Các điều kiện và điều khoản

Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng Giao dịch trong thị trường ngoại hối (FX hoặc Forex) và các Hợp Đồng chênh lệnh (CFDs) trên lợi nhuận mang một mức độ rủi ro cao đối với tiền vốn của bạn và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Bạn có thể có lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn nhiều số tiền bạn ký quỹ với ServiceCom Ltd.. Xin cũng hãy lưu ý rằng:

(i) Bạn có thể duy trì một thiệt hại tổng thể về tiền ký quỹ ban đầu và bất kỳ khoản tiền bổ sung đã ký quỹ với ServiceCom Ltd. để duy trì vị trí của bạn.

(ii) nếu thị trường đi ngược lại vị trí của bạn, hoặc nếu mức lợi nhuận tăng lên, bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản tiền bổ sung nhất định trong thời gian ngắn để duy trì vị trí của mình;

(iii) nếu bạn không thực hiện yêu cầu cho nguồn vốn bổ sung trong thời gian quy định, ServiceCom Ltd. tùy theo điều kiện có thể thanh lý bất kỳ hoặc tất cả các vị trí thua lỗ của bạn;

(iv) Dù bạn tạo ra lợi nhuận hay thua lỗ thì cũng sẽ phụ thuộc vào biến động của tiền tệ, hàng hóa hoặc những yếu tố cơ bản khác có thể ở ngoài tầm kiểm soát của ServiceCom Ltd.; and

(v) Đầy đủ quyền lợi và/hoặc quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ số tiền bạn ký quỹ với ServiceCom Ltd. sẽ được chuyển đến ServiceCom Ltd. trong phạm vi đại diện cho một khoản tiền cần thiết để bảo đảm những vị trí mở của bạn hoặc để bảo đảm tiềm năng hiện tại và tương lai hoặc các nghĩa vụ tiềm năng. Như vậy bạn sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường độc quyền về phần đó hoặc bất kỳ khoản tiền đã đặt cọc của bạn, và ServiceCom Ltd. có thể thỏa thuận với nó bằng quyền lợi riêng.

(vi) Giao dịch qua Internet có kèm theo rủi ro, bao gồm cả: lỗi kết nối Internet, lỗi phần mềm và/hoặc phần cứng. Cho nên, khi ServiceCom Ltd. không kiểm soát được tốc độ các tín hiệu được gửi giữa máy tính của bạn và máy chủ; thì ServiceCom Ltd. không thể chịu trách nhiệm về lỗi kết nối, trì hoãn hoặc các sự biến đổi khi bạn giao dịch qua Internet. Hãy kiểm tra là thiết bị bạn đang sử dụng đáp ứng các yêu cầu của phần mềm được sử dụng, bởi vì ServiceCom Ltd. không thể bị buộc chịu trách nhiệm cho điều này.

(vii) Bạn cần chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng việc truy cập vào phần mềm giao dịch của bạn bao gồm tên người dùng và mật khẩu được giữ an toàn và bạn chấp nhận điều đó hợp lý để ServiceCom Ltd. chấp nhận một lệnh giao dịch trong những trường hợp này được nhập chính xác.

Bạn cần phải đọc kỹ những điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này cũng như bất kỳ tài liệu khác được đưa ra bởi ServiceCom Ltd. liên quan đến những điều không giới hạn bao gồm trong Hợp Đồng này. Những tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền lợi và nghĩa vụ của bạn và chúng tôi liên quan đến các dịch vụ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trên Hợp Đồng. Chúng tôi đề nghị bạn dành sự quan tâm đặc biệt cho Mục 1 bên dưới, Mục hướng dẫn ban đầu giúp bạn hiểu các quyền và nghĩa vụ đó.

Bằng việc ký vào Đơn Đăng Ký, bạn đã thừa nhận và xác định rằng những điều kiện và điều khoản mà bạn sẽ tham gia vào đều rõ ràng với bạn và bạn hiểu được và chấp nhận các điều khoản đó trong Hợp Đồng và những tài liệu khác được cung cấp cho bạn hoặc cung cấp bởi ServiceCom Ltd. trên Website của nó liên quan đến Hợp Đồng này. Bạn không nên ký vào Đơn Đăng Ký nếu bạn chưa chắc chắn về những hiệu quả của Hợp Đồng này hoặc rủi ro tự nhiên đi kèm. Nếu bạn tham gia vào, ký và gửi Đơn Đăng Ký cho chúng tôi, hiển nhiên bạn đã thừa nhận rằng bạn đã đọc các tài liệu được cung cấp cho bạn và có sẵn trên Website của chúng tôi liên quan đến Hợp Đồng này và bạn hiểu và đồng ý rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ được quản lý bởi những điều kiện và điều khoản trong Hợp Đồng.

Hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu được những rủi ro đi kèm và những cảnh báo cần thiết. Việc giao dịch trong các Hợp Đồng Chênh Lệch có thể không phù hợp với mỗi khách hàng.

1. Thông tin tổng quát

1.1 Thỏa thuận

Những (the ServiceCom Ltd. Terms of Business) này được nhập vào bởi giữa ServiceCom Ltd. (“ServiceCom Ltd.”), một doanh nghiệp đầu tư được ủy quyền và điều chỉnh bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế Belize và bạn ("Khách hàng"). Những điều khoản này cùng với Đơn Đăng Ký là nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta.

Bất cứ điều kiện và điều khoản bổ sung được ban hành bởi ServiceCom Ltd. và được quy định rõ ràng để trở thành một phần không thể thiếu của những điều (có sẵn trên Website và có hoặc không được liệt kê ở đây) mô tả những điều kiện và điều khoản áp dụng cho mối quan hệ theo Hợp Đồng giữa ServiceCom Ltd. và khách hàng (bên "Đồng ý").

1.2 Thông tin về ServiceCom Ltd. và Việc Đầu tư và các văn phòng đăng ký của ServiceCom Ltd. là: License no: IFSC/60/270/TS/14, và địa chỉ website của chúng tôi là: https://mtrading.com/vn/ (the “Website”).

Văn phòng đăng ký của Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế Belize ở SirEdney Cain Building, Lầu 2, Belmopan, Belize, C. A.. Có thể truy cập vào website http://www.gov.bz

1.3 Cảnh báo rủi ro

Trước khi tham gia vào Hợp Đồng này, Khách hàng nên đọc và cân nhắc kỹ những Tuyên Bố Cảnh Báo Rủi Ro đã có trên Website. Tuyên Bố Cảnh Báo Rủi Ro nêu rõ các rủi ro cụ thể của việc đầu tư vào ngoại hối và các Hợp Đồng Chênh Lệch. ServiceCom Ltd. sẽ xem xét các yêu cầu để mở một tài khoản bởi Khách hàng và sự chấp thuận của những yêu cầu này, như là bằng chứng rõ ràng rằng khách hàng đã đọc và sẵn sàng chấp nhận rằng những rủi ro đã nêu trong Tuyên Bố Cảnh Báo Rủi Ro đều hữu ích nhưng không mô tả tất cả rủi ro liên quan đến việc giao dịch trong các Hợp Đồng Chênh Lệch. Khách hàng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng mình ý thức hoàn toàn đối với tất cả rủi ro và sẵn sàng nhận lời khuyên thích hợp, nếu cần, trước khi tham gia vào Hợp Đồng này.

1.4 Xung đột quyền lợi

Khách hàng nên ý thức rằng, khi cung cấp những dịch vụ đầu tư cho Khách hàng theo Hợp Đồng này, thì ServiceCom Ltd. sẽ có những xung đột quyền lợi (bao gồm quyền lợi phát sinh từ những nghĩa vụ chúng ta nợ khách hàng hoặc những bên khác) với những quyền lợi của Khách hàng, và một số mâu thuẫn có thể không được phòng tránh hoặc giảm bớt một cách hiệu quả khi không thay đổi bản chất tùy nghi của những mức giá chúng tôi đã niêm yết. Thực ra, bằng việc giao dịch trong các Hợp Đồng Chênh Lệch mà Khách hàng sẽ có thể lời hoặc lỗ vì sự Chênh Lệch của giá (hoặc các tỷ giá hối đoái, nếu có thể) tại những vị thế giao dịch được mở hoặc đóng tương ứng.

ServiceCom Ltd. thường không nợ những nghĩa vụ thực hiện tốt nhất đối với Khách hàng khi ServiceCom Ltd. thỏa thuận với Khách hàng "theo trích dẫn", vì thế nó không triển khai được các lệnh giao dịch "đại diện" của Khách hàng. Khi Khách hàng muốn tham gia vào một Hợp Đồng cụ thể với ServiceCom Ltd., có thể quyết định có hay không làm những điều dựa trên giá (hoặc tỷ giá hối đoái, nếu có) được trích bởi ServiceCom Ltd. cho Hợp Đồng đó. ServiceCom Ltd. xác định những mức giá (hoặc những tỷ giá hối đoái, nếu có thể) tại thời điểm sẵn sàng tham gia Hợp Đồng với Khách hàng (và Chênh Lệch giá bid-ask thích hợp) tùy theo quyết định mà tham gia vào hạch toán các mức giá được trích dẫn bởi các đối thủ cạnh tranh và các trung gian khác, các điều kiện thị trường tổng quát cũng như những yếu tố khác như sự tiếp xúc của ServiceCom Ltd. đối với những công cụ tài chính tiềm ẩn.

