Điều kiện và Điều Khoản của 'Tiền Thưởng Ký Quỹ'

1. Các điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi 'Tiền ký quỹ' sẽ diễn ra từ ngày 16.02.2017 đến 17.03.2017.

1.2 Chương trình có sẵn cho tất cả khách hàng Mtrading mới và hiện tại với tài khoản trực tiếp M.Standard và M.Pro trên toàn thế giới (xem điều 1.3).

1.3 Danh sách các quốc gia nơi MTrading cung cấp các dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu.

1.4 Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho các khách hàng đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong Trader's Room.

1.5 Tiền Thưởng Tín Dụng (Tiền Thưởng) cung cấp thêm số dư khả dụng và tăng lượng tiền có sẵn cho giao dịch (tức là mở những vị thế mới và duy trì các yêu cầu margin cho mỗi vị thế). Tiền Thưởng không phải là một phần của số dư tài khoản giao dịch và được thể hiện trong cột 'Credit' trong phần mềm giao dịch MetaTrader. Do Tiền Thưởng được ký quỹ vào tài khoản như là một ký quỹ tín dụng, nó không thể được sử dụng để bù lỗ giao dịch.

1.6 Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được tiền thưởng khi nạp tiền vào một tài khoản giao dịch trực tiếp theo các điều khoản sau đây:

Ký quỹ, USD Tiền Thưởng Tín Dụng, % Khối Lượng Giao Dịch Tối Thiểu, số lot trên USD Tuỳ chỉnh
500-19 999 USD 50% 0,25 Lô cho mỗi USD tiền thưởng Hơn 20 000 USD
*Xem điều 5.4 để biết thêm chi tiết
*Khi nạp tiền vào tài khoản với một loại tiền tệ khác đồng USD, tiền thưởng sẽ được tính dựa trên một chuyển đổi mô phỏng các loại tiền gửi thành đồng USD. Việc chuyển đổi và tính toán sẽ được thực hiện tại các tỷ giá hối đoái hiện tại của MTrading.
*Nếu bạn muốn ký quỹ hơn 20 000 USD xin vui lòng liên hệ với quản lý của bạn thông qua bonus@mtrading.com

1.7 Mỗi tài khoản giao dịch chỉ có thể có một tiền thưởng được kích hoạt tại một thời điểm.

1.8 Cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới phải đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu trước khi Tiền Thưởng được chuyển vào số dư tài khoản và sẵn sàng được rút khi yêu cầu hoặc chuyển tiền nội bộ. Sau khi nhận Tiền Thưởng, khách hàng sẽ có 180 ngày theo lịch để đáp ứng yêu cầu khối lượng tối thiểu. Điều khoản này được tính riêng với mỗi khoản tiền thưởng cụ thể nhận được trong suốt Chương Trình Khuyến Mãi này.

1.9 Do giới hạn số dư khả dụng bổ sung được tạo bởi số Tiền Thưởng trong tài khoản giao dịch, một Người Tham Gia chấp nhận và đồng ý rằng bên cạnh mức Stop Out mặc định trên website MTrading thì một điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ được áp dụng đối với tài khoản giao dịch của Người Tham Gia có Tiền Thưởng. Các vị thế mở của Người Tham Gia sẽ được thanh khoản ngay lập tức nếu bất kỳ điều kiện Stop Out Bổ Sung nào xảy ra trong tài khoản giao dịch của Người Tham Gia.

1.10 Điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ kích hoạt thủ tục Stop Out nếu tổng số vốn chủ sở hữu trong tài khoản (số dư riêng + lợi nhuận thả nổi hiện tại/tiền lỗ + swap + Tiền thưởng - trên hoa hồng giao dịch) giảm dưới số tiền của tiền thưởng nhận được, như minh hoạ trong ví dụ 1 bên dưới:

Ví dụ 1:

a) Điều kiện Stop Out mặc định:

Khi một Người Tham Gia có 1000 USD trong tài khoản giao dịch và thêm 500 USD nhận được từ Tiền Thưởng, tổng số tiền có thể được dùng làm Tiền ký quỹ trong tài khoản là 1500 USD. Nếu Người Tham Gia sử dụng 1400 USD để ký quỹ. Stop Out Mặc Định sẽ kích hoạt khi số vốn trong tài khoản hiện tại giảm xuống dưới 30% số tiền ký quỹ đã sử dụng, tức là khi số vốn rơi xuống mức 360 USD hoặc thấp hơn. 360$ còn lại này lớn hơn số Tiền Thưởng nhận được, do đó vốn chủ sở hữu không giảm xuống dưới mức Tiền Thưởng và thủ tục Stop Out Mặc Định sẽ kích hoạt tại mức ký quỹ là 30%.

b) Điều kiện Stop Out Bổ Sung:

Theo các thông số tương tự như trong ví dụ trên, nhưng giả sử rằng thời gian này, người tham gia sẽ sử dụng 600 USD cho yêu cầu ký quỹ. Trong trường hợp đó 30% các yêu cầu ký quỹ này sẽ là 180 USD, tuy nhiên vì số tiền này vẫn thấp hơn số tiền được nhận thưởng (300 USD) một điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ áp dụng mỗi khi vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới 300 USD. Kết quả là một Stop Out sẽ kích hoạt ở mức ký quỹ 50%.

