Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Syarat Perniagaan

1. Pengenalan

  1. Syarat Perniagaan (“Syarat”) ini mengawal aspek asas interaksi antara Finvest Solutions Limited (“MTrading”) dan Pelanggan berkenaan dengan pembukaan dan penutupan kedudukan Pelanggan, serta penempatan, pembatalan dan pengubahsuaian pesanan Pelanggan yang dilaksanakan melalui MTrading MetaTrader 4 platform dagangan dalam talian (“MetaTrader 4”) dalam konteks menyediakan Pelanggan dengan perkhidmatan urusan dalam talian oleh MTrading.

1.1. Manakala, MTrading ialah pedagang dalam kontrak untuk perbezaan mata wang asing spot, saham dan niaga hadapan yang didaftarkan di alamat berikut: Unit 5, Rumah Batu Panjang, Peti Surat 1200, Jalan Utama, Charlestown, Nevis .

1.2. Manakala, Pelanggan telah memeterai Perjanjian Pelanggan dengan MTrading.

1.3. Terma ini harus dianggap sebagai buku panduan yang menerangkan konsep umum membuat transaksi dalam MetaTrader 4 dan dialog antara Pelanggan dan pekerja MTrading yang bertanggungjawab untuk mengendalikan dagangan Pelanggan (“penjual”). Terma ini mungkin tidak menerangkan atau menggambarkan sebarang pengubahsuaian terkini MetaTrader 4.

1.4. Pelanggan menerima Terma ini tanpa jaminan, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat tentang kesempurnaan, ketepatan masa atau kebebasan daripada kesilapan.

2. Syarat Am

2.1. Had Liabiliti

2.1.1. Pelanggan menerima Sistem MTrading MetaTrader 4 “sebagaimana adanya”, dan tanpa waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk kegunaan tertentu, tujuan atau permohonan; ketepatan masa; kebebasan daripada gangguan; atau sebarang waranti tersirat yang timbul daripada penggunaan perdagangan, perjalanan urusan atau perjalanan prestasi.

2.1.2. Dalam apa jua keadaan, MTrading tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit, termasuk kehilangan perniagaan, keuntungan atau muhibah.

2.1.3. MTrading tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas sebab kelewatan atau gangguan perkhidmatan atau penghantaran, atau kegagalan prestasi Pelayan MetaTrader 4 MTrading, tanpa mengira sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada , yang disebabkan oleh kerosakan perkakasan atau perisian; tindakan kerajaan, pertukaran atau peraturan lain; perang, keganasan, atau tindakan MTrading yang tidak dirancang.

2.1.4. Pelanggan menyedari bahawa mungkin terdapat kelewatan atau gangguan dalam penggunaan MetaTrader 4, termasuk, sebagai contoh, yang disebabkan secara sengaja oleh MTrading untuk tujuan perkhidmatan sistem MetaTrader 4.

2.1.5. MTrading dan pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan atau ejen masing-masing tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk mana-mana sebahagian atau tidak melaksanakan kewajipan mereka di bawah Terma ini atas sebab apa-apa sebab di luarnya. kawalan munasabah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan industri; peraturan atau tindakan mana-mana pihak berkuasa supranasional, kerajaan atau kawal selia; atau kegagalan mana-mana broker atau ejen perantaraan, atau prinsipal MTrading atau sekutunya, pedagang, pusat penjelasan atau badan supranasional, kerajaan, kawal selia atau kawal selia sendiri, atas apa-apa sebab, untuk melaksanakan kewajipannya.

2.2. Tanggungjawab untuk Memenuhi Keperluan Sistem

2.2.1. Untuk berdagang menggunakan MetaTrader 4, terdapat keperluan perkakasan dan perisian sistem tertentu, yang diterangkan di laman web MTrading. Memandangkan keperluan ini mungkin berubah, Pelanggan mesti merujuk secara berkala ke laman web MTrading untuk keperluan sistem semasa.

2.2.2. Untuk menerima mel elektronik daripada MTrading, Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan alamat e-mel dan perisian Internet yang sah yang membolehkan Pelanggan membaca, menghantar dan menerima e-mel. Pelanggan mesti memberitahu MTrading dengan segera tentang perubahan dalam alamat e-mel Pelanggan dengan menghubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan MTrading di support@mtrading.com untuk arahan selanjutnya.

2.3. Tanggungjawab untuk Mengekalkan Perdagangan Alternatif

2.3.1. Kemudahan dan sistem elektronik dan berasaskan komputer, seperti yang disediakan kepada Pelanggan dan digunakan oleh MTrading, sememangnya terdedah kepada gangguan, kelewatan atau kegagalan dan kemudahan dan sistem sedemikian mungkin tidak tersedia untuk Pelanggan akibat daripada kejadian yang boleh dijangka dan tidak dijangka.

2.3.2. Pelanggan mesti mengekalkan pengaturan perdagangan alternatif sebagai tambahan kepada akaun MTrading Pelanggan untuk penempatan dan pelaksanaan pesanan Pelanggan sekiranya MetaTrader 4 tidak tersedia.

2.4. Tanggungjawab untuk Pesanan Pelanggan dan Perdagangan Pelanggan

2.4.1. MTrading berhak bertindak untuk Pelanggan atas sebarang arahan yang diberikan atau dikatakan telah diberikan oleh Pelanggan. Setelah diberikan, arahan hanya boleh ditarik balik oleh Pelanggan dengan persetujuan.

2.4.2. Pelanggan memahami bahawa MTrading tidak dapat mengetahui sama ada seseorang selain Pelanggan telah memasuki, atau sedang memasukkan, pesanan menggunakan log masuk dan kata laluan Pelanggan. Melainkan dinyatakan sebaliknya dan dipersetujui oleh MTrading, Pelanggan tidak akan membenarkan mana-mana orang lain untuk mempunyai akses kepada akaun Pelanggan untuk sebarang tujuan.

2.4.3. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab ke atas kerahsiaan dan penggunaan, dan sebarang pesanan Pelanggan yang dimasukkan dengan, log masuk dan kata laluan Pelanggan.

2.4.4. Pelanggan bersetuju untuk melaporkan sebarang kehilangan atau kecurian log masuk atau kata laluan Pelanggan, atau sebarang akses tanpa kebenaran ke akaun Pelanggan, dengan segera melalui e-mel kepada Jabatan Perkhidmatan Pelanggan MTrading di support@mtrading.com. Walau bagaimanapun, Pelanggan akan tetap bertanggungjawab ke atas semua pesanan yang dimasukkan menggunakan log masuk dan kata laluan Pelanggan.

2.5. Pengesahan dan Penyata Akaun

2.5.1. MTrading hendaklah menghantar ringkasan aktiviti perdagangan harian (Pengesahan Harian) dalam akaun Pelanggan kepada Pelanggan melalui e-mel setiap hari dan hendaklah menghantar ringkasan aktiviti dagangan bulanan (Penyata Akaun) dalam akaun Pelanggan kepada Pelanggan melalui e-mel pada setiap bulan, melainkan dipersetujui sebaliknya dengan Pelanggan.

2.5.2. MTrading hendaklah mengesahkan pelaksanaan, pembatalan atau pengubahsuaian mana-mana pesanan Pelanggan dengan menghantar pengesahan elektronik kepada Pelanggan melalui MetaTrader 4. Pelanggan bersetuju untuk menerima pengesahan perdagangan elektronik dan bukannya pengesahan bercetak.