Khách hàng nhận ra và chấp nhận rằng quá trình định giá này liên quan đến những xung đột quyền lợi của ServiceCom Ltd., mà thuộc về nội tại trong doanh nghiệp đầu tư ServiceCom Ltd. thực hiện theo Hợp Đồng. ServiceCom Ltd. sẽ cung cấp các dịch vụ giao dịch cho Khách hàng trên nguyên tắc Khách hàng sẽ hài lòng vói những chính sách và thực tiễn của giá ServiceCom Ltd. và tin tưởng rằng việc định giá của ServiceCom Ltd. đưa ra một giải pháp công bằng cho quyền lợi của Khách hàng.

Nơi ServiceCom Ltd. có thể thực hiện hợp lý các bước để tránh khỏi hoặc giảm bớt những mâu thuẫn phát sinh trong việc cung cấp dịch vụ của mình mà có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của Khách hàng, ServiceCom Ltd. sẽ làm như vậy theo quy định của dịch vụ đó

1.5 Các dịch vụ trong Hợp Đồng

Hợp Đồng này chỉ áp dụng cho những dịch vụ được mô tả trong Mục 2. Những hoạt động khác được thực hiện bởi ServiceCom Ltd. – trong các dịch vụ đầu tư và phụ trợ được dự tính trước trong Mục 1.2 - nằm ngoài phạm vi của Hợp Đồng này.

1.6 Lệ phí và Hoa hồng

Tất cả mức lệ phí và hoa hồng của ServiceCom Ltd. áp dụng theo Hợp Đồng này được quy định trong Rates Schedule.

1.7 Sửa đổi Hiệp định

Hợp Đồng này (bao gồm các Phụ Lục) có thể được sửa đổi bởi [!++legalName]], trong các toàn bộ hoặc một phần, từ thời điểm này đến thời điểm kia như được quy định trong Mục 16.3. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được thực hiện bởi chúng tôi theo quyết định của chúng tôi hoặc thông báo hoặc, trong những tình huống cụ thể, mà không cần cảnh báo trước. Vui lòng tham khảo Mục 16.3 để biết thêm chi tiết.

2. ServiceCom Ltd.Các dịch vụ

2.1 Tùy thuộc vào Khách hàng thực hiện những nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, ServiceCom Ltd. có thể cung cấp những dịch vụ sau đổi với Khách hàng ("Các dịch vụ"):

(i) Tham gia vào các Hợp Đồng Chênh Lệch giao ngay với Khách hàng theo tiền tệ, các chỉ số, kim loại quý, dầu, hàng hóa và các công cụ tài chính và các sản phẩm như được liệt kê trong Underlying List (tương ứng với, "(Hợp Đồng" hoặc "các vị thế giao dịch" và "Underlying") hoạt động như một đơn vị độc lập chứ không phải là đại lý của một Khách hàng; và

(ii) tiếp nhận và chuyển các lệnh liên quan đến các Hợp Đồng cho các đơn vị đầu tư khác hoặc các trung gian được ủy quyền đại diện cho Khách hàng.

2.2 Trừ trường hợp sự đồng ý từ khách hàng bằng văn bản, ServiceCom Ltd. sẽ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ theo Mục 2.1 (i) bằng cách hoàn thành các lệnh giao dịch của Khách hàng cho tài khoản riêng của mình nhưng không đại diện cho Khách hàng. ServiceCom Ltd. sẽ báo (hoặc thông qua Phần mềm hay cách khác) giá (hoặc tỷ giá hối đoái, nếu có) tại thời điểm sẵn sàng tham gia vào một Hợp Đồng cụ thể và Khách hàng có thể quyết định nên hay không nên tham gia vào một Hợp Đồng với mức giá (hoặc tỷ giá hối đoái, nếu có) đã được thông báo bởi chúng tôi về các điều khoản trong trong Hợp Đồng này. ServiceCom Ltd. sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ dịch vụ thuế hoặc tư vấn nào khác liên quan đến những Lệnh giao dịch theo Hợp Đồng này, các Hợp Đồng hoặc theo cách khác liên quan đến Hợp Đồng này. Khách hàng có thể hy vọng tìm kiếm lời khuyên độc lập trước khi tham gia vào Hợp Đồng này và thay thế bất kỳ Lệnh giao dịch hoặc tham gia vào bất kỳ Hợp Đồng theo thỏa thuận này.

2.3 Khách hàng sẽ tham gia vào Hợp Đồng này như một đơn vị độc lập chứ không phải là một đại lý cho bất kỳ người khác trừ phi có thỏa thuận khác bằng văn bản bởi ServiceCom Ltd..

2.4 Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng ServiceCom Ltd. sẽ thực hiện hoạt động giao dịch trong 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, từ Chủ nhật lúc 10:00pm GMT đến Thứ 6 lúc 10:00pm GMT hoặc trong các giờ giao dịch được thông báo trên Website, như được áp dụng trong mối quan hệ với từng thị trường hoặc Underlying. Theo Mục 2.6 và theo các điều khoản của Hợp Đồng này nói chung, ServiceCom Ltd. sẽ chỉ trích dẫn các mức giá và chấp nhận các Lệnh Giao Dịch hoặc các hướng dẫn theo Hợp Đồng trong khoảng thời gian đó.

2.5 Tại nơi, theo quan điểm của ServiceCom Ltd., một ngày nghỉ lễ trong bất kỳ quyền hạn ảnh hưởng đến thị trường cơ bản có liên quan, ServiceCom Ltd. sẽ không có nghĩa vụ phải báo giá và sẽ không chấp nhận các Lệnh giao dịch hoặc các hướng dẫn theo như trong Hợp đồng liên quan đến thị trường đó. ServiceCom Ltd. sẽ, theo thời gian, thông báo hợp lý về những ngày nghỉ lễ này và những Hợp Đồng bị ảnh hưởng trên website và/hoặc trong Phần mềm. Trong một số trường hợp, các Hợp Đồng chỉ có thể được giao dịch trong khoảng thời gian khi giao dịch ngoại hối liên quan, nơi Underlying được giao dịch, được mở. nơi giao dịch liên quan đến bất kỳ Hợp Đồng như vậy, ServiceCom Ltd. sẽ không có nghĩa vụ phải trích dẫn các mức giá và sẽ không chấp nhận các Lệnh Giao Dịch hoặc những hướng dẫn trong khi giao dịch ngoại hối liên quan được đóng. ServiceCom Ltd. phải thông báo cho Khách hàng trong Hợp Đồng tùy thuộc vào thời gian giao dịch giới hạn đó trên website và/hoặc trong Phần mềm.

2.6 Bất kỳ thay đổi đến giờ giao dịch hoặc những thông tin khác được dự liệu trong Mục 2.5 và 2.6 sẽ không được coi là một sự sửa đổi đối với Hợp đồng này và sẽ có hiệu lực khi xác định liên quan của ServiceCom Ltd. hoặc sự kiện diễn ra mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng (mà không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của ServiceCom Ltd. trong Mục 2.6

3. Tài khoản

3.1. Khách hàng sẽ mở một tài khoản với ServiceCom Ltd. ("Tài Khoản") trước khi thay thế bất kỳ Lệnh Giao Dịch hoặc hướng dẫn hoặc tham gia vào Hợp Đồng với ServiceCom Ltd. trong Hợp Đồng này. Không có Lệnh Giao Dịch nào có thể được thay thế và không có Hợp Đồng nào có thể được ký kết cho đến khi một Tài Khoản được mở và tiền được ký quỹ theo Hợp Đồng này.

3.2 Để mở một Tài khoản, Khách hàng cần phải hoàn tất và ký vào Đơn Đăng Ký, cũng như ký vào Hợp Đồng để thỏa thuận (tùy thuộc vào quyền lợi của ServiceCom Ltd. theo Mục 3.3. Theo biên nhận của Đơn Đăng Ký và các tài liệu bổ sung được nêu ra ở trên, ServiceCom Ltd. có thể thực hiện các cuộc tìm kiếm và các yêu cầu mà ServiceCom Ltd. cho là phù hợp theo thời gian để đánh giá độ tin cậy của Khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phiếu từ ngân hàng, các cơ quan tham chiếu tín dụng và các nguồn đang tin cậy khác. ServiceCom Ltd. có thể sử dụng các phương pháp điểm tín dụng để đánh giá Đơn Đăng Ký của Khách Hàng, để xác nhận danh tính Khách hàng và để xem xét bất kỳ thay đổi đối với cách mà Khách hàng vận hành Tài Khoản. Khách hàng cho phép ServiceCom Ltd. sử dụng thông tin để thực hiện các kiểm tra ở trên theo Đơn Đăng Ký và Hợp Đồng này nói chung.

Khách hàng phải thông báo ServiceCom Ltd. bằng văn bản ngay khi có các thay đổi về thông tin được cung cấp cho ServiceCom Ltd. bằng các phương tiện của Hợp Đồng, ví dụ liên quan đến các thông tin liên hệ hoặc bât kỳ vấn đề bất lơi liên quan đến tình trạng tài chính của Khách Hàng.

3.3 ServiceCom Ltd. có thể hoặc không thể chấp nhận Đơn Đăng Ký. Nếu Đơn Đăng Ký được chấp nhận bởi ServiceCom Ltd., Khách hàng sẽ được thông báo về số Tài Khoản và được mời làm một khoản tiền gửi ban đầu theo hướng dẫn trong Đơn Đăng Ký và bất kỳ dấu hiệu khác có sẵn trên Website ("Tiền Ký Quỹ Ban Đầu").