1.11 Trách nhiệm duy nhất của khách hàng trước khi ngày chiến dịch kết thúc là phải duy trì đủ mức margin trên tài khoản của họ để sau khi loại bỏ Tiền thưởng, mức ký quỹ vẫn còn đủ để duy trì các vị thế mở.

2. Nhận tiền thưởng

2.1 Sau khi đăng ký một tài khoản giao dịch trực tiếp vào Chương trình Khuyến Mãi, khoản tiền gửi đầu tiên vào tài khoản này và tất cả các khoản tiền gửi tiếp theo được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khoản tiền gửi đầu tiên sẽ được tổng hợp, xem như là một khoản tiền gửi với giá trị cao hơn và được trao Tiền thưởng.

2.2 Tất cả các khoản tiền ký quỹ vào tài khoản giao dịch thật trước khi đăng ký Chương trình khuyến mãi và chậm hơn 24 giờ sau Lần Ký Quỹ đầu tiên sẽ không tính vào chương trình khuyến mãi và sẽ không được nhận tiền thưởng.

2.3 Sau khi tài khoản nhận được tiền, xin vui lòng liên hệ với quản lý tài khoản của bạn để nhận tiền thưởng.

2.4 Tiền thưởng chỉ sẽ được chuyển vào chính xác cùng một tài khoản giao dịch thật mà đã được nạp tiền.

2.5 Sau 180 ngày từ ngày ký quỹ, MTrading có quyền tước bỏ điều kiện nhận tiền thưởng của một khách hàng, miễn là yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được hoàn thành. Khách hàng được yêu cầu phải có những nỗ lực thiện chí để đảm bảo rằng MTrading có thể rút tiền thưởng sau khi quá 180 ngày nếu khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được đáp ứng.

3. Rút Tiền Thưởng

3.1 Khi được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng, tiền thưởng tín dụng vẫn được liên kết đến cùng tài khoản này và không thể được rút một phần hoặc toàn bộ trừ phi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu đáp ứng hoàn toàn.

3.2 Người Tham Gia có thể rút lợi nhuận tích lũy và tiền ký quỹ trước đó từ các tài khoản giao dịch. Người Tham Gia hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp mà một lần rút tiền ký quỹ diễn ra trước khi Yêu Cầu Khối Lượng Giao Dịch được đáp ứng, điều này sẽ dẫn đến việc xóa bỏ tất cả Tiền Thưởng từ tài khoản của Người Tham Gia.

3.3 Khách hàng đồng ý rằng yêu cầu rút tiền sẽ không được tiến hành nếu yêu cầu làm giảm hơn 65% số dư khả dụng trên tài khoản sau khi bất kỳ suy giảm tự động nào về mức tiền thưởng được tính vào tài khoản.

4. Điều khoản chung

4.1 MTrading luôn bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho Người Tham Gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc tiềm năng.

4.2 Nếu MTrading nghi ngờ rằng người tham gia Chương Trình Khuyến Mãi đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng một Chương Trình Khuyến Mãi hoặc mặt khác có hành động thiếu niềm tin với MTrading, MTrading có quyền từ chối, giữ lại, hủy bỏ hoặc rút tiền thưởng tín dụng từ người tham gia đó, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi này và hợp đồng khách hàng đối với người tham gia Chương Trình Khuyến Mãi, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ của người tham gia đó và/hoặc chặn tài khoản của người tham gia đó.

4.3 Các khoản tiền thưởng được coi là tài sản của MTrading cho đến khi khách hàng đạt khối lượng giao dịch yêu cầu.

4.4 Hầu hết các công cụ ký quỹ phải tuân theo một khoản hoa hồng hoặc lệ phí bởi một bên thứ ba. Đó là trách nhiệm của khách hàng phải cung cấp đủ mức tiền gửi, ngoại trừ các hoa hồng, để đủ điều kiện cho một tiền thưởng thích hợp.

