Chính sách bảo mật

1. Yêu cầu chung về xử lý dữ liệu

1.1. Xử lý dữ liệu có nghĩa là thu thập, ghi âm, sắp xếp, lưu trữ, thay đổi, tiết lộ, tư vấn, khai thác, sử dụng, truyền tải, sử dụng chéo, chuyển nhượng hoặc cấp quyền truy cập cho bên thứ ba, kết nối, đóng cửa, xóa hoặc phá hủy dữ liệu, hoặc một vài hoạt động kể trên, không phụ thuộc vào cách thức thực hiện hoặc các phương tiện sử dụng.

1.2. Các Công ty Đầu tư có trách nhiệm lập danh sách và tài liệu của phương tiện được sử dụng trong xử lý dữ liệu và sẽ giữ hồ sơ xử lý dữ liệu. Danh sách các phương tiện được sử dụng trong xử lý dữ liệu bao gồm tên, loại và số lượng của các thiết bị và tên của nhà sản xuất thiết bị; tên và số giấy phép của phần mềm được sử dụng và tên của nhà sản xuất phần mềm; vị trí của các tài liệu của phần mềm được sử dụng.

1.3. Người tham gia vào việc xử lý dữ liệu sẽ xử lý dữ liệu chỉ với mục đích được ủy quyền theo các điều kiện thành lập và theo các hướng dẫn và lệnh nhận được, và họ phải duy trì tính bảo mật của dữ liệu họ biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà không có mục đích sử dụng công cộng. Yêu cầu bảo mật như vậy tiếp tục sau khi chấm dứt quan hệ lao động hoặc dịch vụ với Công ty Đầu tư.

1.4. Xử lý trái phép dữ liệu (bao gồm cả ghi âm, thay đổi, xóa, đọc, sao chép, (truyền tải), vận chuyển trái phép các bản ghi và sử dụng trái phép dữ liệu khác (không theo quy định của nhiệm vụ chính thức) sẽ bị cấm.

1.5. Các biện pháp bảo mật đầy đủ, bao gồm cả mã hóa dữ liệu nếu cần thiết, sẽ được thực hiện khi truyền tải dữ liệu bằng các phương tiện thiết bị truyền thông dữ liệu hoặc trong việc vận chuyển các hồ sơ.

1.6. Mỗi người sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ được phát phương tiện xác thực cá nhân cho phép họ sử dụng cơ sở dữ liệu. Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu điện tử được thay đổi ít nhất mỗi quý một lần. Việc sử dụng bất kỳ phương tiện tự động nhập mật khẩu sẽ bị cấm. Người sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu mà không cần thiết cho xử lý dữ liệu có thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ của người dùng cụ thể.

1.7. Công ty Đầu tư thực hiện các biện pháp thích hợp và đầy đủ để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu để lại căn cứ mà sau đó sẽ cho phép xác định người thực hiện các hoạt động, tính chất và thời gian hoạt động và bất kỳ sự kiện liên quan khác, kể cả khi, bởi ai và dữ liệu nào được ghi nhận, thay đổi hoặc xóa: hoặc khi nào, bởi ai và dữ liệu nào trong hệ thống xử lý dữ liệu được truy cập, cũng như thông tin về bất kỳ việc truyền dữ liệu nào. Khả năng để khôi phục lại nội dung của dữ liệu trước khi thay đổi sẽ được áp dụng khi bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện trong dữ liệu hoặc tài liệu.

1.8. Người quản lý hay nhân viên của Công ty Đầu tư dựa trên những kỳ vọng hợp lý rằng dữ liệu gửi là chính xác. Người quản lý hay nhân viên của Công ty Đầu tư, theo thời gian, xác minh tính chính xác của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bằng cách yêu cầu người nộp dữ liệu kiểm tra dữ liệu, và nếu cần thiết, sửa chữa hoặc xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

1.9. Bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác được phát hiện bởi người quản lý hoặc nhân viên của Công ty đầu tư sẽ bị đóng lại và các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện kịp thời bổ sung, sửa dữ liệu trong câu hỏi. Theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu, người quản lý hoặc một nhân viên của Công ty Đầu tư sửa bất kỳ dữ liệu không chính xác về đối tượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nếu đối tượng dữ liệu thông báo cho người quản lý hay nhân viên của Công ty Đầu tư không chính xác các dữ liệu trên chủ đề dữ liệu và gửi dữ liệu chính xác; dữ liệu không chính xác sẽ được lưu trữ với các dữ liệu chính xác với một lưu ý cho thấy trong thời hạn đó các dữ liệu không chính xác đã được sử dụng.

1.10. Nếu tính chính xác của dữ liệu đang có tranh chấp, các dữ liệu trong câu hỏi sẽ được đóng cho đến khi xác nhận tính chính xác của dữ liệu hoặc xác định dữ liệu chính xác. Người thứ ba được cung cấp hoặc nhận được các dữ liệu phải được thông báo của bất kỳ sự sửa chữa nào được thực hiện trong dữ liệu nếu nó là về mặt kĩ thuật và không dẫn đến chi phí không cân xứng.