3.4 Khách hàng chỉ có thể bắt đầu giao dịch với ServiceCom Ltd. sau khi Tiền Ký Quỹ Ban Đầu được ghi nhận vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng của ServiceCom Ltd. như được quy định tại Mục 3.7, tuy nhiên ServiceCom Ltd. có thể tùy ý ủy quyền cho Khách Hàng giao dịch ngay lập tức cho đến 2 ngày làm việc trước ngày ghi nhận vào Tiền Ký Quỹ Ban Đầu nếu bằng chứng thỏa đáng của trật tự có sẵn bằng cách cho vay một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ.

3.5 Tài khoản sẽ được mở theo tên của Khách Hàng (như trên CMND/Hộ Chiếu hợp lệ gần đây). Khách Hàng cũng có thể mở một hoặc nhiều hơn một Tài Khoản theo tên của mình. Nếu Khách Hàng mở hai hoặc nhiều hơn hai Tài Khoản, ServiceCom Ltd. sẽ quản lý những Tài Khoản như vậy tách biệt khỏi những quy định của Hợp Đồng này, và bất kỳ tham chiếu đến Tài Khoản trong tài liệu này sẽ được xem như một tham chiếu đến với một Tài Khoản khác và không cho tất cả các Tài Khoản thực hiện cùng nhau.

Theo yêu cầu của Khách Hàng, ServiceCom Ltd. có thể, toàn quyền, đồng ý quản lý hai hoặc nhiều hơn hai Tài Khoản được mở bởi Khách Hàng như một Tài Khoản, đưa ra thông báo cho Khách Hàng bằng văn bản. Trong trường hợp này, bất kỳ tài liệu tham khảo liên quan đến Tài Khoản có trong Hợp Đồng này sẽ được cho là một tài liệu tham khảo cho tất cả Tài Khoản để tổng hợp theo ServiceCom Ltd..

3.6 Khách hàng có thể, bằng cách phương tiện trong Limited Power of Attorney, đề cử một người khác thực hiện giao dịch trên Tài Khoản ("Attorney"), đưa ra Các Lệnh và/hoặc các hướng dẫn cho ServiceCom Ltd. đại diện cho Khách Hàng. Khách hàng sẽ cần phải hoàn tất Mẫu Limited Power of Attorney có sẵn bằng việc liên hệ với chúng tôi. Bất kỳ sự thay đổi nào của người được ủy quyền bởi Khách Hàng để giao dịch trên Tài Khoản có thể được thông báo bằng văn bản đối với ServiceCom Ltd.. Trừ khi và cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo về chấm dứt hoặc thay thế Attorney từ Khách Hàng, ServiceCom Ltd. có quyền chấp nhận Các Lệnh và/hoặc các hướng dẫn giao dịch trên tài khoản từ Attorne, và các khách hàng sẽ nhận các Lệnh và/hoặc các hướng dẫn như vậy là hợp lệ và ràng buộc.

Để tránh sự nghi ngờ, các cuộc gặp gỡ Attorney sẽ không được ngăn Khách Hàng khỏi việc quản lý Tài Khoản trực tiếp và ServiceCom Ltd. có thể không được yêu cầu từ chối hoặc bỏ qua các Lệnh hoặc các hướng dẫn của Khách Hàng trong sự phụ thuộc vào sự thỏa thuận đạt được bởi Khách Hàng và Attorney, nếu có, sẽ không được ràng buộc vào ServiceCom Ltd..

ServiceCom Ltd. sẽ được ủy quyền hành động theo các hướng dẫn bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử truyền qua Attorney hoặc bởi một người là khách hàng hoặc các Attorney thậm chí nếu người đó không phải là khách hàng cũng không phải là Attorney. Cụ thể là, ServiceCom Ltd. có quyền thực hiện bất kỳ hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng truyền sử dụng tên truy cập của khách hàng, mật khẩu và số tài khoản. Khách hàng có thể yêu cầu ServiceCom Ltd. phải chi trả cho các Attorney bằng cách ghi nợ tài khoản cho các quỹ xóa mức độ trong phạm vi có sẵn tại thời điểm yêu cầu.

3.7 Tất cả lợi nhuận, thu nhập, tổn thất, chi phí và các khoản nợ được thực hiện hoặc phát sinh cho khách hàng dưới hoặc liên quan đến bất kỳ hợp đồng hay bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi ServiceCom Ltd. hoặc nếu không liên quan đến Hợp Đồng này (bao gồm cả phí hoa hồng được tính bởi ServiceCom Ltd. dưới đây và lợi nhuận hoặc tổn thất giao dịch theo Mục 3.10) sẽ có thể được khấu trừ hoặc ghi nợ vào tài khoản, như được áp dụng.

3.8 Khách hàng bất cứ lúc nào cũng có thể rút tiền từ tài khoản. Số tiền yêu cầu phải là các quỹ có sẵn, với các quỹ có sẵn tùy thuộc vào yêu cầu ký quỹ hiện tại của vị trí mở. ServiceCom Ltd. có thể, theo quyết định, chọn khấu trừ tiền thanh toán (hoặc trích một số tiền từ đó, nếu có) nếu:

(i) Hợp đồng mở thể hiện các thiệt hại danh nghĩa;

(ii) Các quỹ có liên quan một cách hợp lý có thể được yêu cầu để đáp ứng yêu cầu Số Dư tương lai do điều kiện thị trường cơ bản;

(iii) Khách hàng có bất kỳ trách nhiệm ngẫu nhiên để ServiceCom Ltd. đối với bất kỳ Tài Khoản nào khác;

(iv) ServiceCom Ltd. được yêu cầu bởi pháp luật hoặc các quy định khấu trừ hoặc từ chối thanh toán đó được áp dụng; hoặc

(v) Có một tranh chấp chưa được giải quyết giữa ServiceCom Ltd. và các khách hàng có liên quan đến Hợp Đồng này hoặc bất kỳ hợp đồng liên quan.

Các khoản thanh toán liên quan được thực hiện theo ServiceCom Ltd. phù hợp với Mục 3.8. Không có thanh toán nào được thực hiện bởi ServiceCom Ltd. đối với bất kỳ bên thứ ba (không phải là Attorney, nếu có) ra khỏi Tài Khoản.

3.9 Khách hàng phải thông báo tiền gửi của khách hàng và gửi yêu cầu rút tiền cho ServiceCom Ltd. sử dụng một hình thức có sẵn trên website sẽ được gửi đến bằng fax hoặc email.

4. Số Dư

4.1 Khách hàng sẽ luôn luôn đảm bảo số dư của tài khoản bằng hoặc lớn hơn tổng của tất cả tiền gử của các khách hàng theo yêu cầu của ServiceCom Ltd. (mỗi một "Số Dư") liên quan đến việc mở Hợp đồng và bất kỳ sự tiếp xúc khác của khách hàng liên quan đến một dịch vụ được cung cấp bởi ServiceCom Ltd.. Yêu cầu ký quỹ cần phải liên quan đến từng vị thế giao dịch được phát hành theo thông số kỹ thuật giao dịch của từng sản phẩm. ServiceCom Ltd. có thể toàn quyền thay đổi Số Dư bất cứ lúc nào và Số Dư mới được công bố như đã nêu ở trên và được áp dụng ngay lập tức cho bất kỳ vị thế giao dịch mới mở của khách hàng. Nếu ServiceCom Ltd. thông báo cho khách hàng bằng văn bản về các yêu cầu Số Dư mới; những điều này cũng sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các vị thế giao dịch của khách hàng, vốn đã mở tại thời điểm thông báo như mục. 4.2 Khách hàng thừa nhận và đồng ý như sau:

(i) Số dư tài khoản phải ở tất cả các thời điểm đáp ứng yêu cầu Số Dư được thiết lập theo Mục 4.1;

(ii) Phần 4.3 sẽ được áp dụng trong việc xác định các yêu cầu Số Dư trên là hài lòng;

(iii) Khách hàng phải luôn theo dõi số dư tài khoản đối với các yêu cầu Số Dư;

(iv) ServiceCom Ltd. có thể, nhưng không có nghĩa vụ, thông báo cho khách hàng rằng số dư tài khoản không đủ để đáp ứng yêu cầu Số Dư liên quan đến vị thế giao dịch hiện tại và/hoặc mở bất kỳ vị thế giao dịch mới;

(v) Không đáp ứng các yêu cầu Số Dư tạo thành một Event of Default và có thể có hậu quả xấu cho các khách hàng theo Hợp Đồng này; và

(vi)Các yêu cầu Số Dư không nhằm đại diện cho toàn bộ trách nhiệm của khách hàng liên quan đến các vị thế giao dịch mở.

4.3 Các vị thế giao dịch mở của khách hàng phải được đánh dấu cho thị trường trên cơ sở đang diễn ra trong giờ giao dịch. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng số dư tài khoản có thể không đủ do:

(i) Thị trường di chuyển chống lại các khách hàng trên một hay nhiều hơn một vị thế giao dịch (bởi vì những thiệt hại của nhãn hiệu đến thị trường sẽ được nhập vào tài khoản);

(ii) ServiceCom Ltd. tái thiết lập các yêu cầu Số Dư (tùy thuộc vào Mục 4.1); và

(iii) Khách hàng được phép giao dịch bởi ServiceCom Ltd. mặc dù yêu cầu Số Dư không được đáp ứng.

