Các điều khoản và điều kiện “Tặng thưởng đặc biệt”

1. Các điều khoản chung

1.1. Chương trình được tổ chức bởi MTrading (“MTrading”) chỉ giành cho công dân Việt Nam.

1.2. Mỗi Người Tham Gia chương trình (“Người tham gia”) sẽ được hưởng số tiền thưởng (“Tiền thưởng”) theo các điều kiện sau:

Ký quỹ Thưởng Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot cho 1 USD)
300-499 USD 20% 0,25 Lot per USD
500-999 USD 25% 0,25 Lot per USD
1 000 USD – 2 499 USD 30% 0,25 Lot per USD
2 500 USD – 4 999 USD 35% 0,25 Lot per USD
5 000 USD – 9 999 USD 40% 0,25 Lot per USD
10 000 USD – 19 999 USD 50% 0,3 Lot per USD
+20 000 USD Thỏa thuận Thỏa thuận

1.3. Tiền thưởng được cộng vào số dư tài khoản giao dịch của người tham gia. Như vậy, nó có thể được dùng để bù lỗ.

1.4. Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu được tính theo lot, với 1 lot bằng 100.000 đơn vị tiền tệ được giao dịch ‘đủ vòng’, có nghĩa là mở một vị thế 100.000 đơn vị tiền tệ và đóng cùng vị thế đó sẽ được tính là 1 lot Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu nếu tuân thủ các điều khoản quy định tại khoản 1.8.

1.5. Do sự khác biệt đáng kể trong yêu cầu ký quỹ và quy mô hợp đồng mặc định cho các công cụ phi tiền tệ, việc tính toán Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu cho các công cụ như vậy được áp dụng cụ thể cho các số chia như sau:

Kim loại:

VÀNG – 1, BẠC - 10

Hàng hóa tương lai CFD:

GAS - 5, DẦU - 5

Các Chỉ số CFD:

WIG40 - 200,

SP500 - 100,

NQ100, CAC40, STOXX50 - 50,

FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35 - 20,

DJI30, MIB40 - 10

Chứng khoán CFD:

Tất cả các chứng khoán CFD - 1000

Ví dụ:

Khi một người tham gia mở một vị thế cho 100 hợp đồng chỉ số FTSE, số lượng thỏa thuận phải được chuyển đổi sang Khối Lượng Giao Dịch mà sẽ được tính cho Khối Lượng Giao Dịch Tiền Thưởng Yêu cầu. Việc này được thực hiện bằng cách chia số lượng thỏa thuận (100 hợp đồng) cho số chia của công cụ (20), vì vậy kích thước của thỏa thuận được tính cho Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu sẽ là 100/20 = 5 lots.

1.6. Một giao dịch hợp lệ cho việc tính Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu là một giao dịch đủ vòng, giao dịch đóng lệnh khi đáp ứng cả ba tiêu chuẩn sau:

1) giao dịch được mở trên 3 phút;

2) lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch này nhiều hơn 3 pips;

3) giao dịch không được hedge. Một giao dịch hedge có nghĩa là mở một vị thế đảo ngược và bù đắp lệnh giao dịch trên cùng công cụ với kích thước bằng nhau hoặc tương đương (± 30%) trong vòng 15 phút từ khi mở vị thế ban đầu.

1.7. Tiền thưởng có thể được chuyển vào số dư tài khoản của người tham gia chỉ khi số tiền còn lại còn đủ và chỉ sau khi toàn bộ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu đã được đáp ứng.

1.8. Thời gian để đạt Khối lượng Giao dịch Yêu cầu là giới hạn. Người tham gia có một số ngày nhất định (“ Thời gian hết hiệu lực”) kể từ ngày nhận được Tiền thưởng để hoàn tất Khối lượng Giao dịch Yêu cầu. Nếu Khối lượng Giao dịch Yêu cầu chưa được hoàn thành và thời gian Tiền thưởng đã hết, MTrading có quyền hủy bỏ tiền thưởng khỏi tài khoản giao dịch.

1.9. Người tham gia không bị hạn chế trong việc ký quỹ thêm vào tài khoản giao dịch của họ để duy trì mức margin đủ hoặc lớn hơn cho mục tiêu giao dịch của họ. Tuy nhiên, Tiền thưởng chỉ được cấp một lần cho mỗi tài khoản giao dịch của người tham gia trong suốt toàn bộ thời gian của chương trình.

1.10. Trong mọi trường hợp, chiến lược giao dịch của người tham gia phải tính đến các điều khoản và điều kiện của Chương trình thưởng này. Tất cả mọi quyết định giao dịch phải được thực hiện dựa trên sự hiểu biết của người tham gia về các thị trường, về rủi ro liên quan và chiến lược giao dịch cụ thể của người tham gia.

