Nhà đầu tư

Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép các lệnh của những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hoặc có thể kiếm lợi nhuận bằng cách đăng ký các quỹ đầu tư dưới các nhà quản lý tin cậy.

Người Nhận Tín Hiệu

Một dịch vụ cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép lệnh của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

'Người Nhận Tín Hiệu' có thể chọn từ một danh sách các nhà quản lý và chọn một người có những tín hiệu mà họ muốn nhận và sao chép. Khi một nhà đầu tư kết nối với một người quản lý, các lệnh của người quản lý sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư trả tiền sử dụng tín hiệu cho người quản lý - gồm Phí Lợi Nhuận và phí Khối Lượng.

Nhà Đầu Tư Quỹ

Một dịch vụ cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận mà không cần phải tự giao dịch.

'Nhà Đầu Tư Quỹ' mở một tài khoản đầu tư và kết nối với một người quản lý. Tùy chọn này cho phép nhà đầu tư đưa tài khoản này về dưới sự kiểm soát của người quản lý để thực hiện các giao dịch bằng tiền của mình.
Một người quản lý giao dịch trên thị trường tài chính bằng cách sử dụng tất cả các tài khoản đầu tư được kết nối với anh ta. Tất cả lợi nhuận được chia ra cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ của họ trong tài khoản chung. Các nhà đầu tư trả tiền người quản lý cho việc sử dụng dịch vụ.

Nhà Quản lý

Các Nhà Quản lý kiếm lợi nhuận bằng cách cho phép nhà đầu tư khác sao chép các lệnh của họ hoặc cho phép nhà đầu tư khác đầu tư vào giao dịch của bạn và chia sẻ lợi nhuận với họ.

Nhà cung cấp tín hiệu

Đây là một dịch vụ cho phép các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp tín hiệu giao dịch cho các nhà đầu tư khác.

Khi một nhà đầu tư kết nối với một người quản lý, các lệnh của người quản lý sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ trả tiền người quản lý cho việc sử dụng các tín hiệu - gồm phí lợi nhuận và phí khối lượng.

Nhà Quản lý quỹ

Đây là một dịch vụ cho phép các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm kiếm lợi nhuận từ việc quản lý các lệnh của các nhà đầu tư khác.

Kết hợp tiền của một số nhà đầu tư (nhà đầu tư quỹ) trong một tài khoản, được quản lý bởi một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể mở một tài khoản 'Nhà Quản lý quỹ' và tạo một đề xuất với các nhà đầu tư tiềm năng. Đề xuất bao gồm các điều khoản hợp tác và số tiền thù lao được thu từ các nhà đầu tư - gồm Phí lợi nhuận và Phí khối lượng.

Đăng ký với MTrading

Đăng ký bây giờ để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi trên một tài khoản Demo hoặc mở một tài khoản giao dịch thực.

Đã có tài khoản MTrading? Tìm hiểu làm thế nào để trở thành nhà đầu tư MTrading Tìm hiểu làm thế nào để trở thành Nhà Quản Lý MTrading