Nếu số dư tài khoản trở nên không đủ để đáp ứng yêu cầu Số Dư, thì ServiceCom Ltd.:

(a) không chấp nhận lệnh giao dịch mới (tuy nhiên ServiceCom Ltd. có thể cho phép các khách hàng giao dịch, tùy theo quyết định tuyệt đối của mình, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục của ServiceCom Ltd. theo Hợp Đồng này sẽ không được xem là được miễn trừ bởi quyết định này);

(b) Có thể nhưng không được yêu cầu để yêu cầu bồi thường các khoản tiền gửi của Lợi nhuận bổ sung khác của khách hàng; và (c) Sẽ có quyền đóng cửa một hoặc nhiều hơn một vị thế giao dịch của khách hàng khi cần thiết để giảm yêu cầu Số Dư dưới số dư Tài khoản.

4.4Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) các cài đặt của Phần Mềm có thể tự động ngừng các hoạt động giao dịch mà sẽ dẫn đến một hành vi vi phạm các yêu cầu Số Dư (không ảnh hưởng đến tất cả các quyền và biện pháp khắc phục của ServiceCom Ltd. theo Hợp Đồng này mà các cơ chế dừng tự động không hoạt động đúng hoặc ServiceCom Ltd. bầu ra để cho phép khách hàng giao dịch) hoặc trong các tiền quỹ đã được thiết lập lại trong Tài khoản giảm dưới một tỷ lệ tập hợp các yêu cầu Số Dư; và

(ii) việc đóng lại các vị thế giao dịch mở sẽ được thực hiện kể từ khi thấy những tổn thất lớn nhất (tuy nhiên ServiceCom Ltd. có thể thay đổi Lệnh Đóng nếu thấy phù hợp tùy theo quyết định tuyệt đối của mình theo thời gian).

5. Giao dịch

5.1 Khi mở Tài khoản, ServiceCom Ltd. phải cung cấp cho khách hàng với một ID người dùng và một số tài khoản. Khách hàng sẽ đặt tên đăng nhập và mật khẩu của mình ("Truy cập Codes") để truy cập vào phần mềm giao dịch của ServiceCom Ltd. ("Platform”). Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu của mình vào bất kỳ thời gian khi các khách hàng xét thấy cần thiết. Các Mã Truy Cập chỉ có thể được sử dụng bởi các khách hàng hoặc các Attorney (nếu được chỉ định) để loại trừ bất kỳ người nào khác. Khách hàng không được tiết lộ tên người dùng, Số Tài Khoản và Mã Truy Cập (gọi chung là "Tài Khoản Truy Cập Thông Tin") cho bất kỳ người nào (nhưng khách hàng có thể tiết lộ Mã Truy Cập cho các Attorney, nếu được chỉ định) và phải sử dụng những nỗ lực tốt nhất để bảo tồn (và đảm bảo rằng các Attorney, nếu được chỉ định, bảo tồn) bảo mật đầy đủ các mã truy cập. Khách hàng phải thông báo kịp thời ServiceCom Ltd. bằng văn bản nếu khách hàng biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ người trái phép đã mua (hoặc đã cố gắng để đạt được) kiến thức về tiếp cận thông tin tài khoản.

ServiceCom Ltd. có thể dựa vào bất kỳ truy cập vào nền tảng với các mã truy cập khi được thực hiện bởi khách hàng hoặc các Attorney (nếu được chỉ định). Để bảo vệ dữ liệu máy tính và cá nhân bạn ServiceCom Ltd. đề nghị sử dụng phần mềm chống virus với cập nhật và quét được thực hiện thường xuyên ServiceCom Ltd. không chịu trách nhiệm cho việc truy cập được vào nền tảng khi mật khẩu của khách hàng bị "đánh cắp" thông qua virus hoặc phần mềm khác như vậy ServiceCom Ltd. khuyến cáo mạnh mẽ chống lại việc sử dụng các phần mềm quản lý mật khẩu (cho dù dựa trên trình duyệt hoặc phần mềm của bên thứ ba). Bất kỳ truy cập vào nền tảng, đã đạt được thông qua phần mềm như vậy, sẽ là trách nhiệm của khách hàng, không phân biệt khách hàng ủy quyền điều này. Hơn nữa, ServiceCom Ltd. mạnh mẽ khuyến cáo khóa thiết bị khi không sử dụng ở tất cả các lần, và nếu có thể, tận dụng một mật khẩu duy nhất được biết đến bởi khách hàng khi một lần nữa ServiceCom Ltd. có thể dựa vào việc sử dụng các nền tảng như các giao dịch truyền tín hiệu được thực hiện bởi khách hàng.

5.2 Trừ khi một thỏa thuận khác nhau được thực hiện với ServiceCom Ltd., Khách hàng (và các Attorney, nếu có) phải gửi tất cả Các Lệnh liên quan đến một dịch vụ được cung cấp bởi ServiceCom Ltd. theo Hợp Đồng này ("Lệnh") sử dụng nền tảng phù hợp với bất kỳ điều khoản hoặc chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng các nền tảng, có thể được công bố trên trang web. Trường hợp ServiceCom Ltd. đồng ý hành động theo một thứ tự truyền qua điện thoại hoặc bằng văn bản, nó được coi là làm như vậy trên cơ sở là:

(i) giá hoặc tỷ giá hối đoái ("Giá") mà tại đó các hợp đồng có liên quan sẽ được nhập vào là giá trích dẫn bởi ServiceCom Ltd. như được hiển thị trên nền tảng hay không, và bất kỳ thứ tự như vậy sẽ được cho một hợp đồng được ký kết tại Giá đó; và

(ii) ServiceCom Ltd. sẽ xử lý Lệnh bằng cách nhập các hợp đồng có liên quan vào hệ thống giao dịch Platform bằng cách sử dụng mã truy cập được cung cấp bởi các khách hàng (hoặc Attorney, nếu có), trong mỗi trường hợp, trừ khi một ý định khác nhau là rõ ràng và được ghi rõ bởi ServiceCom Ltd. bằng văn bản.

5.3 Tường hợp ServiceCom Ltd. chấp nhận một Lệnh truyền qua điện thoại, nó được coi là làm như vậy trên cơ sở:

(i) ServiceCom Ltd. tin tưởng vào phán quyết độc quyền của mình để ở một vị trí xác định các khách hàng (hoặc Attorney, nếu có) phù hợp với các thủ tục nội bộ của mình, nhưng ServiceCom Ltd. sẽ không chịu trách nhiệm về việc chấp nhận một Lệnh truyền bởi một người không được phép ngoài trường hợp do cẩu thả, mặc định cố ý gian lận; và

(ii) Khách hàng nhận thức và đồng ý rằng các cuộc gọi điện thoại sẽ được ghi lại bởi ServiceCom Ltd. và ghi âm và bất kỳ bản sao của nó sẽ được chấp nhận như là bằng chứng thuyết phục của Lệnh.

5.4 Bất kỳ Lệnh Giao Dịch sẽ được coi là một đề nghị từ các khách hàng để tham gia vào một Hợp Đồng liên quan đến những quy định của Mục 2.2. Bất kỳ Lệnh Giao Dịch sẽ được coi là một đề nghị từ các khách hàng để tham gia vào một chủ đề Hợp đồng quy định tại Mục 2.2. Khi khách hàng muốn tham gia vào một hợp đồng đặc biệt, nó có thể yêu cầu trích dẫn cho hợp đồng như vậy từ ServiceCom Ltd. hoặc bằng cách truy cập vào Platform (nơi ServiceCom Ltd. báo giá mua và bán cho hợp đồng này bằng cách hiển thị chúng trên nền tảng trong giờ giao dịch) hoặc bằng cách gửi một yêu cầu bằng lời nói hoặc bằng văn bản cho ServiceCom Ltd. (trong bất kỳ trường hợp nào khác).

ServiceCom Ltd. có thể có hoặc có thể không chấp nhận một Lệnh Giao Dịch tùy theo quyết định tuyệt đối của nó, ngoại trừ việc chúng tôi không thể từ chối thực hiện một Lệnh Giao Dịch để đóng một vị thế giao dịch mở do các khách hàng theo quy định của Hợp Đồng này. ServiceCom Ltd. cũng có thể trích dẫn một Giá mới cho một Hợp Đồng, sau khi nhận được một Lệnh Giao Dịch, bất cứ khi nào nó tin việc tái báo giá thích hợp trong việc xem xét các điều kiện thị trường hoặc vì lý do nào nào khác. Nếu ServiceCom Ltd. tái báo Giá cho một hợp đồng cụ thể, Lệnh Giao Dịch ban đầu sẽ không còn được coi là hợp lệ và ràng buộc và các khách hàng có thể hoặc không thể gửi một Lệnh Giao Dịch mới ở giá mới được báo bởi chúng tôi. Khách hàng có thể thu hồi bất kỳ Lệnh Giao Dịch tại bất kỳ thời gian trước khi chúng tôi chấp nhận, và ServiceCom Ltd. có thể trì hoãn việc chấp nhận một Lệnh Giao Dịch khi thấy phù hợp mà không cần đưa ra thông báo cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng chấp nhận chậm một Lệnh Giao Dịch. Bất kỳ Lệnh Giao Dịch được chấp nhận bởi ServiceCom Ltd. sẽ được hiển thị như vậy trên nền tảng (nếu nó liên quan đến một hợp đồng có thể được giao dịch trên Platform) và sẽ không còn được hủy bỏ bởi các khách hàng.

