Các điều khoản và điều kiện “Thưởng Số Dư”

1. Các điều khoản chung

1.1. Chương trình “Đặc biệt” (gọi tắt là “Chương trình”) bắt đầu từ 01.09 2014 đến 01.12.2014.

1.2. Chương trình được tổ chức bởi MTrading (“MTrading”) chỉ dành cho các khách hàng mới và cho lần ký quỹ đầu tiên. Mỗi người tham gia Chương trình (“Participant”) sẽ được hưởng số tiền thưởng (“Tiền thưởng”) theo các điều kiện sau:

Ký quỹ tối thiểu – từ 2,000 USD

Ký quỹ Thưởng
2,000 USD - 4,900 USD Thưởng 25%
5,000 USD - 9,999 USD Thưởng 3 0%
10,000 USD - 19,999 USD Thưởng 40%
+ 20,000 USD Thưởng 50%

Mức thưởng tối đa – 10.000 USD

Yêu cầu khối lượng giao dịch – 0,4 lots cho 1 USD Tiền Thưởng

Thời gian hết hạn –90 Ngày

1.3. Tiền thưởng là một phần của Số dư tài khoản giao dịch của Người Tham Gia và có thể được sử dụng để giao dịch

1.4. Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu được tính theo lot, với 1 lot bằng 100.000 đơn vị tiền tệ được giao dịch ‘đủ vòng’, có nghĩa là mở một lệnh 100.000 đơn vị tiền tệ và đóng cùng lệnh đó sẽ được tính là 1 lot Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu nếu tuân thủ các điều khoản quy định tại khoản 1.6.

1.5. Do sự khác biệt đáng kể trong yêu cầu ký quỹ và quy mô hợp đồng mặc định cho các công cụ phi tiền tệ, việc tính toán Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu cho các công cụ như vậy được áp dụng cụ thể cho các số chia như sau:

Kim loại:

VÀNG – 1, BẠC – 10

Hàng hóa tương lai CFD:

GAS - 5, DẦU – 5

Các Chỉ số CFD:

WIG40 - 200,

SP500 - 100,

NQ100, CAC40, STOXX50 - 50,

FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 - 20,

DJI30, MIB40 - 10

Chứng khoán CFD:

Tất cả các chứng khoán CFD - 1000

Ví dụ:

Khi một người tham gia mở một vị thế cho 100 hợp đồng chỉ số FTSE, số lượng thỏa thuận phải được chuyển đổi sang khối lượng giao dịch dùng để tính Khối Lượng Giao Dịch Yêu cầu của Chương trình. Việc này được thực hiện bằng cách chia số lượng thỏa thuận (100 hợp đồng) cho số chia của công cụ (20), vì vậy khối lượng của thỏa thuận được tính cho Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu sẽ là 100/20 = 5 lots.

1.6. Một giao dịch hợp lệ cho việc tính Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu là một giao dịch đủ vòng, giao dịch đóng lệnh khi đáp ứng cả ba tiêu chuẩn sau:

  1. giao dịch được mở trên một khoảng thời gian xác định;
  2. lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch này nhiều hơn mức tối thiểu xác định;
  3. giao dịch không được hedge. Một giao dịch hedge có nghĩa là mở một lệnh đảo ngược và cân lệnh giao dịch trên cùng công cụ với khối lượng bằng nhau hoặc tương đương (± 30%) trong vòng 15 phút từ khi mở lệnh ban đầu.

1.7. Tiền thưởng có thể chuyển thành tài sản của người tham gia chỉ khi số tiền còn lại còn đủ và chỉ sau khi toàn bộ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu đã được đáp ứng.

1.8. Thời gian để đạt Khối lượng Giao dịch Yêu cầu là giới hạn. Người tham gia có 90 ngày cố định (“Thời gian hết hạn”) kể từ ngày nhận được Tiền thưởng để hoàn tất Khối lượng Giao dịch Yêu cầu. Nếu Khối lượng Giao dịch Yêu cầu chưa được hoàn thành và thời gian Tiền thưởng đã hết, MTrading có quyền hủy bỏ Tiền Thưởng khỏi tài khoản giao dịch của Người Tham Gia.

1.9. Người tham gia không bị hạn chế trong việc ký quỹ thêm vào tài khoản giao dịch của họ để duy trì mức margin đủ hoặc lớn hơn cho mục tiêu giao dịch của họ. Tuy nhiên, Tiền thưởng chỉ được cấp một lần cho mỗi tài khoản giao dịch của người tham gia trong suốt toàn bộ thời gian của chương trình.

1.10. Trong mọi trường hợp, chiến lược giao dịch của người tham gia phải tính đến các điều khoản và điều kiện của Chương trình này. Tất cả mọi quyết định giao dịch phải được thực hiện dựa trên sự hiểu biết của người tham gia về các thị trường, về rủi ro liên quan và chiến lược giao dịch cụ thể của người tham gia.

