Các ví dụ tính Margin

Ví dụ 1: Mua một sản phẩm FX spot biến động

Giả sử tiền ký quỹ của bạn là USD, các điều khoản margin sau đây áp dụng cho các công cụ FX chính:

Giá trị Lệnh thông thường, USD Tỷ lệ đòn bẩy
Giá trị Lệnh thông thường, USD 300,000 1:1000
300,000 — 2,000,000 1:500
2,000,000 — 3,000,000 1:100
Trên 3,000,000 1:25

Chúng ta mở một lệnh Mua 1.0 lot EURUSD tại 1.07280.

Giá trị lệnh thông thường theo đồng tiền tài khoản (USD) là 1.0 lot x 100,000 x 1.07280 = 107,280 USD, ít hơn mức 1 là 300.000 USD.

Vì vậy, mức đòn bẩy 1:1000 sẽ được áp dụng cho lệnh này, và yêu cầu margin sẽ được tính là 107,280 / 1000 = 107.28 USD.

Ví dụ 2: Mua một sản phẩm CFD chỉ số tiền mặt

Giả sử tiền ký quỹ của bạn là USD, các điều khoản sau đây được áp dụng cho chỉ số tiền mặt CFD:

Giá trị Lệnh thông thường, USD Tỷ lệ đòn bẩy
Giá trị Lệnh thông thường, USD 150,000 1:500
150,000 — 1,000,000 1:200
1,000,000 — 1,400,000 1:50
Trên 1,400,000 1:10

Chúng ta mở một lệnh Mua 50.0 lot chỉ số [FTSE100] tại mức 7,114.00.

[FTSE100] được báo giá theo đồng GBP, do đó, giá trị lệnh thông thường theo đồng tiền của tài khoản (USD) là 50.0 lot x 7.114.00 x 1,28 = 455.296 USD.

Giá trị trên thì cao hơn so với mức 1 là 150.000 USD, nhưng ít hơn mức 2 là 1.000.000 USD.

Vì vậy, đòn bẩy 1:500 sẽ được áp dụng cho 150.000 USD đầu tiên của lệnh này, và đòn bẩy 1:200 sẽ được áp dụng cho số tiền còn lại, do đó, các yêu cầu margin sẽ được tính là 150.000 / 500 + 305,296 / 200 = 1,826.48 USD.

Yêu cầu ký quỹ tổng cho các lệnh EURUSD và [FTSE100] từ các ví dụ trên sẽ là 107.28 + 1,826.48 = 1,933.76 USD.