5. 5 Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) ServiceCom Ltd. sẽ báo giá theo Hợp Đồng này dựa trên (nhưng, để tránh sự nghi ngờ, không có mối quan hệ cố định hoặc ràng buộc với) giá hiện hành và giá mà tại đó một Underlying đang được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng hoặc thị trường tài chính khác mà ServiceCom Ltd. liên quan như là một thị trường tham khảo trong việc xem xét khối lượng giao dịch, chênh lệch giá mua-bán và/hoặc bất kỳ yếu tố khác có liên quan được đánh giá bởi ServiceCom Ltd.;

(ii) Các Giá được báo bởi ServiceCom Ltd. bao gồm cả chênh lệch giá mua-bán có thể được thay đổi bởi ServiceCom Ltd. tại bất kỳ thời điểm tuyệt đối nào của nó; và

(iii) ServiceCom Ltd. có thể tùy ý thiết lập Số Dư và kích cỡ tối thiểu hoặc tối đa cho mỗi hợp đồng có thể giao dịch và có thể thay đổi chúng bất cứ lúc nào theo quyết định tuyệt đối của nó (với điều kiện là những khác biệt trong kích thước hợp đồng tối thiểu hoặc tối đa không hồi tố áp dụng để mở các vị thế giao dịch).

5.6 Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng phần mềm kỹ thuật, viễn thông và các dịch vụ điện ảnh hưởng đến việc sử dụng nền tảng này thì không thuộc sự kiểm soát của ServiceCom Ltd. và rằng chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm:

(i) Bất kỳ lỗi nào trong việc truyền tải một Lệnh;

(ii) Bất kỳ hiểu lầm hoặc nhầm lẫn ảnh hưởng đến một Lệnh được gửi thông qua Phần Mềm (bao gồm cả thiệt hại về kỹ thuật và/hoặc cơ khí);

(iii) Bất kỳ quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng bởi những người không được phép;

(iv) Khách hàng không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm bất cứ lúc nào; và

(v) Nói chung, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại các khách hàng phải gánh chịu do sự thất bại trong các dịch vụ được cung cấp bởi ServiceCom Ltd. bởi phần mềm kỹ thuật, viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ điện; trong mỗi trường hợp, trừ khi có bằng chứng được đưa ra bởi các khách hàng rằng điều này là do cẩu thả, mặc định cố ý gian lận của ServiceCom Ltd.. Trong những tình huống như thế ServiceCom Ltd.sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do hoặc các khách hàng mà các khách hàng chứng minh là hậu quả trực tiếp của cẩu thả như vậy, mặc định cố ý gian lận (tùy thuộc vào Mục 10.4 và 10.5). ServiceCom Ltd. sẽ chịu trách nhiệm cho việc cập nhật thường xuyên các phần mềm Platform.

5.7 The Client and ServiceCom Ltd. acknowledge and agree that:

(i) Bất kỳ hợp đồng có thể được ký kết theo Hợp Đồng này sẽ là một thỏa thuận tại chỗ về sự chênh lệch ("CFD") theo tự nhiên liên quan đến một tiềm ẩn được liệt kê trên website; và (ii) Theo một CFD (a) không cũng không phải là khách hàng có thể có được bất kỳ lợi ích hoặc quyền có được hay có nghĩa vụ bán, mua, giữ, cung cấp hoặc nhận được một tiềm ẩn và (b) quyền và nghĩa vụ của mỗi bên là chủ yếu để thực hiện và nhận các khoản thanh toán theo quy định của Hợp Đồng này.

5.8 Các bên đồng ý rằng các quy tắc sau đây áp dụng đối với các CFD

(i) Bất kỳ vị thế giao dịch mở bởi các khách hàng sẽ tự động được quay vòng cho đến khi nó đóng cửa theo mục (iii) dưới đây;

(ii) Nếu hai hoặc nhiều hơn hai vị thế giao dịch liên quan đến cùng một Underlying đang mở trên cùng một tài khoản, những điểm này sẽ được đóng cửa trên cơ sở First In / First Out (FIFO) trừ khi Mục 4.4 áp dụng;

(iii) vị thế giao dịch mới dưới (i)trên có thể được nhập vào (a) của khách hàng (bằng cách đưa ra một Lệnh cụ thể hoặc do hoạt động của một điểm dừng hoặc limit Order) hoặc (b) ServiceCom Ltd.ong các trường hợp được dự tính bởi Mục 6.1 hoặc (c), nơi mức độ gần ra liên quan đến yêu cầu ký quỹ đạt (tùy thuộc vào mục 4.3 và 4.4); và

(iv) Không ảnh hưởng đến các mục Hạch toán theo giá thị trường được thực hiện theo quy định tại Mục 4.3 (i), các khoản lãi lỗ phát sinh từ một vị thế giao dịch đóng cửa (mà đạt được hay mất mát sẽ là sự khác biệt giữa ServiceCom Ltd.-được báo giá mua hoặc bán, nếu có, mà tại đó các hợp đồng đã được đưa vào và sau đó đóng cửa theo mục (iii) ở trên, nhân với nhiều số lots trong kích thước hợp đồng) sẽ đến hạn và phải được thanh toán bởi ServiceCom Ltd. cho khách hàng hoặc ngược lại tại thời điểm vị thế giao dịch được đóng lại và được ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản, như được áp dụng.

5.9 Từ khi một vị thế giao dịch mở cửa, hoa hồng ("Commission") - được tính trên cơ sở hàng ngày như đã nêu trong các cập nhật mới nhất của Biểu Tỷ giá được công bố trên Website - sẽ được tính đến lợi ích của khách hàng hoặc ServiceCom Ltd., như được áp dụng, nhưng Commission sẽ có hạn và phải nộp theo quy định dưới đây. Tài khoản sẽ được ghi nợ hoặc ghi có với số tiền tích lũy của Commission theo lịch hàng ngày, tuy nhiên với điều kiện là Commission sẽ có hạn và phải nộp bởi khách hàng để ServiceCom Ltd. hoặc ngược lại khi một vị thế giao dịch được đóng lại.

5.10 Các bên thừa nhận rằng lỗi có thể xảy ra trong Giá được báo bởi ServiceCom Ltd. do internet hoặc do sự cố kết nối hoặc sự chậm trễ, sai sót từ nguồn cấp dữ liệu giá hoặc kết quả Giá được báo cụ thể bị sai lệch từ giá thị trường. Trong hoàn cảnh như vậy, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc ServiceCom Ltd. hoặc khách hàng có thể theo luật pháp thông thường, không phải là khách hàng cũng không phải là ServiceCom Ltd. sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng mà ngụ ý đã được thực hiện (đã hoặc chưa được xác nhận bởi ServiceCom Ltd.) tại một mức giá mà, hoặc đáng lẽ phải, được biết đến với hoặc là Khách Hàng, hoặc là ServiceCom Ltd. là không chính xác tại thời điểm hợp đồng được ký kết. Trừ trường hợp gian lận, ServiceCom Ltd. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của các khách hàng do sự phụ thuộc của các khách hàng trên một Mức Giá mà khách hàng biết, hoặc đáng lẽ đã được biết đến, là không chính xác. ServiceCom Ltd. không cho phép bất kỳ thực hiện chênh lệch giá hoặc chiến lược được thiết kế để tận dụng lợi thế của độ trễ giá hoặc lỗi biểu hiện khác và có quyền thu hồi bất kỳ hợp đồng ký kết bởi các khách hàng dựa vào các lỗi như vậy.

6. Quyền của ServiceCom Ltd. để Kết Thúc Hợp Đồng

6.1 ServiceCom Ltd.có thể đóng tất cả hoặc một số các vị thế giao dịch của khách hàng trong các trường hợp sau đây:

(i) ServiceCom Ltd. được yêu cầu phải làm như vậy bởi bất kỳ quy định hoặc thẩm quyền khác;

(ii) ServiceCom Ltd. biết hoặc có lý do để nghi ngờ rằng các vị thế giao dịch có liên quan đã được mở bởi các khách hàng vi phạm bất kỳ Luật và Các Quy Định hiện hành;

(iii) Khách hàng không tạo ra được Lợi nhuận hoặc chi phí khác cho theo Hợp Đồng này hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nợ khác cho ServiceCom Ltd. theo Hợp Đồng này hoặc bất kỳ giao dịch nào được dự tính bởi Hợp Đồng này;

(iv)Số dư tài khoản dưới mức yêu cầu Lợi nhuận được thiết lập bởi phù hợp với mục 4.1 và 4.3;

(v) Một sự kiện bất khả kháng xảy ra;

(vi) Một sự kiện xảy ra liên quan đến bảo hiểm rủi ro một hoặc nhiều vị thế giao dịch; hoặc

(vii) ServiceCom Ltd. thực hiện quyền kết thúc sau đó đối với các thay đổi của Hợp Đồng này.

6.2 Bất kỳ quyết định đóng tất cả hoặc một số các vị thế giao dịch của khách hàng theo mục 6.1 được thực hiện tuỳ ý bởi ServiceCom Ltd..

7. Thanh toán và Bù Nợ

7.1 Khách hàng sẽ được yêu cầu phải trả tiền cho ServiceCom Ltd., nhưng không giới hạn:

(i) Số Dư đặt ra phù hợp với mục 4.1 và 4.3 (tùy thuộc vào một tiền gửi ban đầu tối thiểu như đã nêu trong Biểu giá);

(ii) Các khoản tiền dưới bất kỳ hợp đồng (kể cả hao hụt thương mại và các Uỷ ban quy định của Hợp Đồng này);

(iii) Số lượng bất kỳ khoản thuế được trả bởi ServiceCom Ltd. đại diện cho khách hàng (nếu có) ;

(iv) Bất kỳ khoản bồi thường do các khách hàng theo Hợp Đồng này;

(v) Các khoản bổ sung như ServiceCom Ltd. có thể yêu cầu hợp lý bất cứ lúc nào để bảo đảm nghĩa vụ của khách hàng cho ServiceCom Ltd. ; và

(vi)Bất kỳ số dư nợ trên bất kỳ tài khoản (không trùng lặp).

(vii) To become inactive, the account owner must fail to show activity for a period of one year. Activity also includes contacting a financial institution by phone or over the Internet, or making a withdrawal or deposit. Periodic interests, swaps, and dividends that are proceeded automatically are not considered activity. The inactivity fee is 50 USD per month. The fee is imposed on each separate inactive trading account. The company has the right to expropriate the balance of a client who has been inactive for a period of at least three years.

7.2 Mọi khoản phí và hoa hồng do bởi các khách hàng theo Hợp Đồng này được quy định trong Biểu Tỷ giá và có thể thay đổi theo thời gian được xác định bởi ServiceCom Ltd. theo toàn quyền quyết định.

7.3 ServiceCom Ltd. có quyền giữ lại hoặc trích từ bất kỳ khoản thanh toán cho các khách hàng theo Hợp Đồng này hoặc ghi có vào tài khoản bất kỳ số tiền theo yêu cầu của pháp luật áp dụng được khấu trừ hoặc khấu trừ bất kỳ khoản thanh toán hoặc ký quỹ nào như vậy.

7.4 Khách hàng sẽ được yêu cầu bồi thường cho ServiceCom Ltd. từ và chống lại tất cả các chi phí, khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, thiệt hại, chi phí và các khoản nợ phát sinh do hậu quả của các khách hàng không thực hiện thanh toán thuế và khi do có liên quan tới hợp đồng ký kết theo Hợp Đồng này hoặc bồi hoàn cho ServiceCom Ltd. bất kỳ khoản nộp thuế được thực hiện đại diện cho khách hàng.

7.5 ServiceCom Ltd. có quyền để đặt ra bất kỳ số dư trên tài khoản hoặc số tiền khác do bởi ServiceCom Ltd. cho khách hàng đối với bất kỳ số dư nợ hoặc khoản tiền khác do bởi các khách hàng. Điều này đặt ra phải có thể được thực hiện bởi ServiceCom Ltd. theptoàn quyền quyết định của mình và không cần thông báo cho khách hàng.

8. Đại diện, Bảo Đảm và Giao Ước của khách hàng

8.1 Khách hàng đại diện và đảm bảo rằng:

(i) Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp cho ServiceCom Ltd. là hoàn toàn đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn đối với bất kỳ tài liệu nào;

(ii) Khách hàng đã ký kết Hợp Đồng này và sẽ tham gia vào bất kỳ hợp đồng theo đó như là một đơn vị độc lập và không phải là đại lý hoặc đại diện của người khác;

(iii) Khách hàng không phải chịu bất kỳ khuyết tật hợp pháp và không phụ thuộc vào bất kỳ luật hoặc quy định ngăn chặn hoạt động của Hiệp định này hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch ký kết theo đó của khách hàng;

(iv)Khách hàng đã có được tất cả đồng ý cần thiết, giấy phép và ủy quyền và có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền để tham gia vào Hợp Đồng này và bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch theo đó;

(v) Khách hàng phù hợp với tất cả các luật và quy định mà các khách hàng là đối tượng liên quan đến Hợp Đồng này và bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch theo đó bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các luật thuế và các quy định, yêu cầu quản lý và các yêu cầu đăng ký ngoại tệ;

(vi) Hợp Đồng này và bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch ký kết theo đó tạo ra các nghĩa vụ hợp lệ và ràng buộc mà được thực thi đối với các khách hàng theo các điều khoản của họ (tùy thuộc vào nguyên tắc áp dụng vốn chủ sở hữu) theo thẩm quyền, trong đó khách hàng là người cư trú và không vi phạm các điều khoản của luật pháp, quy định, trình tự, phí, thỏa thuận hoặc công cụ mà các khách hàng là ràng buộc hoặc mà tài sản của khách hàng có thể;

(vii) Không có sự kiện vỡ nợ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể trở thành (theo thời gian qua, việc đưa ra thông báo, việc tạo ra bất kỳ quyết định hoặc bất kỳ sự kết hợp của những điều này) một sự kiện vỡ nợ (một "Potential Event of Default") đã xảy ra và đang tiếp tục đối với các khách hàng ; (viii) Các khách hàng có thể hoàn toàn nhận thức được những rủi ro tài chính và các giao dịch liên quan đến theo Hợp Đồng này và sẵn sàng và có khả năng về tài chính để duy trì một tổn thất bằng toàn bộ kinh phí thu được từ các hợp đồng và các giao dịch ký kết theo đó;

(ix) Tất cả tiền mặt cho ServiceCom Ltd. bởi các khách hàng để đáp ứng yêu cầu Lợi nhuận hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác đang và sẽ được miễn khỏi bất kỳ phí, thế chấp, cầm cố, trở ngại và cũng có lợi cho các khách hàng;

(x) Khách hàng sẽ không tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch theo Hợp Đồng này nhằm mục đích hoặc kết nối với bất kỳ việc đưa ra, phát hành, phân phối, cung cấp, nghiệm thu, sáp nhập, hoặc các công ty giao dịch tài chính khác tương tự, như được áp dụng;

(xi) Khách hàng sẽ hành động theo luật pháp và các quy định liên quan đến lạm dụng thị trường, thao tác hoặc hành vi sai trái, trong cuộc giao dịch và các vi phạm tương tự, như được áp dụng; và

(xii) Các khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động hay tham gia vào bất kỳ hoạt động, ngoại trừ quá trình hoạt động giao dịch bình thường, mà tìm cách hoặc có thể thay đổi, làm sai lệch hoặc sửa đổi các thị trường liên quan hoặc tiềm ẩn liên quan đến một hợp đồng hoặc giao dịch ký kết trong Hợp Đồng này.

8.2 Người đại diện và bảo đảm theo Mục 11.1 sẽ được coi là được lặp đi lặp lại mỗi khi khách hàng cung cấp với lệnh giao dịch hoặc hướng dẫn để tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch theo Thỏa thuận này. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng người đại diện và bảo đảm trên đã được ràng buộc vật chất vào quyết định của để tham gia vào Hợp đồng này với các khách hàng.

8.3 Khách hàng đồng ý với và cam kết rằng:

(i) Khách hàng sẽ luôn có được và thực hiện theo, và làm tất cả những gì cần thiết để duy trì hoàn toàn hiệu lực, tất cả các quyền hạn, thẩm quyền, đồng ý, giấy phép và ủy quyền nêu tại Mục 11.1;

(ii) Khách hàng sẽ thông báo kịp thời với sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện vỡ nợ hoặc sự kiện tiềm năng của Sự vỡ nợ;

(iii) Các khách hàng sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo tuân thủ Luật và Quy định có thể áp dụng liên quan đến Thỏa thuận này và bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch được nhập vào theo đó;

(iv) Khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho bất kỳ thay đổi các thông tin cung cấp cho khi vào, hay nói cách khác có liên quan, Thỏa thuận này; và

(v) Theo yêu cầu, các khách hàng sẽ nhanh chóng cung cấp cho với bất kỳ thông tin bổ sung nào mà hợp lý có thể yêu cầu để thực hiện đúng quy định của Luật hiện hành và các quy định hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý khác áp dụng cho bao gồm, nhưng không giới hạn, dưới AML và các quy tắc hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này.

9. Chấm dứt

9.1 Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi khách hàng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho .

Thỏa thuận này có thể được chấm dứt bởi bất cứ lúc nào bằng cách thông báo 10 ngày làm việc "với khách hàng ngoại trừ có thể chấm dứt Thoả thuận này ngay lập tức:

(i) Nếu khách hàng không thực hiện bất kỳ điều khoản của Hợp Đồng này;

(ii) Khi xảy ra bất kỳ sự kiện vỡ nợ; hoặc

(iii) Nếu khách hàng không có vị thế mở trên tài khoản tại thời điểm thông báo chấm dứt được gửi đi.

9.2 Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục tích lũy của các bên và sự tồn tại và tính thực thi của bất kỳ hợp đồng mở, sẽ tiếp tục nguyên hiệu lực đến khi được đóng phù hợp với Hợp Đồng này trừ trường hợp được xác định bởi .

9.3 Không có hình phạt sẽ được trả bởi một trong hai bên về việc chấm dứt Hợp Đồng này. Bất kỳ số tiền phải trả của khách hàng cho sẽ trở thành ngay lập tức hạn và phải trả bao gồm, nhưng không giới hạn:

(i) Tất cả các phí, chi phí và hoa hồng liên quan;

(ii) Bất kỳ chi phí phát sinh giao dịch của chúng tôi trong việc chấm dứt Hợp Đồng này;

(iii) Bất kỳ thiệt hại và các chi phí thực hiện trong đóng cửa bất kỳ hợp đồng hoặc giải quyết nghĩa vụ nợ phát sinh của chúng tôi thay mặt cho khách hàng; và

(iv) Bất kỳ bồi thường nợ của khách hàng cho theo Hợp Đồng này.

có thể tổng hợp tất cả hoặc bất kỳ các tài khoản vào một tài khoản và khấu trừ toàn bộ số tiền trả cho trước khi chuyển trả lại bất kỳ số dư trên các tài khoản (yêu cầu ký quỹ ròng của các vị thế giao dịch đang mở, nếu có) cho khách hàng.

9.4 Các nghĩa vụ quy định trong điều 10 (Bồi thường và Giới hạn trách nhiệm), 14 (Bảo mật) và 16.10 (Luật áp dụng và Quyền tài phán) sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Hợp Đồng này.

10. Sự kiện vỡ nợ

10.1 Nếu, tại bất cứ thời điểm nào:

(i) Khách hàng không thực hiện bất kỳ thanh toán khi đến hạn theo Hợp Đồng này hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ vật chất khác theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch được nhập vào theo đó ;

(ii ) Bất kỳ hành động nào hay sự kiện xảy ra mà [ [ + + legalName ] ] hợp lý xem xét có thể có ảnh hưởng trọng yếu vào khả năng của khách hàng để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ vật chất của mình theo Hợp Đồng này;

(iii ) Bất kỳ hành động nào hay sự kiện xảy ra mà [ [ + + legalName ] ] hợp lý xem là hoặc có thể là vi phạm bất kỳ luật hiện hành và các quy định, các tiêu chuẩn hành xử tốt của thị trường

(iv) Khách hàng chết hoặc trở thành tâm thần không tỉnh táo hoặc , khi mà khách hàng là pháp nhân ,khách hàng được giải thể hoặc bất kỳ đăng ký cần thiết cho khả năng tồn tại của nó hoặc bị thu hồi, chấm dứt hoặc kết thúc, hoặc thủ tục tố tụng đang bắt đầu hoặc đề nghị giải thể của khách hàng hoặc bãi bỏ, chấm dứt hoặc kết thúc đăng ký đó;

(v) Khách hàng trở nên không trả được nợ của mình khi đến hạn hoặc bị phá sản hoặc vỡ nợ (theo quy định trong pháp luật phá sản áp dụng đối với các khách hàng ) hoặc bất kỳ khoản nợ của khách hàng không được thanh toán vào ngày đến hạn do hoặc trở nên có khả năng bất cứ lúc nào được tuyên bố hạn và phải trả trước ngày đến hạn thanh toán được quy định trong bất kỳ thỏa thuận hoặc ràng buộc nào ;

(vi) Bất kỳ thủ tục tự nguyện hoặc không tự nguyện được bắt đầu bởi hoặc chống lại các khách hàng tìm kiếm hoặc đề nghị thanh lý , tổ chức lại , một sự sắp xếp hoặc thành phần với các chủ nợ , một hành động đóng băng hoặc tạm ngừng hoặc cứu trợ tương tự khác đối với khách hàng hoặc các khoản nợ của khách hàng với theo bất kỳ luật phá sản , quản lý, giám sát, doanh nghiệp, thuế hoặc pháp luật tương tự, hoặc tìm kiếm việc bổ nhiệm một ủy thác , thu , thanh lý , bảo quản , quản trị , nhân viên phá sản hoặc chính thức tương tự khác đối với khách hàng hoặc bất kỳ phần nào đáng kể với tài sản của khách hàng , hoặc khách hàng có bất kỳ bước nào của công ty cho phép bất kỳ đã nói ở trên ;

(vii ) Bất kỳ đại diện hoặc bảo lãnh của khách hàng được chứng minh là đã hoặc trở nên không đúng sự thật ,sai hoặc gây hiểu nhầm về khía cạnh vật chất ;

(viii ) Bất kỳ cơ quan chức năng của [ [ + + legalName ] ] đòi hỏi chúng tôi có bất kỳ hành động theo mục 13.2 ; hoặc

(ix) [ [ + + legalName ] ] hợp lý cho rằng trong các trường hợp quy định tại các điểm ( i) - (viii ) trên đây có thể xảy ra , sau đó , chúng tôi có thể thực hiện tất cả hoặc bất kỳ quyền của mình theo phần 13.2. Mỗi trong các trường hợp nêu ở mục 13.1 này được gọi là một " sự kiện vỡ nợ " .

10.2 Khi xảy ra một sự kiện vỡ nợ [ [ + + legalName ] ] có thể, tùy theo quyết định tuyệt đối của nó và không thông báo cho khách hàng :

(i ) Đóng , kết hợp và hợp nhất bất kỳ hoặc tất cả các hợp đồng mở của khách hàng (toàn bộ hoặc một phần) vào lúc hoặc những lúc và tại giá hay các mức giá được xác định một cách hợp lý bởi [ [ ! + + legalName ]], giữ lại bất kỳ khoản tiền nợ của khách hàng cho [ [ ! + + legalName ] ] và thực hiện các quyền của mình theo Mục 7.6 ( với điều kiện này sẽ không giới hạn các trường hợp mà [ [ ! + + legalName ] ] có thể thực hiện quyền của mình theo Hợp Đồng này ) ;

(ii) Hợp nhất tất cả hoặc bất kỳ các tài khoản và đóng hoặc đình chỉ bất kỳ hoặc tất cả các khoản đó;

(iii ) Từ chối chấp nhận bất kỳ lệnh giao dịch từ khách hàng và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này (với điều kiện này sẽ không giới hạn các trường hợp mà [ [ + + legalName ] ] có thể thực hiện các quyền của mình theo Hợp Đồng này ) ;

(iv) Tham gia vào bất kỳ giao dịch, với tỷ giá và tại thời điểm đó như là cần thiết để cho phép [ [ + + legalName ] ] để đáp ứng các nghĩa vụ phát sinh theo một hợp đồng ký kết bởi các khách hàng sau đây ; và / hoặc

(v) đối xử với bất kỳ hoặc tất cả các hợp đồng như đã được bác bỏ bởi Khách hàng , trong trường hợp này, nghĩa vụ của [ [ ! + + legalName ] ] đối với Hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ và chấm dứt. 10.3 Khi xảy ra sự kiện vỡ nợ, có thể thực hiện tất cả hoặc bất kỳ quyền của mình theo mục 10.2 như nó thấy phù hợp với quan điểm bảo vệ lợi ích của mình và không bị trách nhiệm với khách hàng cho bất kỳ hậu quả xấu đối với khách hàng khi thực hiện các quyền đó của nó. sẽ không mất bất kỳ quyền của mình theo mục 10.2 nếu việc thực hiện các quyền đó bị trì hoãn vì lý do nào đó. Các quyền của theo Mục 10.2 sẽ được thêm vào các quyền khác và khắc phục có thể có theo luật áp dụng. sẽ cố gắng thông báo cho các khách hàng của tất cả các hành động và các bước thực hiện theo quyền của mình theo mục 10.2 ngay khi có thể .

11. Bất khả kháng và Sự kiện Hedging

11.1 Bất kỳ sự kiện ngoài tầm kiểm soát của [ [ + + legalName ] ] sẽ được coi là " sự kiện bất khả kháng " bao gồm , nhưng không giới hạn , như sau: < / p>

(i) Bất kỳ sự cố hay thất bại của bất kỳ hệ thống hoặc thiết bị truyền dẫn thông tin hoặc cơ sở máy tính hoặc phần mềm giao dịch, thuộc về [ [ + + legalName ] ], khách hàng, thị trường hoặc bất kỳ hệ thống thanh toán bù trừ xảy ra ;

(ii) [ [ ! + + legalName ] ] không thể duy trì một thị trường có trật tự , đối với một hoặc nhiều hơn các công cụ giao dịch , khi xuất hiện bất kỳ hành động , bỏ sót hoặc sự kiện (bao gồm, nhưng không giới hạn , bất kỳ trường hợp ngoài sự kiểm soát của [ [ + + legalName ] ] như đình công, bạo loạn, chiến tranh , khủng bố, tình trạng bất ổn dân sự hay thất bại của điện cung cấp , thông tin liên lạc hoặc cơ sở hạ tầng khác); và

(iii ) Bất kỳ thị trường của các công cụ giao dịch nào bị ảnh hưởng bởi , đình chỉ, đóng cửa , thanh lý, bị bỏ rơi , áp đặt giới hạn hoặc các điều khoản đặc biệt hay bất thường , hoặc chuyển động quá mức, biến động hoặc mất thanh khoản .

