham gia.

1.13 Do giới hạn free margin thêm vào được tạo thành bởi số tiền thưởng trong tài khoản giao dịch, người tham gia chấp nhận và đồng ý rằng bên cạnh ​​mức Stop Out mặc định được thông báo trên trang web của MTrading (mức margin giảm xuống dưới 30% hoặc thấp hơn) một điều kiện Stop Out bổ sung sẽ được áp dụng cho tài khoản giao dịch của người tham gia nhận tiền thưởng. Các vị thế mở của người tham gia sẽ được thanh lý ngay lập tức nếu bất kỳ điều kiện Stop Out Mặc Định hoặc Bổ Sung nào xảy ra trong tài khoản giao dịch của người tham gia.

1.14 Điều kiện Stop Out bổ sung sẽ kích hoạt thủ tục Stop Out và thanh lý tất cả các vị thế mở nếu toàn bộ vốn chủ sở hữu tài khoản (equity) của người tham gia (balance + mức lời/lỗ hiện tại + swap + tiền thưởng – hoa hồng giao dịch) giảm xuống dưới số tiền thưởng được nhận (margin credit).

Ví dụ:

Điều kiện Stop Out mặc định

Khi người tham gia có 1000 USD trong tài khoản giao dịch và nhận thêm 250 USD Tiền thưởng, tổng số tiền được dùng như margin trong tài khoản là 1250 USD. Nếu người tham gia sử dụng 1000 USD làm margin, mức Stop Out mặc định sẽ được kích hoạt khi mức equity hiện tại giảm xuống dưới 30% của số margin đã sử dụng (used margin), có nghĩa là khi equity giảm xuống 300 USD hoặc thấp hơn. Số tiền 300 USD còn lại lớn hơn số Tiền thưởng, vì vậy equity không giảm dưới số tiền nhận thưởng và thủ tục Stop Out mặc định sẽ kích hoạt tại mức margin 30%.

Các điều kiện Stop Out bổ sung

Theo cùng các điều kiện như ví dụ nêu trên, nhưng giả sử rằng vào thời điểm này, người tham gia sử dụng 500 USD cho yêu cầu margin. Trong trường hợp 30% của yêu cầu margin này sẽ là 150 USD, tuy nhiên vì số tiền này dưới số Tiền thưởng được nhận (250 USD), điều kiện Stop Out bổ sung sẽ được áp dụng mỗi khi tổng mức equity của tài khoản giảm dưới 250 USD. Kết quả là Stop Out sẽ được kích hoạt tại mức margin 50% .

2. Nhận Tiền Thưởng

2.1 Tiền thưởng chỉ có thể được cung cấp cho người tham gia đã nhận được một e-mail và đã tham gia vào chương trình "Tiền thưởng tín dụng" và đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

2.2 Sau khi tài khoản giao dịch của người tham gia đã được nạp tiền, người tham gia phải thông báo cho người quản lý MTrading nhằm sắp xếp chuyển Tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của người tham gia qua e-mail. Thông báo phải bao gồm số tài khoản và số tiền đã ký quỹ.

2.3 Tiền thưởng sẽ chỉ được chuyển vào đúng tài khoản giao dịch thật mà đã được nạp tiền bởi Người tham gia.

3. Rút tiền từ tài khoản giao dịch trong chương trình

3.1 Một khi chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng, Tiền thưởng vẫn còn liên quan đến cùng tài khoản này và không thể được rút ra một phần hoặc toàn bộ, trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.2 Việc chuyển khoản nội bộ Tiền Thưởng vào tài khoản giao dịch khác thì không được cho phép trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.3 Người tham gia có thể rút lợi nhuận thu được và tiền ký quỹ trước đó ra khỏi tài khoản giao dịch. Người tham gia hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp việc rút tiền ký quỹ diễn ra trước khi Khối lượng Giao dịch Yêu cầu được đáp ứng, sẽ dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn Tiền thưởng khỏi tài khoản của người tham gia.

3.4 Khi có vị thế mở, người tham gia có thể rút số lượng hạn chế lợi nhuận thu được và vẫn giữ được tiền thưởng. Số tiền rút cho phép có thể được tính bằng công thức sau: 70% Free margin – Số tiền thưởng – Tiền ký quỹ.

3.5 Nếu người tham gia chương trình không đạt đủ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu trong Thời Gian Hết Hiệu Lực kể từ lúc nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng có thể được hủy bỏ khỏi tài khoản của người tham gia mà không cần có bất kỳ thông báo trước nào từ MTrading. Đó là trách nhiệm riêng của người tham gia trước ngày kết thúc chương trình nhằm sắp xếp đủ mức margin trên tài khoản của họ để sau khi loại bỏ Tiền thưởng, mức margin sẽ vẫn còn đủ để không bị Stop Out ​​và đóng tất cả các vị thế mở.

3.6 Nếu bất kỳ người tham gia nào của chương trình đáp ứng được Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu trong Thời Gian Hết Hiệu Lực kể từ khi nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng sẽ tự động được chuyển trong vòng 48 giờ sang quyền sở hữu của khách hàng.

3.7 Sau khi Tiền thưởng đã được hủy bỏ khỏi tài khoản giao dịch của người tham gia hoặc nếu Tiền thưởng đã được chuyển vào số dư của tài khoản sau khi đạt đủ Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu, khả năng rút tiền liên quan từ tài khoản giao dịch sẽ được mở.

3.8 Một khi Tiền thưởng được lấy ra khỏi tài khoản của người tham gia do việc rút tiền hoặc chuyển khoản, người tham gia mất quyền yêu cầu lại Tiền thưởng.

4. Điều khoản cuối cùng

4.1 Vào mọi thời điểm, MTrading có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình này bằng một thông báo trước cho người tham gia hiện tại thông qua email.

4.2 Nếu MTrading nghi ngờ rằng một người tham gia chương trình đã lạm dụng hay cố gắng lợi dụng một chương trình hoặc hành động thiếu tin cậy đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, giữ lại, hủy bỏ hoặc thu hồi từ người tham gia bất cứ khoản Tiền thưởng nào, và , nếu cần thiết, hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện của chiến dịch này và thỏa thuận khách hàng đối với người tham gia chương trình, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt việc truy cập của người tham gia vào các dịch vụ và/hoặc khóa (các) tài khoản của người tham gia.

4.3 Tiền thưởng được xem là tài sản của MTrading cho đến khi người tham gia chương trình đạt đủ khối lượng giao dịch tối thiểu theo yêu cầu trong Thời Gian Hết Hiệu Lực.

4.4 Đây là trách nhiệm của người tham gia để đảm bảo rằng tất cả các khoản thuế và lệ phí đối với tiền thưởng tại quốc gia của họ được thanh toán.

4.5 Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết theo thủ tục giải quyết khiếu nại khách hàng của MTrading

4.6 Trong trường hợp có sự không rõ ràng hoặc mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa các điều khoản và điều kiện này với các điều khoản và điều kiện tiếng Anh có tại tr.mtrading.com, các điều khoản và điều kiện tiếng Anh sẽ được áp dụng.