2.5.3. Pengesahan mungkin tertakluk pada kelewatan. Pelanggan memahami bahawa laporan dan pengesahan pelaksanaan pesanan, pembatalan atau pengubahsuaian mungkin tersilap atas pelbagai sebab. Pengesahan juga tertakluk kepada perubahan oleh MTrading, di mana Pelanggan akan terikat dengan pelaksanaan pesanan sebenar, selagi ia konsisten dengan pesanan Pelanggan. Sekiranya MTrading mengesahkan pelaksanaan atau pembatalan dalam kesilapan dan Pelanggan menangguhkan secara tidak munasabah dalam melaporkan ralat tersebut dalam masa 24 jam, MTrading berhak untuk meminta Pelanggan menerima perdagangan, atau mengalih keluar dagangan daripada akaun Pelanggan, mengikut budi bicara MTrading sendiri.

2.5.4. Pelanggan bersetuju untuk memberitahu MTrading dengan segera melalui telefon, atau melalui e-mel kepada Jabatan Khidmat Pelanggan MTrading di support@mtrading.com, jika:

2.5.4.1. Pelanggan gagal menerima pengesahan pelaksanaan, pembatalan atau pengubahsuaian;

2.5.4.2. Pelaksanaan pesanan sebenar tidak konsisten dengan pesanan Pelanggan;

2.5.4.3. Pelanggan mendedahkan pelaksanaan atau pembatalan pesanan yang tidak dibuat oleh Pelanggan;

2.5.4.4. Pelanggan menerima penyata akaun, pengesahan atau maklumat lain yang menggambarkan pesanan, dagangan, baki akaun, kedudukan, dana, status margin atau sejarah transaksi yang tidak tepat.

2.5.5. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa MTrading boleh membuat pelarasan pada akaun Pelanggan untuk membetulkan sebarang ralat.

2.5.6. Pelanggan bersetuju untuk segera kembali ke MTrading sebarang aset yang diagihkan kepada Pelanggan yang Pelanggan tidak berhak kepadanya.

2.6. Had Kecairan

2.6.1. MTrading tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa setiap pesanan Pelanggan akan dilaksanakan pada harga yang disiarkan. Antara lain, mungkin tiada akses kepada setiap pasaran di mana produk tertentu boleh berdagang; pesanan lain boleh berdagang lebih awal daripada pesanan Pelanggan dan jumlah ekzos yang tersedia pada harga yang disiarkan; bursa atau pembuat pasaran mungkin gagal untuk menghormati harga yang disiarkan mereka.

2.6.2. MTrading mempunyai budi bicara untuk menghalakan semula pesanan pelanggan daripada sistem pelaksanaan automatik untuk pengendalian manual (dalam hal ini pelaksanaan atau perwakilan pesanan Pelanggan mungkin tertangguh dengan ketara); atau peraturan pertukaran, dasar, prosedur atau keputusan atau kelewatan atau kegagalan sistem boleh menghalang pesanan Pelanggan daripada dilaksanakan oleh MTrading, boleh menyebabkan kelewatan dalam pelaksanaan pesanan Pelanggan atau boleh menyebabkan pesanan Pelanggan tidak dilaksanakan pada harga yang diminta.

2.7. Penerimaan Akibat Yang Tidak Diingini

2.7.1. Pelanggan mengakui bahawa dalam beberapa keadaan mungkin tidak mungkin untuk membuka atau menutup kedudukan dan/atau membuat, membatalkan atau mengubah suai pesanan. Sebarang percubaan untuk membuka atau menutup kedudukan atau meletakkan, membatalkan atau mengubah suai pesanan hanyalah permintaan.

2.7.2. MTrading tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan jika MTrading tidak dapat mengesahkan permintaan sedemikian. Pelanggan seterusnya mengakui bahawa percubaan untuk mengubah suai atau membatalkan dan menggantikan pesanan boleh mengakibatkan pelaksanaan pesanan yang tidak diingini, dan Pelanggan akan bertanggungjawab untuk semua pelaksanaan tersebut.

3. Pelaksanaan Permintaan Pelanggan

3.1. Syarat Asas Membuat dan Melaksanakan Permintaan

3.1.1. Pelaksanaan pesanan dan permintaan Pelanggan dilaksanakan melalui platform MetaTrader 4 seperti berikut:

3.1.1.1. Pelanggan merumuskan arahannya sebagai permintaan dalam tetingkap kemasukan pesanan standard terminal pelanggan ("Tetingkap Pesanan").

3.1.1.2. Terminal pelanggan secara automatik menjalankan semakan ke atas ketepatan permintaan yang dibuat oleh Pelanggan. Semakan mengambil kira jenis permintaan dan tahap sebut harga semasa bagi instrumen yang dipilih yang tersedia di terminal Pelanggan. Selepas pemeriksaan berjaya permintaan akan dihalakan ke server.

3.1.1.3. Jika terminal pelanggan mempunyai sambungan internet aktif dengan server pada masa permintaan, permintaan ini diterima oleh server dan pemeriksaan kedua mengenai ketepatan permintaan dijalankan berkenaan dengan jenis permintaan dan tahap sebut harga semasa bagi instrumen yang dipilih yang tersedia dalam server.

3.1.1.4. Jika semakan kedua berjaya, Pelanggan dimaklumkan melalui tetingkap Pesanan bahawa permintaan telah diterima untuk diproses (“Pesanan diterima”) dan semua pesanan tersebut diletakkan dalam baris gilir dan diisih pada masa mereka diterima oleh server.

3.1.1.5. Semua permintaan diterima untuk diproses secara automatik melainkan ia dikendalikan secara manual oleh pedagang. Dalam kes sedemikian, jika permintaan adalah yang pertama dalam baris gilir maka ia diterima untuk diproses oleh pedagang dan Pelanggan dimaklumkan "Pesanan dalam pemprosesan". Pedagang mempunyai hak untuk memproses sebarang permintaan yang terdapat dalam baris gilir dan oleh itu menukar urutan permintaan yang diterima. Disebabkan oleh pilihan ini, keputusan pelaksanaan satu atau satu lagi permintaan Pelanggan boleh ditunjukkan dalam log server dengan masa yang lebih lewat daripada keputusan pelaksanaan permintaan lama Pelanggan.

3.1.1.6. Pengesahan pelaksanaan permintaan Pelanggan oleh pedagang dihantar ke server, ditulis ke dalam log server dan dihantar ke terminal Pelanggan.

3.1.1.7. Sekiranya sambungan internet aktif Pelanggan menerima pengesahan permintaannya yang berjaya dilaksanakan dalam tetingkap Pesanan. Contohnya: “#2779336 jual 3.00 EURUSD pada 1.38160 berjaya”.

3.2. Tempoh Pelaksanaan Permintaan

3.2.1. Tempoh tempoh yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan bergantung pada kualiti sambungan internet antara terminal pelanggan Pelanggan dan pelayan urusan, juga pada situasi dalam pasaran atau keadaan perdagangan yang berkaitan berkaitan dengan instrumen tertentu yang dipilih oleh Pelanggan.

