นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประมวลผลข้อมูล

1.1 การประมวลผลข้อมูลหมายถึงการเก็บบันทึก, การจัดเก็บ, การเปลี่ยนแปลง, การให้คำปรึกษาและเปิดเผย, การถอน, การสกัดการใช้งาน, การส่งข้ามการถ่ายโอนหรืออนุญาตให้เชื่อมต่อและเข้าถึงบุคคลที่ 3, ปิดลบหรือทำลายข้อมูล หรือหลากหลายหนทางดังกล่าวข้างต้น โดยไม่คำนึงถึงลักษณะและวิธีการดำเนินการ

1.2 บริษัทการลงทุนจะรวบรวมรายชื่อและเอกสารในการประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บบันทึก ในการของการประมวลผลข้อมูลควรรวมถึงรายชื่อ, ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ในชื่อของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ชื่อและหมายเลขของใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ที่ใช้และชื่อของผู้ผลิตซอฟต์แวร์; สถานที่ตั้งของเอกสารของซอฟต์แวร์ที่ใช้

1.3 บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลสามารถดำเนินการได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตามคำแนะนำและคำสั่งที่ได้รับ และจะรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับทราบ โดยไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องรักษาเป็นความลับอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดการจ้างงานและการลงทุนในบริษัท

1.4 การประมวลผลของข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการบันทึก, การเปลี่ยนแปลง, การลบ, การอ่าน, การคัดลอก (ส่ง), ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการถ่ายโอนการบันทึกและการใช้งานอื่น ๆ และการใช้งานอื่น ๆ ของข้อมูล (ไม่ได้กำหนดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ)

1.5 มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเมื่อมีการส่งข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์การสื่อสารหรือในการถ่ายโอนการบันทึก

1.6 ผู้ใช้ทุกท่านควรรับทราบถึงการรับรอง การใช้งานฐานข้อมูลทุกอย่างก็ให้ออกหมายถึงส่วนบุคคล รหัสผ่านเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ครั้ง การใช้งานเพื่อเข้าถึงรหัสผ่านโดยอัตโนมัติใด ๆ จะไม่ได้รับอนุญาติ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงระบบการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน

1.7 บริษัทการลงทุนจะใช้มาตรการและการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการประมวลผลข้อมูลสามารถติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ได้ ทั้งขั้นตอนการดำเนินการ ลักษณะและเวลาดำเนินการและข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือลบ และการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน ทั้งยังรวมถึงการถ่ายโอน ส่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วย ความเป็นไปได้สำหรับการคืนค่าเนื้อหาของข้อมูลก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน จะสามารถทำได้เมือมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่ทำในข้อมูลหรือเอกสาร

1.8 ผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัทการลงทุนจะต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งมาถูกต้องและผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัทการลงทุนจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ส่งมา ในกรณีจำเป็นให้ทำการแก้ไขหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

1.9 ผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมโดยทันทีหากพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ และเมื่อมีการร้องขอในส่วนข้อมูลใด ๆ ผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะถูกบันทึกเก็บไว้กับข้อมูลที่ถูกต้องและมีการบันทึกในช่วงเวลาที่ข้อมูลไม่ถูกต้องถูกนำมาใช้งาน

1.10 หากความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในข้อพิพาท ข้อมูลในกรณีนี้จะถูกปิดจนกว่าจะได้รับยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือได้กำหนดข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว บุคคลที่สามที่ให้หรือได้รับข้อมูลจะต้องได้รับการแจ้งเตือนทันทีในการแก้ไขที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง โดยที่ขั้นตอนทางเทคนิคไม่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายมากเกินความเหมาะสม

1.11 การตัดสินใจอัตโนมัติของระบบการประมวลผลข้อมูลโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องข้อมูล จะได้รับอนุญาตเฉพาะในเงื่อนไขและเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดตามกฎหมาย สิทธิในการประมวลผลข้อมูล

2.1 การประมวลข้อมูลทมีสิทธิที่จะถอนหรือยกเลิกได้ในเวลาใด ๆ ก็ตามโดยได้รับความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหยุดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองซึ่งจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล เว้นแต่สิทธินี้ถูกจำกัดโดยกฎหมาย การตัดสินใจที่จะอนุญาตหรือระงับการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลและการคัดลอกข้อมูลจะต้องทำโดยผู้จัดการบริหารของบริษัท

2.3 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูล บริษัทจะต้องรับทราบข้อมูลในฐานข้อมูล และในแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและบุคคลที่สามหรือประเภทของบุคคลที่สาม ฝ่ายที่ได้รับการอนุมัติการส่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เจ้าของ (ประมวลผล) ของฐานข้อมูลจะต้องแจ้งเรื่องข้อมูลเว้นแต่สิทธิของเรื่องข้อมูลที่จะได้รับข้อมูลที่ถูก จำกัด โดยกฎหมาย ข้อมูลจะมีการออกโดยใช้วิธีการร้องขอจากเรื่องข้อมูลถ้าเป็นไปได้ภายในห้าวันทำการนับจากได้รับการร้องขอที่เกี่ยวข้อง

2.4 ในกรณีที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ข้อมูลจะถูกส่งให้แก่บุคคลที่สามที่มีสิทธิตามกฎหมายในการรับข้อมูลดังกล่าว ในกรณีอื่น ๆ ข้อมูลจะถูกส่งให้บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่อาจมีข้อมูลที่ได้รับความเห็นชอบตามลำดับ

2.5 บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท เอกสารข้อมูลจากฐานข้อมูลและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

3. ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล

3.1 บริษัทการลงทุนสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งมาด้วยความสมัครใจตามการประมวลข้อมูล และเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการให้กับลูกค้าและ / หรือการดำเนินงานซึ่งได้รับการร้องขอจากลูกค้า

3.2 บริษัทการลงทุนจะต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของลูกค้าที่มีเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสำหรับการเจาะจงค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ (การให้บริการ) และในลักษณะที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นจะถูกลบหรือถูกทำลายในครั้งเดียว การใช้ข้อมูลในลักษณะหรือกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะต้องได้รับอนุญาตและยินยอมตามลำดับของเรื่องข้อมูลหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก่อน

3.3 ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรวมทั้ง ก) เอกสารซึ่งระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทการลงทุนและลูกค้าหรือเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการโดยบริษัทให้กับลูกค้า ข) รายละเอียดของการให้บริการและการทำธุรกรรม การการสื่อสารใด ๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทจนเก็บเป็นหมวดหมู่ เพื่อการยืนยันและสำหรับสืบค้นการดำเนินการของ บริษัทในการให้บริการ

3.4 ผู้จัดการและพนักงานของ บริษัท การลงทุนจะต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาข้อมูลในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการจัดการของบริษัทรักษากฎระเบียบขั้นตอนภายในของบริษัทการลงทุน

3.5 ผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท การลงทุนจะเก็บบันทึกเอกสารของบริษัทและจัดเก็บเอกสารเงื่อนไขหรือข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกฏหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (รวมถึงข้อมูลช่วงเวลาของการเก็บรักษา)

3.6 บริษัทการลงทุนจะเก็บข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เว้นแต่เงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารที่มีตามที่กฎหมายกำหนด, เอกสารเงื่อนไขทางการเงินของ ServicesAuthority, กฎระเบียบภายของบริษัทหรือการตัดสินใจของหน่วยงานการจัดการของบริษัท

3.7 ข้อตกลงและ / หรือเงื่อนไขของการให้บริการโดยบริษัทการลงทุนให้แก่ลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายตามสัญญาหรืออื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับการให้บริการการลงทุนหรือการบริการด้านการลงทุนเสริมให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หรือจนกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามกฎหมาย