Các điều khoản MTrading

Yêu cầu ký quỹ

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho các nhà giao dịch có tài khoản MTrading cho phép họ tận dụng giao dịch Forex và CFD ngay cả với các khoản tiền nạp nhỏ

Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ ( FX Chính)

1:1000lên đến 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25trên 3,000,000
1:1000lên đến 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25trên 3,000,000
1:1000lên đến 7000000000
1:5007000000000 - 50000000000
1:10050000000000 - 70000000000
1:25trên 70000000000
1:1000lên đến 10,000,000
1:50010,000,000 - 70,000,000
1:10070,000,000 - 100,000,000
1:25trên 100,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ ( FX phụ)

Đòn bẩy
1:1000lên đến 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25trên 2,000,000
1:1000lên đến 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25trên 2,000,000
1:1000lên đến 5000000000
1:5005000000000 - 30000000000
1:10030000000000 - 45000000000
1:25trên 45000000000
1:1000lên đến 7,000,000
1:5007,000,000 - 50,000,000
1:10050,000,000 - 70,000,000
1:25trên 70,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ (cặp FX Ngoại lai)

Đòn bẩy
1:1000lên đến 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25trên 1,000,000
1:1000lên đến 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25trên 1,000,000
1:1000lên đến 2000000000
1:5002000000000 - 16000000000
1:10016000000000 - 20000000000
1:25trên 20000000000
1:1000lên đến 3,000,000
1:5003,000,000 - 20,000,000
1:10020,000,000 - 30,000,000
1:25trên 30,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ (FX RUB & HKD)

Đòn bẩy
1:25lên đến 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3trên 800,000
1:25lên đến 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3trên 800,000
1:25lên đến 11000000000
1:1011000000000 - 20000000000
1:3trên 20000000000
1:25lên đến 20000000000
1:1020,000,000 - 30,000,000
1:3trên 30,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho chứng khoán (CFD)

Đòn bẩy
1:50lên đến 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10trên 300,000
1:50lên đến 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10trên 300,000
1:50lên đến 250,000,000
1:20250,000,000 - 7,000,000,000
1:10trên 7,000,000,000
1:50lên đến 250,000
1:20250,000 - 10,000,000
1:10trên 10,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

Đòn bẩy
1:500lên đến 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10trên 1,400,000
1:500lên đến 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10trên 1,400,000
1:500lên đến 3000000000
1:2003000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 30000000000
1:10trên 30000000000
1:500lên đến 5,000,000
1:2005,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 50,000,000
1:10trên 50,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho [CAC40], [HSI50], [JP225], [STOXX50]

Đòn bẩy
1:200lên đến 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10trên 500,000
1:200lên đến 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10trên 500,000
1:200lên đến 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10trên 10000000000
1:200lên đến 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10trên 20,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho VÀNG, BẠC

Đòn bẩy
1:500lên đến 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10trên 1,100,000
1:500lên đến 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10trên 1,100,000
1:500lên đến 2000000000
1:2002000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 25000000000
1:10trên 25000000000
1:500lên đến 3,000,000
1:2003,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 40,000,000
1:10trên 40,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho dầu CRUDOIL, BRENT

Đòn bẩy
1:30lên đến 100,000
1:20100,000 - 800,000
1:10trên 800,000
1:30lên đến 100,000
1:20100,000 - 800,000
1:10trên 800,000
1:30lên đến 2,300,000,000
1:202,300,000,000 - 18,500,000,000
1:10trên 18,500,000,000
1:30lên đến 3,100,000
1:203,100,000 - 25,000,000
1:10trên 25,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho PLATINUM, PALLADIUM

Đòn bẩy
1:200lên đến 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10trên 500,000
1:200lên đến 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10trên 500,000
1:200lên đến 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10trên 10000000000
1:200lên đến 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10trên 20,000,000
Đồng tiền tính toán

Tỷ lệ đòn bẩy cho TIỀN ĐIỆN TỬ

Đòn bẩy
1:100 lên đến 10,000
1:20 10,000 - 100,000
1:10 100,000 - 1,000,000
1:1 trên 1,000,000
1:100 lên đến 10,000
1:20 10,000 - 100,000
1:10 100,000 - 1,000,000
1:1 trên 1,000,000
1:100 lên đến 200,000
1:20 200,000 - 1,800,000
1:10 1,800,000 - 18,000,000
1:1 trên 18,000,000
1:100 lên đến 300,000
1:20 300,000 - 2,700,000
1:10 2,700,000 - 27,000,000
1:1 trên 27,000,000

1. nếu một lệnh được mở hoặc đóng (hoàn toàn hoặc một phần) trên bất kỳ tài khoản nào trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ sáu cho bất kỳ công cụ nào, đòn bẩy được áp dụng cho tất cả các lệnh là 1:50. Điều này bao gồm các lệnh được mở trước giờ đóng cửa nhưng không bao gồm những lệnh có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ 1:10). Thuật ngữ nêu trên có thời gian kéo dài đối với một số các CFDs trên chỉ số tiền mặt và trái phiếu, các dữ liệu liên quan được xác định trên các trang công cụ trong Hợp đồng chi tiết kỹ thuật. Giá trị ký quỹ của các lệnh với tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong thời gian một giờ trước khi đóng cửa được tự động tính toán lại vào cuối tuần. Vào phiên mở cửa ngày thứ hai, đòn bẩy áp dụng cho các lệnh phản ánh giá trị thông thường của chúng theo các điều khoản ký quỹ chung. Nó cũng sẽ đưa vào xem xét các thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bạn có thể chọn trong Trader`s Room (xin xem lưu ý 2 dưới đây). Xin cũng lưu ý các điều khoản trên có thể được áp dụng trong một thông báo đặc biệt cho những ngày khác trong tuần làm việc trong trường hợp ở những nơi có ngày lễ ảnh hưởng đến lịch giao dịch.

2. bạn có một tùy chọn để giảm hoặc tăng đòn bẩy của tài khoản theo cách thủ công bằng cách chọn một trong những tỷ lệ đòn bẩy ở phần cài đặt tài khoản trong Trader`s Room. Xin lưu ý rằng thay đổi của đòn bẩy tài khoản có hiệu lực ngay lập tức trên giá trị ký quỹ cho tất cả các lệnh. Nếu bạn chọn giảm tỷ lệ đòn bẩy, khoảng giá trị thông thường được áp dụng cho các lệnh của bạn bắt đầu từ những giá trị cho mức đòn bẩy được chọn trong bảng ở trên.

3. Yêu cầu ký quỹ cho các thị trường khác mục liệt kê ở trên, có thể là tìm thấy trong Thông số kỹ thuật hợp đồng bằng cách chọn các công cụ cần thiết trong menu tra cứu.