3.2.2. Semasa keadaan pasaran biasa, pelaksanaan permintaan Pelanggan boleh mengambil masa sehingga 20 saat. Semasa keadaan pasaran yang berbeza daripada keadaan pasaran biasa, pelaksanaan permintaan Pelanggan mungkin mengambil masa sehingga 60 saat. Masa muktamad untuk pelaksanaan permintaan adalah terhad kepada 90 saat. Permintaan itu hendaklah dianggap sebagai selesai jika Pelanggan menerima balasan daripada server, sedangkan pada masa ini kira detik baharu dimulakan (contohnya jika selepas 30 saat membuat pesanan Pelanggan menerima sebut harga semula, manakala harga baharu disahkan oleh Pelanggan, maka server boleh menyelesaikan operasi ini dalam 90 saat lagi). Sekiranya permintaan Pelanggan tidak dilaksanakan dalam tempoh ini maka permintaan itu akan dipadamkan daripada barisan dan Pelanggan dimaklumkan dalam tetingkap Pesanan bahawa permintaan itu adalah "Sebut Harga Tidak Dimatikan".

3.3. Permintaan Dibatalkan oleh Pelanggan

3.3.1. Pelanggan mempunyai hak untuk membatalkan permintaan yang dihantar kepada pelayan hanya jika status permintaan itu adalah "Pesanan diterima". Untuk membatalkan permintaan Pelanggan perlu menekan butang "Batal" dalam tetingkap Pesanan. Sekiranya pesanan mempunyai status "Pesanan dalam pemprosesan" maka Pelanggan tidak dibenarkan membatalkan permintaan.

3.4. Penolakan Permintaan

3.4.1. MTrading berhak untuk menolak sebarang permintaan Pelanggan sekiranya perkara berikut berlaku:

3.4.1.1. Keadaan pasaran pada masa pesanan diterima untuk diproses adalah tidak normal;

3.4.1.2. Permintaan Pelanggan dihantar sebelum sebut harga pertama sesi pasaran semasa; sekiranya Pelanggan cuba membuat atau menguruskan pesanan semasa perhentian sementara dagangan maka pemberitahuan "Perdagangan dilumpuhkan" akan dipaparkan;

3.4.1.3. Permintaan Pelanggan dibuat dengan sebut harga yang jelas salah;

3.4.1.4. Tiada kecairan dengan tahap harga yang diminta;

3.4.1.5. Sepanjang tempoh permintaan dihantar dan diterima untuk diproses oleh server, jurang harga terbalik atau menurun telah berlaku yang menghapuskan pilihan untuk melaksanakan permintaan pada tahap harga yang dipilih oleh Pelanggan;

3.4.1.6. Perisian kegagalan perkakasan berlaku menjadikan pelaksanaan permintaan mustahil;

3.4.1.7. Permintaan pelanggan dan transaksi perdagangan sebenar melebihi perkadaran yang munasabah;

3.4.1.8. Pasaran telah mencapai had harga yang ditetapkan untuk instrumen yang dipilih atau saham di bursa atau sebarang sekatan lain;

3.4.1.9. Permintaan adalah berkaitan dengan jawatan yang sedang dalam proses pembubaran (sila lihat bahagian 7);

3.4.1.10. Permintaan berkaitan dengan kedudukan yang sedang dalam barisan pemprosesan Stop Loss atau Take Profit;

3.4.1.11. Permintaan berkaitan dengan pesanan belum selesai tetap yang sedang dalam barisan pemprosesan atau sedang diproses kerana harga pasaran mencapai tahap yang ditetapkan oleh pesanan belum selesai ini;

3.4.1.12. Harga yang ditetapkan dalam permintaan adalah lebih dekat dengan harga pasaran daripada yang dibenarkan untuk pesanan belum selesai (Tahap Had/Berhenti) mengikut spesifikasi instrumen terpilih;

3.4.1.13. Permintaan adalah untuk membuka pesanan belum selesai yang tidak dibenarkan kerana perubahan harga pasaran instrumen yang dipilih;

3.4.1.14. Akaun pelanggan mempunyai ralat nyata yang menyebabkan pelaksanaan permintaan menjadi mustahil atau akan menjadikannya mustahil jika ralat tersebut akan diperbetulkan. Sekiranya MTrading menolak permintaan Pelanggan, mesej "Sebut harga" dipaparkan dalam tetingkap Pesanan.

4. Jenis Perlaksanaan

4.1. Harga instrumen boleh didagangkan boleh disebut oleh MTrading dalam dua mod: "Pelaksanaan segera" dan "Pelaksanaan pasaran". Maklumat mengenai mod sebut harga dipaparkan dalam tetingkap Pesanan. MTrading berhak untuk menukar mod sebut harga mana-mana instrumen pada bila-bila masa sekiranya dianggap perlu.

4.2. Sebut harga instrumen yang berada dalam mod "Pelaksanaan pasaran" hendaklah dianggap sebagai indikatif sahaja dan tidak perlu sama dengan harga yang dihantar oleh server selepas menerima permintaan daripada Pelanggan. MTrading berhak untuk memutuskan secara bebas tentang tahap harga yang betul yang diberikan kepada Pelanggan tanpa mengira mod sebut harga.

5. Membuka dan Menutup Posisi Pelanggan

5.1. Syarat am

5.1.1. Membuka posisi beli (Beli) dan menutup posisi jual (Jual) dijalankan menggunakan harga Ask.

5.1.2. Membuka posisi jual (Jual) dan menutup posisi beli (Beli) dijalankan menggunakan harga Bida.

5.2. Pembukaan Posisi dalam Mod ‘Pelaksanaan Segera’

5.2.1. Untuk menghantar permintaan dalam mod "Pelaksanaan segera" adalah perlu untuk menekan butang "Beli" atau "Jual" dalam tetingkap Pesanan. Instrumen khusus dan saiz urus niaga dalam lot hendaklah dipilih terlebih dahulu. Contohnya, "Buka #33022051 beli 1.0 lot GBPUSD pada 1.6550".

5.3. Pembukaan Posisi dalam Mod 'Pelaksanaan Pasaran'

5.3.1. Untuk menghantar permintaan dalam mod "Pelaksanaan Pasaran", anda perlu menekan butang "Beli Mengikut Pasaran" atau "Jual Mengikut Pasaran" dalam tetingkap Pesanan. Instrumen khusus dan saiz urus niaga dalam lot hendaklah dipilih terlebih dahulu. Contohnya, "Buka #33022052 beli 1.0 lot GBPUSD mengikut Pasaran".

5.4. Syarat Asas Melaksanakan Permintaan untuk Pembukaan Jawatan

5.4.1. Apabila permintaan diterima oleh server maka semakan automatik dijalankan untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi dalam akaun Pelanggan untuk memenuhi keperluan margin yang ditetapkan oleh MTrading. Keperluan margin bagi kedudukan baharu hampir disimpulkan dengan jumlah keperluan margin bagi kedudukan yang telah dibuka. Selain itu, keperluan margin untuk kedudukan tidak dilindungi nilai ialah margin awal, keperluan margin untuk kedudukan terkunci (dilindung nilai) dikira sebagai Margin Lindung Nilai (bahagian 8).

5.4.1.1. Apabila semakan menunjukkan bahawa parameter "Margin Percuma" tidak jatuh di bawah had yang ditetapkan maka akaun Pelanggan berjaya melepasi semakan keperluan margin dan kedudukan baharu dibuka dalam akaun Pelanggan. Transaksi ini kemudiannya ditulis ke dalam log pelayan dan terminal Jurnal Pelanggan. Pengesahan pembukaan kedudukan dipaparkan kepada Pelanggan dalam tetingkap Pesanan dan kedudukan itu muncul dalam senarai kedudukan terbuka dalam tetingkap Perdagangan terminal Pelanggan.

