Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện về "Promocode"

Tổng quan

"Promocodes" là chương trình khách hàng thân thiết (sau đây gọi là "Promocode"), được tổ chức bởi Công ty Finvest Solutions Limited (Công ty) và được cung cấp cho khách hàng của công ty.

Các điều khoản chung

1. Promocode được cung cấp bởi Finvest Solutions Limited (Công ty) cho khách hàng theo các Điều khoản bên dưới.

2. Bằng cách đăng ký tham gia Promocode, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Công ty.

Sử dụng Promocode

1. Người tham gia xác nhận và đồng ý rằng, đối với mỗi chiến dịch khuyến mãi do công ty tổ chức, chỉ một số lượng hạn chế các Promocode sẽ được cung cấp cho một số lượng hạn chế người tham gia. Do đó, nếu công ty cung cấp một Promocode cho người tham gia trong một chiến dịch khuyến mãi nào đó, người tham gia chỉ có thể sử dụng Promocode này trong khoảng thời gian cụ thể khi chiến dịch đó đang hoạt động hoặc trong thời hạn có hiệu lực được quy định bởi công ty (thời gian của chiến dịch khuyến mãi và thời gian có hiệu lực của Promocode đều hoàn toàn được xác định theo quyết định của công ty). Xin vui lòng lưu ý, nếu chiến dịch khuyến mãi của công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc đến trước nhận trước (first-come-first-served), việc quy đổi Promocode sẽ bị giới hạn trong một số lượng nhất định do công ty chỉ định.

2. Người tham gia xác nhận và đồng ý rằng họ không thể sử dụng bất kỳ Promocode nào được cung cấp bởi Công ty trong bất kỳ chiến dịch khuyến mãi nào khác, trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Ngoài ra, trừ khi có quy định khác bằng văn bản từ Công ty, những Promocode này không thể được sử dụng cho bất kỳ chiến dịch nào khác.

3. Người tham gia xác nhận và đồng ý rằng một Promocode, khi được cung cấp bởi Công ty trong một chiến dịch khuyến mãi nào đó, chỉ được dùng một lần duy nhất trong chiến dịch đó trừ khi có quy định khác bằng văn bản từ Công ty. Do đó, người tham gia hiểu và đồng ý rằng, trừ khi Công ty có hướng dẫn bằng văn bản khác, Promocode bị hạn chế nghiêm ngặt theo các quy tắc sau:

(I) Promocode không thể được áp dụng cho bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào trước đó, hiện tại hoặc tương lai, bất kể liệu chúng có liên quan đến Công ty hay không, trừ khi có hướng dẫn khác bằng văn bản từ Công ty.

(II) Promocode không thể được kết hợp với bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào trước đó, hiện tại hoặc tương lai, bất kể liệu chúng có liên quan đến Công ty hay không, trừ khi có hướng dẫn khác bằng văn bản từ Công ty.

(III) Promocode không thể được sử dụng cho bất kỳ ưu đãi, chiến dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào trước đây, hiện tại hoặc tương lai, bất kể liệu chúng có được tổ chức bởi Công ty hay không, trừ khi có hướng dẫn khác bằng văn bản từ Công ty.

(IV) Promocode không thể được kết hợp với bất kỳ ưu đãi, chiến dịch hoặc bất kỳ hoạt động trước đây, hiện tại hoặc tương lai, bất kể liệu chúng có được tổ chức bởi Công ty hay không, trừ khi có hướng dẫn khác bằng văn bản từ Công ty.

4. Promocode không thể được hoàn tiền, trả lại hoặc quy đổi bằng bất kỳ hình thức nào, trừ khi Công ty có sự đồng ý bằng văn bản.

5. Mỗi Promocode không thể được chuyển nhượng và không thể được giao cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nó chỉ có thể được sử dụng như Công ty chỉ định trong mỗi Chiến dịch Khuyến mãi.

Các điều khoản khác

1. Finvest Solutions Limited có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.

2. Nếu Công ty nghi ngờ người tham gia Chương trình đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng Chương trình hoặc đã thực hiện hành vi thiếu thiện chí đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, thu hồi, hủy bỏ hoặc rút lại số tiền từ tài khoản của người tham gia, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mãi này và thỏa thuận khách hàng đối với Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mãi đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ và/hoặc chặn (các) tài khoản của người tham gia đó.

3. Các Promocode được coi là tài sản của Công ty cho đến khi khách hàng thỏa mãn các điều kiện và điều khoản yêu cầu.

4. Giao dịch trên thị trường CFD có rủi ro đáng kể. Việc tham gia vào thị trường CFD không nên được thực hiện trừ khi Người giao dịch hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch. Việc tham gia vào chương trình khuyến mãi này không nên là yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị trường CFD.

5. Việc thanh toán tất cả các thuế và phí áp dụng trên Promocode tại quốc gia là trách nhiệm của khách hàng.

6. Trong trường hợp có sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các phiên bản dịch khác nhau của các Điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

7. Nếu có thắc mắc về Chương trình khuyến mãi, Người tham gia có thể liên hệ với MTrading theo địa chỉ Email vietnam@mtrading.com hoặc liên hệ với Account Manager cá nhân của họ.

Định nghĩa

“Khách hàng Mới” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, không có bất kỳ tài khoản Thật (Live) nào hoặc đã mở tài khoản trước đó trong Phòng Giao Dịch tại MTrading.

“Công ty” – Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”), đăng ký tại Tòa 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis.

“Khách hàng Hiện tại” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, có hoặc trước đó đã sở hữu bất kỳ tài khoản nào sau đây:

  • Mở tài khoản trong Phòng Giao Dịch của MTrading;
  • Tài khoản giao dịch thật (hiện đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động).

"Người tham gia" - Khách hàng của Công ty đã kích hoạt "Promocode" trong Phòng Giao Dịch.