ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “Promocodes”

ภาพรวม

“Promocodes” คือโปรแกรมสะสมคะแนน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “Promocodes” และแต่ละรหัสเรียกว่า “Promocodes”) ซึ่งจัดโดย Finvest Solutions Limited (บริษัท) และเสนอให้กับลูกค้าของบริษัท

ข้อตกลงทั่วไป

1 Promocodes นำเสนอโดย Finvest Solutions Limited (บริษัท) ให้กับลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

2 ในการสมัครเข้าร่วม Promocodes ลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขและข้อตกลงของ Promocodes รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของบริษัท

การใช้งาน Promocodes

1 ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าสำหรับแคมเปญส่งเสริมการขายแต่ละรายการที่จัดโดยบริษัท จะมีการมอบ promocodes ที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่จำกัดให้กับผู้เข้าร่วมในจำนวนที่จำกัด ดังนั้น หากบริษัทออก promocodes ให้กับผู้เข้าร่วมภายใต้บริบทของแคมเปญส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมอาจใช้ promocodes นี้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเมื่อแคมเปญเปิดใช้งานอยู่ หรือในช่วงระยะเวลาที่มีผลใช้ได้ที่บริษัทกำหนด (ทั้งแคมเปญส่งเสริมการขาย และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ promocodes จะถูกกำหนดโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหากแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทดำเนินการตามลำดับก่อนหลัง การแลกรหัส promocodes จะถูกจำกัดตามจำนวนที่กำหนดโดยบริษัท

2 ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าพวกเขาไม่สามารถใช้ promocode ใดๆ ที่บริษัทให้มาในบริบทของแคมเปญส่งเสริมการขายอื่นๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต นอกจากนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร promocode เหล่านี้จะไม่สามารถใช้กับแคมเปญเพิ่มเติมอื่นๆใดๆได้

3 ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่า promocode เมื่อบริษัทจัดทำขึ้นในบริบทของแคมเปญส่งเสริมการขายโดยเฉพาะนั้น มีไว้สำหรับการใช้งานครั้งเดียวโดยเฉพาะภายในแคมเปญนั้นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท ตามที่กำหนดไว้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมเข้าใจและยอมรับว่า เว้นแต่บริษัทจะให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรในทางตรงกันข้ามpromocode จะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดในลักษณะดังต่อไปนี้:

(I) ไม่สามารถนำไปใช้กับธุรกรรม การเทรด หรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้า ปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่คำนึงว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

(II) ไม่สามารถใช้ร่วมกับธุรกรรม การเทรด หรือกิจกรรมใดๆ ก่อนหน้า ที่กำลังดำเนินอยู่ หรือที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยไม่คำนึงว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

(III) ไม่สามารถใช้สำหรับข้อเสนอ แคมเปญ หรือกิจกรรมอื่นใดก่อนหน้า ที่กำลังดำเนินอยู่ หรือในอนาคต ไม่ว่าจะจัดโดยบริษัทหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

(IV) ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ แคมเปญ หรือกิจกรรมอื่นใดในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต ไม่ว่าจะจัดโดยบริษัทหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

4 Promocodes ไม่สามารถขอคืน ส่งคืน หรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งได้ เว้นแต่บริษัทจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

5 Promocode แต่ละรหัสไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถมอบหมายให้กับบุคคลที่สามได้ โดยสามารถแลกได้ตามคำแนะนำเฉพาะของบริษัทภายในบริบทของแคมเปญส่งเสริมการขายแต่ละรายการเท่านั้น

ข้อกำหนดอื่นๆ

1 Finvest Solutions Limited. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้เข้าร่วมโปรโมชันในปัจจุบัน หรืออนาคต

2 หาก MTrading พบว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยส่อไปในทางสุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเงินที่เครดิตจากบริษัทออกจากผู้เข้าร่วมนั้น และจำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วม รวมถึงการบริการและยุติบัญชีของผู้เข้าร่วม

3 promocodes จะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะบรรลุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด

4 การซื้อขายในตลาด และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผู้เข้าร่วมในตลาด และ CFD ไม่ควรจะดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่ โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาด และ CFD

5 ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมใน promocodes ในแต่ละประเทศนั้นๆทั้งหมด

6 ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

7 ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชัน ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ MTrading ได้ผ่านทางอีเมล thailand@mtrading.com หรือติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของท่าน

เกี่ยวกับโปรโมชั่น

“ลูกค้าใหม่” – คือ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีจริงหรือลงทะเบียนในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading มาก่อนในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น

“บริษัท” – The Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”) จดทะเบียนที่ Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis

“ลูกค้าเก่า” – คือ ลูกค้าที่ในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น มีบัญชีตามเงื่อนไข ดังนี้:

  • ลงทะเบียนภายในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading
  • มีบัญชีจริงอยู่แล้ว (ทั้งที่เปิดใช้งานอยู่ หรือปิดการใช้งานไปแล้ว)

"ผู้เข้าร่วม" – ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เปิดใช้งาน Promocodes ผ่านห้องเทรดเดอร์ (Trader’s Room)