5.4.1.2. Apabila semakan menunjukkan bahawa pembukaan jawatan baharu akan melanggar had Margin Percuma maka akaun Pelanggan tidak berjaya lulus semakan dan ulasan kepada pesanan dalam ruangan "Ulasan" dipaparkan dan nota yang berkaitan ditulis pada log server.

5.5. Posisi Menutup dalam Mod 'Pelaksanaan Segera'

5.5.1. Untuk menutup kedudukan yang disebut dalam mod "Pelaksanaan segera" Pelanggan perlu memilih kedudukan dalam senarai "Perdagangan" dan tekan "Tutup….", volume transaksi juga harus dipilih. Contohnya, "Tutup #33022053 jual 1.0 lot GBPUSD pada 1.6520".

5.6. Penutupan Kedudukan dalam Mod 'Pelaksanaan Pasaran'

5.6.1. Untuk menutup kedudukan yang disebut dalam mod "Pelaksanaan pasaran" Pelanggan perlu memilih kedudukan dalam senarai "Perdagangan" dan tekan "Tutup….", jumlah urus niaga harus juga terpilih. Contohnya, "Tutup #33022054 jual 1.0 lot GBPUSD mengikut Pasaran".

5.7. Kedudukan Pembukaan dan Penutupan oleh Penasihat Pakar

5.7.1. Penasihat Pakar membuat permintaan untuk menutup atau membuka kedudukan menggunakan harga pasaran semasa. Sekiranya sebut harga diterima daripada server dan sebut harga memenuhi parameter Slippage maka Penasihat membuat permintaan untuk membuka atau menutup kedudukan menggunakan sebut harga yang disediakan oleh server.

5.8. Requote

5.8.1. Apabila harga instrumen berubah dalam tempoh yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan Pelanggan untuk menutup atau membuka kedudukan maka MTrading mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memberikan sebut harga baharu kepada Pelanggan untuk melaksanakan permintaan tersebut. Petikan baharu dipaparkan dalam tetingkap baharu “Requote”. Jika Pelanggan bersetuju dengan sebut harga ini maka butang "Ok" hendaklah ditekan dalam masa 3 saat. Jika Pelanggan tidak menekan butang ini dalam masa 3 saat maka sebut harga ini akan tamat tempoh.

5.8.2. Memandangkan petikan tertakluk kepada perubahan, maka sebarang petikan yang dipaparkan mungkin tidak kekal berkesan untuk keseluruhan 3 saat dan tetingkap "Requote" mungkin dipaparkan semula kepada Pelanggan. Selepas tamat tempoh sebut harga, pesanan Pelanggan tidak boleh memasuki pasaran mengikut sebut harga yang diminta pada mulanya.

5.9. Menutup Kedudukan Terkunci

5.9.1. Jika terdapat dua atau lebih kedudukan terkunci dalam akaun Pelanggan maka dengan memilih salah satu daripada kedudukan tersebut dalam senarai Perdagangan, pilihan baharu akan muncul dalam tetingkap Pesanan daripada yang boleh diakses melalui senarai Jenis: “ Berbilang dekat" dan "Dekat". Kedudukan yang ditutup oleh pilihan ini dipaparkan dengan ulasan "tutup lindung nilai oleh #XXXXXX" dalam senarai "Sejarah akaun".

5.10. Menutup Kedudukan Terkunci Menggunakan Pilihan 'Close By'

5.10.1. Selepas memilih pilihan "Close by" dalam tetingkap Pesanan senarai kedudukan terkunci muncul. Dengan memilih satu kedudukan terkunci dan menekan "Tutup #XXXX oleh #XXXX" Pelanggan menghantar permintaan untuk penutupan serentak dua kedudukan terkunci pada harga pasaran semasa. Jika kedua-dua kedudukan mempunyai saiz yang berbeza maka yang lebih kecil akan ditutup sepenuhnya dan satu lagi akan ditutup dengan saiz yang sama seperti yang pertama. Kedudukan selebihnya kekal terbuka dan menerima tiket baharu. Kedudukan separa ditutup seperti ini menerima ulasan "tutup separa" dalam senarai "Sejarah akaun".

5.11. Menutup Kedudukan Terkunci Menggunakan Pilihan 'Multiple Close By'

5.11.1. Selepas memilih pilihan "Multiple close by" dalam tetingkap Pesanan senarai kedudukan terkunci muncul. Dengan menekan “Berbilang dekat untuk…” Pelanggan menghantar permintaan untuk penutupan serentak pada harga pasaran semasa bagi semua kedudukan yang mempunyai saiz yang sama. Sekiranya kedudukan mempunyai saiz yang berbeza maka yang lebih kecil akan ditutup sepenuhnya dan yang lain akan ditutup dengan saiz yang sama seperti yang pertama. Jawatan selebihnya kekal terbuka dan menerima tiket baharu. Kedudukan separa ditutup seperti ini menerima ulasan "tutup separa" dalam senarai "Sejarah akaun".

6. Pesanan Pelanggan

6.1. Pelanggan mempunyai pilihan untuk membuka kedudukan menggunakan Pending Order dan menutup kedudukan menggunakan pesanan Stop Loss dan Take Profit.

6.1.1. Pesanan belum selesai berikut digunakan untuk membuka kedudukan: Had Beli, Had Jual, Henti Jual, Henti Beli.

6.1.2. Pesanan belum selesai berikut digunakan untuk menutup kedudukan: Stop Loss (S/L) dan Take Profit (T/P).

6.2. Pelanggan mempunyai hak untuk menghantar permintaan untuk membuka, mengubah suai dan memadam pesanan tersebut semasa sesi pasaran terbuka yang boleh dilihat di laman web MTrading.

6.3. Pending Order

6.3.1. Meletakkan Pending Order

6.3.1.1. Untuk membuat permintaan untuk membuka pending order Pelanggan perlu memilih dalam tetingkap Pesanan instrumen dan saiz transaksi. "Pending order" hendaklah dipilih daripada senarai "Jenis" dan kemudian jenis pesanan belum selesai dan harga dalam ruangan "pada harga". Selepas menekan butang "Tempat" permintaan dihantar ke pemeriksaan automatik yang dijalankan oleh terminal Pelanggan. Sekiranya harga yang ditetapkan dalam pesanan itu bercanggah dengan jenis pesanan dan dengan harga pasaran semasa (contohnya, Henti Beli EURUSD pada 1.3400 apabila harga Tanya semasa di pasaran ialah EURUSD 1.3528) maka pesanan ditolak secara automatik dan mesej “ S/L atau T/P” tidak sah dipaparkan. Pesanan juga dialih keluar secara automatik dengan mesej yang sama apabila harga yang ditetapkan dalam pesanan itu lebih dekat dengan harga pasaran yang dibenarkan untuk pesanan belum selesai yang ditetapkan oleh MTrading dan dipaparkan dalam halaman spesifikasi kontrak sebagai "Tahap Had/Berhenti". Nilai "Tahap Had/Berhenti" juga dipaparkan dalam tetingkap Pesanan sebagai: "Harga terbuka yang anda tetapkan mesti berbeza daripada harga pasaran sekurang-kurangnya XX pip". Dalam tetingkap Pesanan Pelanggan boleh melihat pasaran semasa Harga Tanya untuk pesanan Had Beli dan Henti Beli dan harga Bida untuk Had Jual dan pesanan Henti Jual.

