CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Các điều khoản và điều kiện (gọi tắt là “ Các Điều Khoản“) áp dụng đối với bất kỳ việc chuyển tiền nào được thực hiện bởi khách hàng của ServiceCom Ltd (gọi là " MTrading") cho mục đích ký quỹ quỹ tiền vào hoặc rút tiền ra (gọi là "T hanh Toán") khỏi tài khoản giao dịch của khách hàng, mà đã được mở với MTrading.

Khi nộp một yêu cầu đến MTrading để thực hiện một Thanh Toán, mỗi khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản này. Liên quan đến các vấn đề không được xác định bởi các điều khoản này, các điều khoản và điều kiện chung của MTrading sẽ được áp dụng.

Thanh Toán

MTrading có quyền chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu Thanh Toán của khách hàng theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng MTrading sẽ không chấp nhận cũng như không xử lý Thanh Toán trực tiếp đến hoặc có nguồn gốc từ các tài khoản thuộc về người khác (người thứ ba) mà không phải là khách hàng.

Trong trường hợp rút tiền, MTrading có quyền thực hiện một yêu cầu như vậy đến cùng một ngân hàng, ngân hàng trung gian hoặc bất kỳ giải pháp hay hệ thống thanh toán khác (sau đây gọi là " Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán") và đến cùng một tài khoản được sử dụng bởi khách hàng để thực hiện các Thanh Toán ban đầu hoặc bất kỳ trước đây, bất kể phương thức rút tiền được lựa chọn hoặc ưa thích của khách hàng.

MTrading có quyền giữ lại việc thực hiện Các Thanh Toán và yêu cầu giấy tờ bổ sung bất cứ lúc nào, nhằm để kiểm tra nguồn gốc Các Thanh Toán hoặc nếu MTrading thấy cần thiết.

Các chi tiết Thanh Toán Bổ Sung

Chi tiết cụ thể hơn đối với Các Thanh Toán (ví dụ như giới hạn thanh toán, lịch trình thời gian, vv...) sẽ được hiển thị trong Phòng Giao Dịch khi nộp yêu cầu Thanh Toán, trong đó mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm cho việc lưu ý các chi tiết như vậy trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu Thanh Toán nào.

Các yêu cầu Thanh Toán có sai sót hoặc không chính xác

Khách hàng được khuyến khích chú ý đến bất kỳ lỗi không chính xác nào trên yêu cầu Thanh Toán. Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng đã thực hiện một yêu cầu Thanh Toán có sai sót hoặc không chính xác, MTrading sẽ không bắt buộc phải đòi lại Thanh toán từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán và cũng như không hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản phí, chi phí hoặc khoản chi khác phát sinh trong đó. Khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho MTrading đối với bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại phát sinh nào như là kết quả của yêu cầu Thanh Toán có sai sót hoặc không chính xác.

Lệ Phí

Các mức hoa hồng và lệ phí của MTrading áp dụng đối với tất cả các khoản Thanh Toán. Trong trường hợp chuyển đổi tiền tệ được yêu cầu, MTrading có quyền áp dụng một khoản phí chuyển đổi cho thanh toán, dựa trên tỷ giá của MTrading trong một thời điểm hợp lý trước khi Thanh toán được thực hiện.

Ngoài các chi phí của MTrading, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán có thể áp dụng phí dịch vụ riêng của mình (ví dụ như phí chuyển đổi) để làm Thanh toán thông qua hệ thống của họ. Đó là trách nhiệm riêng của khách hàng phải nhận thức và xem xét các lệ phí đó. MTrading sẽ không chịu trách nhiệm thông báo cho khách hàng biết.

Luật Pháp Địa Phương

Vì pháp luật và các quy định liên quan đến dịch vụ tài chính và các hoạt động tiền tệ có thể khác nhau rất nhiều giữa các vùng, mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ bất kỳ quy định nào của địa phương, đặc biệt với bất kỳ nghĩa vụ Thuế nào được áp dụng.

Trục trặc của hệ thống thanh toán

Mỗi khách hàng nên lưu ý các lỗ hổng vốn có của sự hỏng hóc, chậm trễ và/hoặc gián đoạn của hệ thống thanh toán trực tuyến, đặc biệt là có thể được liên kết với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán. Khách hàng rất được khuyến khích trong việc giữ cho phần mềm chống virus của họ được cập nhật và liên tục kiểm tra virus máy tính của họ.

Trong mọi trường hợp, MTrading không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, trục trặc và/hoặc gián đoạn của các hệ thống thanh toán và/hoặc bất kỳ hệ thống kỹ thuật khác thuộc về hoặc được điều hành bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán và/hoặc các kết quả của những sự chậm trễ, trục trặc và/hoặc gián đoạn như vậy.