2. Nhận Tiền Thưởng

2.1 Tiền thưởng sẽ chỉ được cấp cho Người tham gia đã nhận được các điều khoản qua email từ đại diện của MTrading và đã trả lời email này với một thư chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chương trình.

2.2 Sau khi tài khoản giao dịch của người tham gia đã được nạp tiền, người tham gia phải thông báo cho người quản lý MTrading nhằm sắp xếp chuyển Tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của người tham gia qua e-mail, trừ khi tiền thưởng đã được chuyển tự động trong vòng 48 giờ sau khi nạp tiền.

2.3 Tiền thưởng sẽ chỉ được chuyển vào đúng tài khoản giao dịch thật mà đã được nạp tiền bởi Người tham gia.

3. Rút tiền từ tài khoản giao dịch trong chương trình

3.1 Một khi chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng, Tiền thưởng vẫn còn liên quan đến cùng tài khoản này và không thể được rút ra một phần hoặc toàn bộ, trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.2 Việc chuyển khoản nội bộ Tiền Thưởng vào tài khoản giao dịch khác thì không được cho phép trừ khi yêu cầu khối lượng giao dịch được đáp ứng một cách trọn vẹn.

3.3 Người tham gia có thể rút lợi nhuận thu được khỏi tài khoản giao dịch chỉ khi Khối lượng Giao dịch Yêu cầu được đáp ứng, hoặc sau hết hạn 180 ngày.

3.4 Nếu người tham gia chương trình không đạt đủ Khối lượng Giao dịch Yêu cầu trong Thời Gian Hết Hiệu Lực kể từ lúc nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng có thể được hủy bỏ khỏi tài khoản của người tham gia mà không cần có bất kỳ thông báo trước nào từ MTrading. Đó là trách nhiệm riêng của người tham gia trước ngày kết thúc chương trình nhằm sắp xếp đủ mức margin trên tài khoản của họ để sau khi loại bỏ Tiền thưởng, mức margin sẽ vẫn còn đủ để không bị Stop Out ​​và đóng tất cả các vị thế mở.

3.5 Nếu bất kỳ người tham gia nào của chương trình đáp ứng được Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu trong Thời Gian Hết Hiệu Lực kể từ khi nhận Tiền thưởng - Tiền thưởng sẽ tự động được chuyển trong vòng 48 giờ sang quyền sở hữu của khách hàng.

3.6 Sau khi Tiền thưởng đã được hủy bỏ khỏi tài khoản giao dịch của người tham gia hoặc nếu Tiền thưởng đã được chuyển vào số dư của tài khoản sau khi đạt đủ Khối Lượng Giao Dịch Yêu Cầu, khả năng rút tiền liên quan từ tài khoản giao dịch sẽ được mở.

3.7 Trong trường hợp người tham gia đã thua lỗ trong giao dịch, tiền ký quỹ của anh/cô ấy sẽ được sử dụng trước để bù lỗ.

3.8. Người tham gia có thể rút tiền ký quỹ, trừ khi số tiền này đã được sử dụng để bù lỗ giao dịch và hiện không sử dụng làm margin.

4. Điều khoản cuối cùng

4.1 Vào mọi thời điểm, MTrading có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình này bằng một thông báo trước cho người tham gia hiện tại thông qua email.

4.2 Nếu MTrading nghi ngờ rằng một người tham gia chương trình đã lạm dụng hay cố gắng lợi dụng một chương trình hoặc hành động thiếu tin cậy đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, giữ lại, hủy bỏ hoặc thu hồi từ người tham gia bất cứ khoản Tiền thưởng nào, và , nếu cần thiết, hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện của chiến dịch này và thỏa thuận khách hàng đối với người tham gia chương trình, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt việc truy cập của người tham gia vào các dịch vụ và/hoặc khóa (các) tài khoản của người tham gia.

4.3 Tiền thưởng được xem là tài sản của MTrading cho đến khi người tham gia chương trình đạt đủ khối lượng giao dịch tối thiểu theo yêu cầu.

4.4 Kinh doanh ngoại hối và thị trường CFD tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Tham gia ngoại hối và thị trường CFD không nên được thực hiện trừ khi người tham gia đã hoàn toàn nhận thức và hiểu được các rủi ro trong kinh doanh. Việc tham gia chương trình khuyến mãi này không nên là một yếu tố thúc đẩy khi xem xét tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD.

4.5 Đây là trách nhiệm của người tham gia để đảm bảo rằng tất cả các khoản thuế và lệ phí đối với tiền thưởng tại quốc gia của họ được thanh toán.

4.6 Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết theo thủ tục giải quyết khiếu nại khách hàng của MTrading

4.7 Trong trường hợp có sự không rõ ràng hoặc mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa các điều khoản và điều kiện này với các điều khoản và điều kiện tiếng Anh có tại https://tr3.mtrading.com/, các điều khoản và điều kiện tiếng Anh sẽ được áp dụng.