6.3.1.2. Apabila permintaan untuk membuka pesanan yang belum selesai lulus pemeriksaan dengan jayanya semasa sesi pasaran aktif maka ia dimasukkan ke dalam baris gilir untuk diproses oleh pedagang.

6.3.2. Pembatalan dan Pengubahsuaian Pending Order

6.3.2.1. Untuk membuat permintaan untuk mengalih keluar pending order, Pelanggan perlu memilih pesanan khusus dalam senarai Perdagangan dan tekan “Padam” dalam tetingkap “Pesanan…”.

6.3.2.2. Untuk membuat permintaan untuk mengubah suai pending order, Pelanggan perlu klik dua kali pada pesanan khusus dalam senarai Perdagangan dan kemudian pilih dalam tetingkap “Pesanan…” dalam ruangan “Harga” harga baharu untuk pesanan dan tekan "Ubah suai". Sekiranya harga baharu tidak bercanggah dengan jenis pesanan dan harga pasaran semasa dan juga dengan Tahap Had/Berhenti permintaan dihantar ke pemprosesan. Dalam semua kes lain, butang "Ubah suai" kekal tidak aktif.

6.3.2.3. Untuk menukar saiz pending order, Pelanggan pada mulanya perlu memadam pesanan belum selesai semasa dan membuat pending order baharu dengan jenis dan harga yang sama dan pilih saiz baharu dalam tetingkap Pesanan.

6.4. Meletakkan, Pembatalan dan Pengubahsuaian Pesanan 'Stop Loss' dan 'Take Profit'

6.4.1. Stop Loss dan Take Profit boleh:

6.4.1.1. Diletakkan pada kedudukan yang telah dibuka, juga diletakkan serentak dengan pembukaan kedudukan kecuali apabila berdagang dalam mod pelaksanaan Pasaran. Pelaksanaan pasaran tidak membenarkan untuk membuat pesanan 'Stop Loss' dan 'Take Profit' pada saat pembukaan pesanan;

6.4.1.2. Diletakkan pada pending order yang telah dibuka, juga diletakkan serentak dengan pembukaan pending order;

6.4.1.3. Berubah pada kedudukan terbuka atau pending order dibuka;

6.4.1.4. Dipadamkan daripada kedudukan terbuka atau pending order dibuka.

6.4.2. Untuk membuat permintaan untuk meletakkan pesanan Stop Loss atau Take Profit pada kedudukan terbuka (atau pending order) Pelanggan perlu memilih kedudukan tertentu (atau pending order) daripada senarai Perdagangan. Selepas itu "Ubah suai pesanan" hendaklah dipilih daripada senarai "Jenis" dalam tetingkap "Pesanan...". Ia adalah perlu untuk menetapkan dalam ruangan "Stop Loss" dan "Take Profit" tahap harga yang diingini di mana Pelanggan ingin membuat pesanan ini dan kemudian tekan butang "Ubah suai ...". Sekiranya tahap harga yang ditetapkan dalam ruangan "Stop Loss" dan "Take Profit" oleh Pelanggan tidak bercanggah dengan jenis pesanan ini dan harga pasaran semasa maka permintaan itu diletakkan dalam barisan untuk pemprosesan. Sekiranya satu atau kedua-dua harga yang ditetapkan dalam ruangan "Stop Loss" dan/atau "Take Profit" bercanggah dengan jenis pesanan ini dan dengan harga pasaran semasa instrumen (contohnya, Take Profit untuk pembelian EURUSD pada 1.3500 dengan harga pasaran semasa pada 1.3550) atau jika satu atau kedua-dua harga bercanggah dengan Tahap Had/Berhenti maka butang untuk menghantar permintaan kekal tidak aktif dan arahan Pelanggan dianggap sebagai tidak betul.

6.4.3. Untuk membuat pesanan Stop Loss dan/atau Take Profit serentak dengan pembukaan kedudukan (atau membuka pending order) adalah perlu untuk menetapkan tahap harga Stop Loss dan/atau Take Profit dalam medan yang berkaitan di bahagian atas tetingkap Pesanan apabila membuat permintaan untuk membuka kedudukan (atau pending order). Sekiranya satu atau kedua-dua harga yang ditetapkan dalam medan "Stop Loss" dan/atau "Take Profit" bercanggah dengan jenis pesanan ini dan dengan harga pasaran semasa instrumen atau jika satu atau kedua-dua harga bercanggah dengan Had /Stop Level maka permintaan untuk membuka kedudukan (atau pending order) akan ditolak secara automatik dan mesej "S/L atau T/P Tidak Sah" dipaparkan kepada Pelanggan.

6.4.4. Pelanggan boleh membuat permintaan untuk mengubah suai pesanan Stop Loss atau Take Profit yang dibuat sebelum ini dengan cara yang sama seperti membuat permintaan untuk membuat pesanan ini.

6.4.5. Pelanggan boleh membuat permintaan pemadaman pesanan Stop Loss atau Take Profit yang dibuat sebelum ini dengan cara yang sama seperti membuat permintaan untuk membuat pesanan ini. Juga nilai 0.0000 harus diletakkan dalam ruangan pesanan yang akan dipadamkan. Nilai 0.0000 dalam ruangan S/L atau T/P bagi kedudukan terbuka atau pending order dalam senarai Perdagangan Pelanggan menyatakan bahawa pesanan Stop Loss atau Take Profit tidak diletakkan.

6.5. Pelaksanaan Permintaan untuk Meletakkan Pesanan, Pembatalan dan Pengubahsuaian

6.5.1. Sekiranya permintaan daripada Pelanggan untuk membuat pending order disahkan oleh server maka tiket diberikan kepada pesanan yang turut dipaparkan dalam senarai Perdagangan terminal Pelanggan. Perkara yang sama ditulis pada log server dan dipaparkan kepada Pelanggan dalam tetingkap Pesanan sebagai "# (tiket, jenis, saiz, instrumen dan harga) berjaya".

6.5.2. Sekiranya permintaan daripada Pelanggan untuk memadam pending order disahkan oleh server maka pesanan ini dialih keluar daripada senarai Perdagangan terminal Pelanggan. Mesej yang berkaitan ditulis pada log server dan dipaparkan kepada Pelanggan dalam tetingkap Pesanan sebagai "# (tiket, jenis, saiz, instrumen, harga) dipadamkan". Pesanan ini dipaparkan dalam senarai Sejarah Akaun sebagai "dibatalkan".

6.5.3. Sekiranya permintaan daripada Pelanggan untuk mengubah suai pesanan Stop Loss dan/atau Take Profit disahkan maka pesanan ini dianggap sebagai diubah suai dan tahap S/L dan T/P baharu dipaparkan dalam senarai Perdagangan terminal Pelanggan. Mesej yang berkaitan ditulis pada log server dan dipaparkan kepada Pelanggan dalam tetingkap Pesanan sebagai "# (tiket, jenis, saiz, instrumen, harga) sl: XXXX tp: YYYY".