2. Nhận Tiền Thưởng

2.1. Tiền thưởng sẽ chỉ được cấp cho Người tham gia đã nhận được các điều khoản chung qua email từ đại diện của MTrading. Những người tham gia muốn nhận tiền thưởng này sẽ thông báo với đại diện MTrading, người sẽ gửi các điều khoản Tiền thưởng cá nhân. Người tham gia sẽ gửi cho apac-bonus@mtrading.com một thư chấp thuận các điều khoản và điều kiện cá nhân của Chương trình

2.2. Sau khi tài khoản giao dịch của người tham gia đã được nạp tiền, người tham gia phải thông báo cho người quản lý MTrading nhằm sắp xếp chuyển Tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của người tham gia qua e-mail, trừ khi tiền thưởng đã được chuyển tự động trong vòng 48 giờ sau khi nạp tiền.

2.3. Tiền thưởng sẽ chỉ được chuyển vào đúng tài khoản giao dịch thật mà đã được nạp tiền bởi Người tham gia.

3. Rút tiền từ tài khoản giao dịch trong chương trình

3.1. Một khi chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng, Tiền thưởng vẫn còn liên quan đến cùng tài khoản này và không thể được rút ra một phần hoặc toàn bộ, trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.2. Việc chuyển khoản nội bộ Tiền Thưởng vào tài khoản giao dịch khác thì không được cho phép trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.3. Người tham gia có thể rút tiền khỏi tài khoản giao dịch bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, nếu Khối lượng Giao dịch Yêu cầu chưa được đáp ứng, thì trước tiên, Tiền thưởng sẽ được hủy bỏ hoàn toàn khỏi tài khoản, sau đó, số tiền còn lại có thể được rút.

3.4. Trong trường hợp rút lợi nhuận, điều luật tương tự sẽ được áp dụng như điểm 3.3.

3.5. Nếu người tham gia chương trình không đạt đủ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu trong Thời Gian Hết Hạn kể từ lúc nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng sẽ được hủy bỏ khỏi tài khoản của người tham gia mà không cần có bất kỳ thông báo trước nào từ MTrading. Đó là trách nhiệm riêng của người tham gia trước ngày kết thúc chương trình nhằm sắp xếp đủ mức margin trên tài khoản của họ để sau khi loại bỏ Tiền thưởng, mức margin sẽ vẫn còn đủ để không bị Stop Out ​​và đóng tất cả các vị thế mở.

3.6. Nếu bất kỳ Người Tham Gia nào đáp ứng được Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu trong Thời Gian Hết Hạn kể từ khi nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng sẽ tự động được chuyển trong vòng 48 giờ sang quyền sở hữu của khách hàng.

3.7. Sau khi Tiền thưởng đã được hủy bỏ khỏi tài khoản giao dịch của người tham gia hoặc nếu Tiền thưởng đã được chuyển vào số dư tài khoản sau khi đạt đủ Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu, khả năng rút Tiền Thưởng liên quan từ tài khoản giao dịch sẽ được mở.

4. Điều khoản cuối cùng

4.1. Vào mọi thời điểm, MTrading có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ Chương Trình này bằng một thông báo trước cho người tham gia hiện tại thông qua email.

4.2. Nếu MTrading nghi ngờ rằng một người tham gia chương trình đã lạm dụng hay cố gắng lợi dụng chương trình hoặc hành động thiếu tin cậy đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, giữ lại, hủy bỏ hoặc thu hồi từ người tham gia bất cứ khoản Tiền thưởng nào, và , nếu cần thiết, hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình này và thỏa thuận khách hàng đối với người tham gia chương trình, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt việc truy cập của người tham gia vào các dịch vụ và/hoặc khóa (các) tài khoản của người tham gia.

4.3. Tiền thưởng được xem là tài sản của MTrading cho đến khi người tham gia chương trình đạt đủ khối lượng giao dịch tối thiểu theo yêu cầu.

4.4. Kinh doanh ngoại hối và thị trường CFD tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Tham gia ngoại hối và thị trường CFD không nên được thực hiện trừ khi người tham gia đã hoàn toàn nhận thức và hiểu được các rủi ro trong kinh doanh. Việc tham gia chương trình khuyến mãi này không nên là một yếu tố thúc đẩy khi xem xét tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD.

4.5. Đây là trách nhiệm của người tham gia để đảm bảo rằng tất cả các khoản thuế và lệ phí đối với tiền thưởng tại quốc gia của họ được thanh toán.

4.6. Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết theo thủ tục giải quyết khiếu nại khách hàng của MTrading