1.11. Quyết định tự động của hệ thống xử lý dữ liệu, mà không có sự tham gia của đối tượng dữ liệu, chỉ được phép khi có điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của chủ thể dữ liệu

2.1. Đối tượng dữ liệu có quyền thu hồi bất cứ lúc nào có sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, trong trường hợp này, Công ty Đầu tư chấm dứt xử lý dữ liệu ở mức độ tương ứng.

2.2. Mọi người đều có quyền truy cập dữ liệu liên quan đến bản thân, được thu thập trong cơ sở dữ liệu, trừ khi quyền này bị hạn chế bởi pháp luật. Quyết định cấp hoặc giữ lại ủy quyền để truy cập vào dữ liệu và phát hành bản sao của dữ liệu được thực hiện bởi người quản lý điều hành của Công ty Đầu tư.

2.3. Theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu, Công ty Đầu tư thông báo đối tượng dữ liệu của dữ liệu, trong đó có sẵn về chủ đề dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, và các nguồn dữ liệu như vậy, mục đích của xử lý dữ liệu và bất kỳ bên thứ ba hoặc bộ phận nào của bên thứ ba đã nhận được ủy quyền để truyền dữ liệu, cũng như bất kỳ sự kiện khác mà chủ sở hữu (bộ xử lý) của cơ sở dữ liệu là cần thiết để thông báo cho các đối tượng dữ liệu, trừ khi quyền của chủ thể dữ liệu để nhận được thông tin bị hạn chế bởi pháp luật. Các dữ liệu được phát hành bằng cách sử dụng các phương pháp theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu, nếu có thể, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu tương ứng.

2.4. Trong các trường hợp quy định của pháp luật, dữ liệu sẽ được phát hành cho bên thứ ba với quyền theo luật định để yêu cầu và nhận dữ liệu như vậy. Trong tất cả các trường hợp khác, dữ liệu sẽ được phát hành cho bên thứ ba chỉ khi đối tượng dữ liệu đưa ra sự đồng ý tương ứng.

2.5. Người ủy quyền có thể xem xét, trên trang web của Công ty Đầu tư, các văn bản về việc thành lập cơ sở dữ liệu và các tài liệu khác liên quan đến cơ sở dữ liệu.

3. Dữ liệu thu thập trong cơ sở dữ liệu

3.1. Công ty đầu tư có thể thu thập trong cơ sở dữ liệu bất kỳ dữ liệu công bố công khai hoặc bất kỳ dữ liệu tự nguyện nộp của các đối tượng dữ liệu. Chỉ dữ liệu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và / hoặc để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của khách hàng có thể được yêu cầu từ khách hàng.

3.2. Các Công ty Đầu tư thu thập và xử lý dữ liệu của khách hàng trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể (cung cấp dịch vụ) và được thiết kế cho mục đích cụ thể. Dữ liệu không cần thiết sẽ bị xóa hoặc bị hủy cùng một lúc. Sử dụng các dữ liệu trong bất cứ cách nào khác so với thoả thuận trước đó chỉ được phép với sự đồng ý tương ứng của đối tượng dữ liệu hoặc trên các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3.3. Các nhà quản lý và nhân viên của Công ty Đầu tư đăng ký và bảo vệ dữ liệu và các tài liệu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm:

a) tài liệu, trong đó quy định các quyền và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư và khách hàng hoặc các điều kiện cung cấp dịch vụ của Công ty Đầu tư cho khách hàng;

b) chi tiết của các dịch vụ và các giao dịch được cung cấp; thông tin liên lạc giữa khách hàng và Công ty đầu tư ở mức độ đảm bảo tổng quan về các hành động của Công ty Đầu tư trong việc cung cấp dịch vụ.

3.4. Các nhà quản lý và nhân viên của Công ty Đầu tư đăng ký và bảo vệ dữ liệu trên các quyết định liên quan đến kinh doanh và quản lý của Công ty Đầu tư và bảo đảm các quy định thủ tục nội bộ của Công ty Đầu tư.

3.5. Một thành viên trong Ban quản lý của Công ty Đầu tư được chỉ định giữ hồ sơ các tài liệu của Công ty đầu tư và tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu trong mọi điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật và các quy tắc thủ tục nội bộ (bao gồm cả thời gian bảo quản).

3.6. Công ty Đầu tư bảo vệ dữ liệu ít nhất năm năm, trừ khi có các điều khoản khác về việc bảo quản dữ liệu hoặc tài liệu được pháp luật quy định, công cụ của Ủy quyền dịch vụ tài chính, các quy định nội bộ của Công ty Đầu tư hoặc quyết định của cơ quan quản lý của Công ty đầu tư.

3.7. Thỏa thuận và/ hoặc các điều kiện của việc cung cấp các dịch vụ do Công ty Đầu tư cho khách hàng được bảo quản ít nhất cùng thời gian với mối quan hệ hợp đồng hoặc pháp lý khác kết nối với việc cung cấp các dịch vụ đầu tư hoặc các dịch vụ phụ trợ đầu tư cho khách hàng tiếp tục, trừ khi có điều khoản lâu hơn theo quy định của pháp luật.