6.6. Menolak Permintaan untuk Meletakkan Pesanan, Pembatalan dan Pengubahsuaian

6.6.1. Sila lihat “Penolakan Permintaan” dalam bahagian 3.4.

6.7. Syarat Asas Pelaksanaan Pesanan

6.7.1. Pesanan mencapai barisan pemprosesan dan boleh dilaksanakan oleh MTrading dalam kes berikut:

6.7.1.1. Harga bida pasaran semasa instrumen yang berkaitan dengan Stop Loss bagi kedudukan Belian terbuka atau pesanan Henti Jualan belum selesai adalah sama atau lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan, atau sama kepada atau lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam masa 90 saat terakhir;

6.7.1.2. Pasaran semasa Harga Permintaan instrumen yang berkaitan dengan Stop Loss bagi kedudukan Jualan terbuka atau pesanan Henti Belian belum selesai adalah sama atau lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan, atau sama kepada atau lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam masa 90 saat terakhir;

6.7.1.3. Harga bida pasaran semasa instrumen yang berkaitan dengan Take Profit kedudukan Belian terbuka atau pesanan Had Jualan yang belum selesai adalah sama atau lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan, atau sama kepada atau lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam masa 90 saat terakhir;

6.7.1.4. Pasaran semasa harga Ask instrumen yang berkaitan dengan Take Profit bagi kedudukan Jualan terbuka atau pesanan Had Belian yang belum selesai adalah sama atau lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan, atau sama kepada atau lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam masa 90 saat terakhir;

6.8. Syarat Pelaksanaan Pending Order

6.8.1. Apabila permintaan untuk melaksanakan pending order diterima oleh server maka semakan secara automatik dijalankan untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi dalam akaun Pelanggan untuk memenuhi keperluan margin yang ditetapkan oleh MTrading. Keperluan margin bagi kedudukan baharu yang akan dibuka oleh pending order secara hampir disimpulkan dengan jumlah keperluan margin bagi kedudukan yang telah dibuka. Selain itu, keperluan margin untuk kedudukan tidak dilindung nilai ialah margin awal, keperluan margin untuk kedudukan terkunci dikira sebagai Margin Dilindung nilai.

6.8.1.1. Apabila semakan menunjukkan bahawa parameter "Margin Percuma" tidak jatuh di bawah had yang ditetapkan maka akaun Pelanggan berjaya melepasi semakan keperluan margin dan kedudukan baharu dibuka dalam akaun Pelanggan. Transaksi ini kemudiannya ditulis ke dalam log server dan terminal Jurnal Pelanggan. Pengesahan pembukaan kedudukan dipaparkan kepada tetingkap Pelanggan dalam Pesanan dan kedudukan baharu muncul dalam senarai kedudukan terbuka dalam tetingkap Perdagangan terminal Pelanggan. Margin yang diperlukan juga dikhaskan daripada akaun Pelanggan untuk mengekalkan kedudukan.

6.8.1.2. Apabila semakan menunjukkan bahawa pembukaan kedudukan baharu akan melanggar had Margin Percuma maka akaun Pelanggan tidak berjaya lulus semakan dan oleh itu pending order dialih keluar daripada senarai pesanan aktif dan mesej "Wang tidak mencukupi" dipaparkan kepada Pelanggan dalam senarai Sejarah Akaun terminalnya.

6.9. Syarat Pelaksanaan Order 'Stop Loss’ dan ‘Take Profit’

6.9.1. Apabila permintaan daripada Pelanggan untuk melaksanakan perintah Stop Loss atau Take Profit mencapai barisan untuk pemprosesan maka server tidak menjalankan sebarang pemeriksaan. Sekiranya Stop Loss atau Take Profit order bagi kedudukan terbuka dilaksanakan maka transaksi sebaliknya sedang dibuat (beli sekiranya kedudukan Jual, jual berbanding kedudukan Beli) pada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan dalam Stop Loss atau Take Profit order. Dengan cara ini transaksi dua hala dianggap selesai, untung atau rugi ditambah pada baki Pelanggan, keperluan margin bagi kedudukan khusus ini dialih keluar daripada jumlah keperluan margin semua kedudukan terbuka.

6.10. Pelaksanaan Pesanan;

6.10.1. Pelaksanaan Pesanan pada Harga Disiarkan

6.10.1.1. Tahap harga yang ditetapkan dalam pesanan Pelanggan dianggap sebagai hipotesis. Pelanggan menerima tanpa syarat bahawa dalam keadaan pasaran sebenar pelaksanaan pesanan Pelanggan mungkin mustahil dengan harga khusus yang ditetapkan dalam pesanan itu. Pelanggan menerima untuk bersetuju dengan semua pelaksanaan dalam semua kes melainkan kesilapan yang jelas dibuat dan ini disahkan oleh MTrading.

6.10.1.2. Pesanan pelanggan boleh dilaksanakan pada harga yang ditetapkan oleh Pelanggan hanya pada keadaan pasaran biasa dan juga dalam kes apabila tiada jurang harga atau perbezaan harga antara harga pasaran semasa instrumen yang disebut oleh pelayan pada saat yang tepat pesanan mencapai barisan untuk pemprosesan dan harga instrumen yang disebut oleh server tidak lebih daripada 90 saat sebelum pesanan mencapai barisan untuk pemprosesan; dan juga apabila tiada jurang harga dan perbezaan harga antara mana-mana dua sebut harga dalam masa khusus ini mengakibatkan perbezaan antara harga pasaran semasa dan harga yang ditetapkan dalam pesanan.

6.10.1.3. Dengan adanya jurang harga atau pergerakan harga yang pantas, MTrading tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan pesanan Pelanggan pada harga yang berbeza daripada harga pasaran. MTrading berhak untuk melaksanakan sebarang pesanan Pelanggan pada harga yang ditetapkan pada sebarang keadaan pasaran jika ia tidak bercanggah dengan pesanan Pelanggan.

6.10.2. Pesanan Dibatalkan oleh Pedagang dan Pesanan Dilaksanakan dengan Slippage

6.10.2.1. MTrading mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk melaksanakan jenis pesanan seperti Hentian Jual, Hentian Beli atau Henti Rugi pada harga yang kurang berfaedah untuk Pelanggan, dan/atau mengalih keluar jenis pesanan seperti Sell Stop atau Buy Stop daripada senarai pesanan aktif Pelanggan dalam kes berikut:

6.10.2.2. Sekiranya pesanan Pelanggan dialih keluar atau terdapat kegelinciran maka mesej dihantar ke terminal Pelanggan. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengabaikan status akaunnya dan membaca semua mesej yang dihantar ke terminal pelanggan oleh MTrading. MTrading tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang berlaku dalam akaun Pelanggan kerana kekurangan pengetahuan Pelanggan tentang status akaunnya.

6.11. Pelaksanaan Pesanan ‘Sell Limit’, ‘Buy Limit’ dan ‘Take Profit’

6.11.1. Sell Limit, Buy Limit dan Take Profit boleh dilaksanakan pada harga yang ditetapkan sekiranya harga pasaran semasa yang disebut oleh pelayan pada masa pesanan itu mencapai barisan untuk pemprosesan adalah mengikut keadaan pasaran ditentukan oleh jenis dan tahap harga sesuatu pesanan.

6.11.2. MTrading berhak tetapi bukan kewajipan untuk melaksanakan pesanan Sell Limit, Buy Limit dan Take Profit pada harga yang lebih berfaedah kepada Pelanggan mengikut budi bicaranya sendiri.