4.5 Kinh doanh trong các thị trường ngoại hối và CFD kèm theo rủi ro đáng kể. Tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD không nên được thực hiện trừ khi các Nhà Giao Dịch hoàn toàn nhận thức được và hiểu được các rủi ro trong kinh doanh. Tham gia vào chương trình này không phải là một yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD.

4.6 Trách nhiệm của khách hàng là phải đảm bảo rằng tất cả những khoản thuế và phí được áp dụng trên tiền thưởng trong nước của họ đều được chi trả.

4.7 Trong trường hợp có bất kỳ mơ hồ hoặc xung đột hoặc các mâu thuẫn giữa các bản dịch khác nhau của các điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ áp dụng.

4.8 Trong trường hợp có các câu hỏi liên quan đến Khuyến Mãi, người tham gia có thể liên hệ với MTrading bằng cách sử dụng hộp thư đặc biệt bonus@mtrading.com.

5. Các định nghĩa

5.1 'Khách hàng mới'-một cá nhân hoặc công ty mà, tại thời điểm đăng ký vào chương trình này, không có bất kỳ tài khoản trực tiếp hoặc đăng ký trước đó trong Trader's Room tại MTrading.

5.2 'Khách hàng hiện có'-một cá nhân hoặc công ty mà, tại thời điểm đăng ký vào chương trình này, đã, hoặc trước đó đã sở hữu, bất kỳ tài khoản sau đây:

 • Đăng ký trong Trader's Room của MTrading;
 • Tài khoản giao dịch Thật (hiện đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động).

5.3 'Nạp tiền tài khoản', 'ký quỹ' - một hoạt động tiền mà thêm tiền mới vào tài khoản của khách hàng thông qua các phương tiện thanh toán được cung cấp bởi MTrading. Dịch vụ chuyển tiền nội bộ, điều chỉnh số dư, các khoản tín dụng tiền thưởng bằng tiền mặt, phần thưởng IB/đối tác hoặc hoa hồng sẽ không được xem xét như một hoạt động nạp tiền vào tài khoản.

5.4 'Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu: - Tổng khối lượng yêu cầu cần giao dịch trước khi khách hàng có thể rút tiền thưởng nhận được từ Chương Trình. Khối lượng giao dịch được tính bằng lot, trong đó 1 lot bằng 100,000 đơn vị tiền tệ. Do sự chênh lệch đáng kể trong yêu cầu ký quỹ cho 1 lot cho các công cụ không phải FX, phép tính khối lượng giao dịch tối thiểu cho các công cụ này được thực hiện theo các hệ số sau:

I. Tài khoản M.Pro:

 • Đăng ký trong Trader's Room của MTrading;

II. Tài khoản M.Standard:

 • Cổ phiếu CFD - 1/1000;
 • BẠC, WIG20, [ASX200], [CAC40], [STOXX50], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35] — 1/10;
 • BRENT, WTI — 1/10
 • [NQ100], [SP500] — 1/100;
 • [JP225] — 1/5.

5.5 Giao dịch hợp lệ để tính tổng khối lượng yêu cầu - một vòng giao dịch đầy đủ phù hợp với cả ba tiêu chí sau đây:

 • 1. giao dịch được mở tối thiểu 5 phút 00 giây;
  • 1. đối với các công cụ Forex được báo giá đến 5 số thập phân (ví dụ GBPEUR – 1.32451), 1 pip tương đương với tăng 0.00010 giá;
  • 2. đối với các công cụ Forex được báo giá đến 3 số thập phân (ví dụ EURJPY – 101.522), 1 pip tương đương với tăng 0.010 giá;
  • 3. đối với kim loại 1 pip tương đương với tăng 0.01 giá;
  • 4. đối với các chỉ số, 1 pip tương đương với tăng 1.0 giá, cũng được gọi là một Index Point;
  • 5. đối với các công cụ khác 1 pip là tương đương với Tick Size, có sẵn trong Contract Specifications trên trang web MTrading.
 • 2. lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch này phải hơn 3 pip, trong đó:
  • 1. lệnh đảo ngược được mở trong vòng 15 phút sau khi mở lệnh đầu tiên;
  • 2. chênh lệch khối lượng giữa lệnh đầu tiên và lệnh đảo ngược không vượt quá 20%;
  • 3. lệnh đảo ngược được đóng trong vòng 15 phút trước và sau khi đóng lệnh đầu tiên.
 • 3. giao dịch không được hedged, nghĩa là đúng theo TẤT CẢ các điểm dưới đây thì được gọi là giao dịch hedged:

5.6 Trong trường hợp có bất kỳ mơ hồ hoặc xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các bản dịch khác nhau của các điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.