6.11.3. MTrading berhak untuk tidak melaksanakan pesanan Sell Limit, Buy Limit dan Take Profit Pelanggan sekiranya keadaan pasaran ditetapkan oleh jenis dan tahap harga pesanan berubah dalam masa 90 saat selepas pesanan mencapai baris gilir untuk pemprosesan.

6.12. Penggantian Pelaksanaan Pesanan

6.12.1. Sekiranya beberapa pesanan Pelanggan mencapai baris gilir untuk memproses pesanan Buy Stop, Sell Stop dan Stop Loss boleh dilaksanakan pada mulanya dan hanya kemudian pesanan Sell Limit, Buy Limit dan Take Profit. Ini tidak dipengaruhi oleh urutan pesanan tiba. MTrading berhak membuat keputusan secara bebas mengenai penggantian pelaksanaan pesanan.

6.12.2. Masa yang diperlukan untuk melaksanakan pesanan boleh mengambil masa sehingga 90 saat untuk setiap pesanan daripada 5, contohnya.

6.13. Tempoh Pesanan

6.13.1. Semua pesanan belum selesai yang ditetapkan pada instrumen yang berdagang 24 jam sehari mempunyai status GTC (Good Till Cancelled) yang bermaksud bahawa pesanan ini dianggap aktif sehingga dilaksanakan atau dialih keluar oleh Pelanggan.

6.13.2. Pesanan belum selesai ditetapkan pada instrumen yang berdagang dalam sesi dagangan lain kurang daripada 24 jam sehari mungkin mempunyai status "Day Order" dan boleh dialih keluar oleh MTrading pada masa sesi dagangan berakhir.

6.13.3. Untuk membuat pending order dengan tempoh terhad adalah perlu untuk memilih dalam menu "Pending Order" fungsi yang dipanggil "Tamat tempoh" dan untuk menetapkan tarikh dan masa pesanan tamat . Apabila tamat tempoh tiba maka pesanan dikeluarkan secara automatik daripada senarai pesanan aktif dengan komen "tamat tempoh".

6.13.4. Semua pesanan Stop Loss dan Take Profit mempunyai status GTC dan tempoh tanpa had.

6.13.5. Pesanan Stop Loss dan Take Profit yang dibuat oleh Pelanggan kepada pending order mempunyai status "Jika Selesai" yang bermaksud bahawa pesanan tersebut menjadi aktif hanya selepas kejayaan melaksanakan pending order khusus ini dan hanya berkaitan dengan jawatan yang dibuka dengan pending order khusus ini.

7. Pembubaran Kedudukan Pelanggan

7.1. MTrading mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, tetapi bukan kewajipan, untuk mencairkan semua atau mana-mana bahagian kedudukan Pelanggan jika:

7.1.1. Akaun Pelanggan mempunyai tahap margin minimum yang ditentukan oleh MTrading untuk jenis akaun Pelanggan;

7.1.2. Sebarang pertikaian timbul mengenai sebarang perdagangan Pelanggan;

7.1.3. Pelanggan gagal menunaikan kewajipannya kepada MTrading tepat pada masanya;

7.1.4. Pelanggan tidak solven atau memfailkan petisyen dalam kebankrapan atau untuk perlindungan daripada pemiutang;

7.1.5. MTrading dinasihatkan melalui pelantikan penerima;

7.1.6. Perjanjian Pelanggan dengan Pelanggan telah ditamatkan;

7.1.7. Event Default telah berlaku (sila rujuk Terma dan Syarat MTrading);

7.1.8. MTrading menganggap pembubaran perlu atau dinasihatkan untuk perlindungan MTrading atau untuk menghalang apa yang MTrading, mengikut budi bicaranya, anggap sebagai pelanggaran mana-mana peraturan terpakai atau standard amalan pasaran yang baik.

7.2. MTrading mempunyai budi bicara, tetapi bukan kewajipan, untuk mencairkan semua atau mana-mana bahagian kedudukan Pelanggan dalam mana-mana akaun MTrading Pelanggan, sama ada dibawa secara individu atau bersama dengan orang lain pada bila-bila masa dan dengan cara sedemikian dan dalam mana-mana pasaran yang MTrading anggap perlu, tanpa notis awal atau panggilan margin kepada Pelanggan. MTrading tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada Pelanggan berkaitan dengan pembubaran tersebut (atau jika pelayan MTrading MetaTrader 4 mengalami kelewatan dalam melaksanakan, atau tidak memberi kesan, pembubaran tersebut) walaupun Pelanggan kemudiannya menetapkan semula kedudukannya pada harga yang kurang menguntungkan.

7.3. Pelanggan secara nyata mengetepikan sebarang hak untuk menerima notis atau permintaan awal daripada MTrading dan bersetuju bahawa sebarang permintaan, notis, pengumuman atau iklan terdahulu tidak akan dianggap sebagai penepian hak MTrading untuk mencairkan mana-mana kedudukan Pelanggan. Pelanggan memahami bahawa, sekiranya kedudukan dibubarkan oleh MTrading, Pelanggan tidak mempunyai hak atau peluang untuk menentukan perintah atau cara pembubaran. Jika MTrading melaksanakan perintah yang Pelanggan tidak mempunyai dana yang mencukupi, MTrading mempunyai hak, tanpa notis kepada Pelanggan, untuk mencairkan perdagangan dan Pelanggan akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian akibat pembubaran tersebut, termasuk sebarang kos, dan hendaklah tidak berhak mendapat apa-apa keuntungan yang terhasil daripada pembubaran tersebut.

7.4. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa MTrading memotong pelarasan semalaman, komisen dan pelbagai yuran lain daripada akaun Pelanggan dan bahawa potongan tersebut boleh menjejaskan jumlah ekuiti dalam akaun Pelanggan untuk digunakan terhadap keperluan margin. Kedudukan Pelanggan tertakluk kepada pembubaran seperti yang diterangkan di sini jika potongan komisen, yuran atau caj lain menyebabkan akaun Pelanggan mempunyai baki yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan margin.

7.5. Jika pelayan MetaTrader MTrading tidak, atas apa-apa sebab, melaksanakan pembubaran, dan MTrading mengeluarkan panggilan margin kepada Pelanggan melalui e-mel atau mana-mana kaedah lain, Pelanggan mesti memenuhi panggilan margin tersebut dengan segera. Pelanggan bersetuju untuk memantau e-mel dan mesej MetaTrader dalaman dan memenuhi sebarang panggilan margin yang dikeluarkan oleh MTrading dengan segera mendepositkan dana dalam akaun Pelanggan untuk membayar, sepenuhnya, kedudukan terkurang margin. Walau apa pun panggilan margin sedemikian, Pelanggan mengakui bahawa MTrading, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh mencairkan kedudukan Pelanggan pada bila-bila masa.

7.6. Penggantian Pembubaran

7.6.1. Jika ekuiti akaun Pelanggan mencapai tahap margin minimum yang ditentukan oleh MTrading (tahap margin minimum dinyatakan di laman web), pelayan MTrading hendaklah menghantar permintaan pembubaran ke barisan pelaksanaan.

7.6.2. MTrading akan melaksanakan pembubaran dengan menutup kedudukan terbuka Pelanggan pada harga pasaran semasa yang tersedia untuk MTrading apabila menerima permintaan pembubaran daripada baris gilir. Kedudukan yang dibubarkan hendaklah diulas oleh rekod 'berhenti' dalam fail log pelayan dan oleh rekod 's/o' dalam fail log pelanggan.

7.6.3. Jika akaun Pelanggan mempunyai lebih daripada satu kedudukan, kedudukan tersebut secara amnya akan dibubarkan dalam susunan menurun bagi kerugian terapung. MTrading berhak untuk mencairkan kedudukan sepenuhnya atau sebahagiannya pada bila-bila masa dan/atau menukar susunan pembubaran mengikut budi bicara mutlaknya.

7.6.4. Pembubaran kedudukan terkunci akan dilaksanakan dengan menutup kedudukan Beli pada harga Bida semasa dan dengan menutup kedudukan Jual pada harga Ask semasa.

7.7. Pembubaran Kedudukan pada Kontrak Tamat Tempoh

7.7.1. Sekiranya akaun Pelanggan mempunyai kedudukan terbuka dalam kontrak dengan tarikh tamat tempoh yang ditentukan (CFD hadapan), kedudukan tersebut tertakluk kepada pembubaran pada sebut harga terakhir pada tarikh tamat tempoh dan pada masa yang ditetapkan oleh MTrading

7.7.2. MTrading mempunyai budi bicara, tetapi bukan kewajipan, untuk memberitahu Pelanggan menghampiri tamat tempoh melalui mel MetaTrader 4 dalaman. Pelanggan bersetuju untuk mengetahui jadual tamat tempoh aset pendasar tanpa bantuan MTrading. MTrading mempunyai budi bicara, tetapi bukan kewajipan, untuk menetapkan tamat tempoh instrumennya pada tarikh luput aset pendasar masing-masing.

7.7.3. MTrading mempunyai hak untuk meletakkan instrumen dengan tarikh tamat tempoh yang menghampiri ke dalam mod ‘Tutup Sahaja’ yang melarang pembukaan kedudukan baharu.

8. Margin Dilindung nilai

8.1. Sekiranya akaun Pelanggan telah mengunci kedudukan, kedudukan tersebut memerlukan cagaran keselamatan (iaitu Margin) yang ditentukan oleh parameter 'Margin Lindung Nilai'. Margin Lindung Nilai dikira sebagai 50% daripada keperluan margin ringkasan yang digunakan pada kedudukan terkunci.

9. Peruntukan Berkaitan Sejarah Akaun Pelanggan

9.1. Semua kedudukan, pesanan dan operasi baki Pelanggan hendaklah memperoleh nombor pengenalan unik ('tiket') yang ditunjukkan dalam semua fail log pelayan dan fail log pelanggan yang berkaitan, serta dipaparkan dalam 'Trade' dan susun atur 'Sejarah Akaun' terminal pelanggan. Kedudukan yang ditutup separa hendaklah dipaparkan dalam susun atur ‘Sejarah Akaun’ dengan tiket yang sama dan akan diulas sebagai ‘tutup separa’, dan bahagian yang tinggal pada kedudukan terbuka akan memperoleh tiket baharu.

9.2. Permintaan pesanan pelanggan akan dianggap dilaksanakan secara eksklusif jika rekod log pelayan yang sepadan tersedia untuk MTrading.

10. Bayaran dan Caj Semalaman

10.1. Kedudukan terbuka pelanggan adalah tertakluk kepada pelarasan semalaman yang ditentukan oleh butiran kontrak pada 23.59 dalam zon waktu platform.

10.2. Nilai pelarasan semalaman hendaklah dipaparkan dalam ruangan ‘SWAP’ dalam susun atur ‘Trade’ terminal pelanggan.

10.3. Kedudukan terbuka pelanggan tertakluk pada pelarasan semalaman didarab dengan tiga pada 23.59 setiap hari Rabu (SWAP 3 hari).

10.4. Ringkasan pelarasan semalaman hendaklah digunakan pada baki akaun Pelanggan selepas menutup kedudukannya.

11. Spread

11.1. Dalam mod Pelaksanaan Segera, spread hendaklah mempunyai nilai spread tetap, seperti yang dinyatakan oleh butiran kontrak di halaman web MTrading

11.2. Dalam mod Pelaksanaan Pasaran, di bawah keadaan pasaran biasa semua spread hendaklah mempunyai nilai spread terapung yang ditentukan oleh butiran kontrak yang diterbitkan di halaman web MTrading. MTrading mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, tetapi bukan kewajipan, untuk meluaskan spread:

11.2.1. Secara individu kepada Pelanggan jika nisbah permintaan terkini dan urus niaga berkesannya adalah tinggi yang tidak munasabah;

11.2.2. Bersama-sama kepada semua pelanggan di bawah keadaan pasaran yang tidak normal, sekiranya berlaku force majeure atau jika MTrading menganggap pelebaran itu munasabah dan pelanggan dimaklumkan secepat mungkin sebelum pelebaran melalui notis di MTrading laman web;

11.2.3. Buat sementara waktu untuk satu atau instrumen lain jika aliran data mengandungi ralat berulang seperti jurang harga diikuti dengan kembali ke tahap harga sebelumnya;

11.2.4. Beberapa kali dari 16.00 hingga 08.00 waktu EET untuk instrumen dengan kecairan terhad, iaitu pasangan mata wang dengan Poland Zloty dan Hungary Forint.

12. Leverage

12.1. MTrading menyediakan Pelanggan dengan nisbah leverage dari 1:1 hingga 1:1000 (hanya digunakan untuk jenis akaun dagangan tertentu). Nisbah leverage yang tepat bergantung pada instrumen dagangan tertentu, baki akaun Pelanggan dan keadaan pasaran semasa. MTrading berhak mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa sebarang notis terdahulu untuk menukar nisbah leverage pada satu atau berbilang akaun dagangan Pelanggan atau menukar nisbah leverage tertinggi yang mungkin kepada mana-mana instrumen tertentu yang ditawarkan untuk dagangan. Perubahan leverage mungkin berlaku dalam tetapi tidak terhad kepada situasi berikut:

12.1.1. pada dan sebelum cuti kebangsaan di negara tempat rakan niaga dan rakan kongsi MTrading menetap;

12.1.2. sekiranya terdapat sebarang perubahan pada syarat dagangan di pihak rakan niaga dan rakan kongsi MTrading;

12.1.3. apabila berat sebelah dan syarat pasaran tidak dianggap oleh MTrading sebagai perkara biasa;

12.1.4. sekiranya baki akaun dagangan melebihi jumlah tertentu yang disiarkan dalam bahagian laman web MTrading yang berkaitan dengan syarat dan terma dagangan dalam perihalan jenis akaun tertentu.

13. Quotes Database

13.1. MTrading mempunyai hak untuk memuat semula, mengemas kini dan mengubah suai data petikan sejarah untuk tujuan pembetulan ralat, mengisi jurang yang timbul daripada masa henti pelayan dan untuk sebarang tujuan lain yang MTrading, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap munasabah.

13.2. MTrading mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana sumber data petikan sejarah untuk membina cartanya sendiri.

13.3. Sekiranya sebarang pertikaian atau tuntutan berkaitan dengan data carta yang hilang atau salah, MTrading hendaklah membuat keputusannya semata-mata menggunakan rekod fail log server dan data carta yang diperbetulkan.