11.2 Nếu bất kỳ kiện bất khả kháng xảy ra, không chịu trách nhiệm với khách hàng cho bất kỳ thất bại, trở ngại hoặc chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này trong suốt thời gian của kiện bất khả kháng hoặc cho tham gia hoặc bỏ sót thực hiện bất kỳ hành động đặt ra trong mục 14.2 dưới đây này. có thể bổ sung, theo quyết định hợp lý và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi sau:

(i) Thay đổi thời gian giao dịch bình thường

(ii) Sửa đổi tỷ lệ ký quỹ (có thể dẫn đến việc khách hàng được yêu cầu cung cấp thêm tiền ký quỹ);

(iii) Từ chối thực hiện theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hợp đồng ký kết trong chừng mực nó là không thực tế hoặc không thể đối với để tuân thủ nghĩa vụ của mình;

(iv) Đóng bất kỳ hoặc tất cả các vị thế mở, và / hoặc hủy bỏ đơn lệnh chờ như là xét thấy hợp lý trong các trường hợp; và

(v) Thực hiện hoặc bỏ qua tất cả những hành động khác như là hợp lý xét thấy là thích hợp trong các trường hợp có liên quan đến vị thế giao dịch của , của khách hàng. sẽ thông báo cho khách hàng ngay sau khi có thể nếu nó xác định rằng một kiện bất khả kháng tồn tại hoặc đã tồn tại.

11.3 Một "Hedging Event" sẽ được coi là xảy ra, đối với bất kỳ hợp đồng ký kết sau đây, nếu ServiceCom Ltd. là không thể hoặc nơi không thực tế đối với chúng tôi, sau khi sử dụng những nỗ lực hợp lý, để có được, thiết lập, tái thiết lập, thay thế, bảo dưỡng, thao ra, hoặc vứt bỏ bất kỳ giao dịch hoặc tài sản chúng tôi thấy cần thiết hoặc thích hợp để phòng hộ rủi ro về giá của mình liên quan đến việc hợp đồng. Nếu ServiceCom Ltd. xác định, theo ý kiến hợp lý của mình, đó là một Hedging Event tồn tại trong mối quan hệ với bất kỳ hợp đồng mở, ServiceCom Ltd. có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và đặc quyền của mình), đóng cửa hợp đồng có liên quan, nếu xét thấy là thích hợp trong các trường hợp.

12. Những thông tin khác

12.1 Bất hợp pháp: Nếu bất cứ lúc nào bất kỳ điều khoản của Hiệp định này sẽ trở thành bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng, tính hợp pháp, hợp lệ và thực thi các quy định khác của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng do đó.

12.2 Toàn bộ Hợp Đồng: Hợp Đồng này, cùng với các Phụ lục và bất kỳ Ghi chú hợp đồng, Tài Khoản Khác Biệt và Báo Cáo khác được gửi bởi ServiceCom Ltd. cho khách hàng đối với từng hợp đồng được dự tính bởi Hợp Đồng này và các Tài Khoản, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa ServiceCom Ltd. và các khách hàng liên quan đến các hoạt động ngoại hối và CFD của ServiceCom Ltd.. Hiệp định này thay thế tất cả các đại diện trước bằng miệng hoặc bằng văn bản, sắp xếp, cách hiểu và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và ServiceCom Ltd. liên quan đến các hoạt động ngoại hối và CFD của ServiceCom Ltd. (bao gồm bất kỳ thỏa thuận giữa khách hàng và bất kỳ bên thứ ba đã được giao cho ServiceCom Ltd., nếu cần). ServiceCom Ltd. đã không thực hiện (và khách hàng có thể không phụ thuộc vào) bất kỳ đại diện; sắp xếp, cách hiểu hoặc thỏa thuận không rõ ràng được đề cập hoặc đặt ra trong Hợp Đồng này.

12.3 Quyền và Biện pháp: Các quyền và các biện pháp được quy định trong Hợp Đồng này được tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền và các biện pháp khác quy định của pháp luật hiện hành. ServiceCom Ltd. không chịu trách nhiệm thực hiện bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục theo một cách hoặc tại một thời điểm có lợi cho khách hàng.

12.4 Trì hoãn, Bỏ sót và Từ Bỏ: Không chậm trễ hoặc thiếu sót trên một phần của ServiceCom Ltd. theo việc thực hiện quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục quy định của pháp luật hoặc theo Hợp Đồng này, hoặc thực hiện một phần hay thiếu sót đó, có thể (a) làm giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ thực hiện thêm hoặc khác nữa của quyền đó,quyền lực hoặc biện pháp khắc phục, hoặc (b) hoạt động như là từ bỏ quyền đó, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục. Không từ bỏ hoặc nới lỏng bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục liên quan đến bất kỳ điều khoản của Hợp Đồng này hoặc vi phạm đó có thể (trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của bên miễn trừ) được hiểu như một sự từ bỏ hoặc nới lỏng các quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục liên quan đến cùng hạn hoặc vi phạm tương lai đó hoặc là cho phép một sự tiếp nối của một vi phạm đặc biệt.

12.5 Hồ sơ: Các hồ sơ của ServiceCom Ltd., trừ khi được chứng minh là sai, sẽ là bằng chứng thích hợp của các thỏa thuận của khách hàng với ServiceCom Ltd. theo Hợp Đồng. Khách hàng sẽ không phản đối việc tiếp nhận hồ sơ đó làm bằng chứng trong thủ tục pháp lý bởi vì các hồ sơ không phải là bản gốc, không phải bằng văn bản hoặc là những tài liệu được tạo ra bằng máy tính. Khách hàng không được dựa vào ServiceCom Ltd. tuân thủ nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ của mình mặc dù các hồ sơ của ServiceCom Ltd. có thể được cung cấp cho các khách hàng theo yêu cầu, trong các quyết định tuyệt đối của ServiceCom Ltd..

12.6 Quyền của bên thứ ba: Không có quy định của Hợp Đồng này được dự định là thực thi bởi những người không phải là thành viên của Hiệp định này.

12.7 Thông báo và Truyền thông:

12.7.1. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được đưa ra hoặc được thực hiện theo hoặc liên quan đến các vấn đề trong Thoả thuận này sẽ, trừ trường hợp giao tiếp được quy định rõ ràng cho, bằng văn bản và phải được gửi đến địa chỉ dưới đây:

(i) Nơi là người nhận dự kiến:

ServiceCom Ltd. Suite 5, Thành phố Garden Plaza, Mountainview Boulevard, Thành phố Belmopan, Belize. Địa chỉ Email: Các thông tin liên lạc liên quan đến giao dịch xin gửi về support@MTrading.com

(ii) Trường hợp khách hàng là người nhận: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của khách hàng cung cấp cho ServiceCom Ltd. nhằm mục đích này vào Đơn Đăng Ký 16.9.2. Bất kỳ thông báo sẽ được coi là (trong trường hợp không có bằng chứng ngược lại) đã nhận được:

(i) Nếu gửi cho cá nhân hoặc bằng tay, tại thời điểm giao hàng;

(ii) Nếu được đăng, trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi gửi bài;

(iii) Nếu khi thực sự được đưa ra bằng lời nói, qua điện thoại,;

(iv) Nếu bằng cách để lại một tin nhắn trên máy trả lời điện thoại hoặc hộp thư thoại, khi tin nhắn được để lại;

(v) Nếu được gửi qua fax, sau khi nhận được xác nhận của việc truyền dẫn của nó; và

(vi) Nếu được gửi bằng thư điện tử, khi tin nhắn được gửi, trừ khi một thông báo "không gửi" hoặc "không nhận được" tin nhắn nhận được từ nhà cung cấp thư điện tử của người gửi.

12.7.2 Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ liên hệ, số fax và địa chỉ e-mail đã nêu ở trên mà chúng tôi sẽ gửi thông báo hoặc thông tin liên lạc liên quan đến Hợp Đồng này và có thể thay đổi các chi tiết liên lạc đã nêu ở trên, với điều kiện là trong cả hai trường hợp, sự thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày quy định trong thông báo có liên quan (được nêu trong mục 16.9.2).

12.7.3 Khách hàng không thể thay đổi việc cho phép giao tiếp với khách hàng bằng thư, e-mail, fax hoặc điện thoại để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài khoản, bất cứ lúc nào trừ khi được yêu cầu cụ thể hoặc bằng văn bản của khách hàng.

12.8 Điều Luật và Thẩm quyền: Thỏa thuận này và bất kỳ hợp đồng và giao dịch dự tính bởi Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Vương quốc Anh. và các khách hàng không thể không đồng ý rằng tòa án của Vương quốc Anh sẽ có thẩm quyền xét xử tất cả và bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại (của bất kỳ và tất cả các loại hợp đồng, dựa trên Hợp đồng này, sai phạm cá nhân, quy chế, quy định hay các điều khác) phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm cấu trúc, hiệu lực, giải thích và thực thi hoặc vi phạm (một "Tranh chấp") và vì mục đích đó, không thể thay đổi trình thẩm quyền của tòa án của Vương quốc Anh.

Khách hàng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền mà Khách hàng đang có hoặc sắp có để phản đối các tòa án của Vương quốc Anh đang được đề cử như một diễn đàn để nghe bất kỳ tranh chấp, và các khách hàng không thể không đồng ý khởi tố tại các tòa án của Vương quốc Anh. Việc trình thẩm quyền tòa án Vương quốc Anh sẽ không hạn chế quyền của ServiceCom Ltd. để có thủ tục tố tụng đối với các khách hàng liên quan đến bất kỳ tranh chấp trong bất cứ quyền hạn mà cho là thích hợp và cũng không có trách nhiệm nhận thủ tục tố tụng trong một hoặc nhiều khu vực pháp lý mở đầu cho chúng tôi từ việc thủ tục tố tụng trong bất kỳ khu vực pháp lý khác, cho dù đồng thời hay không, nếu và trong phạm vi pháp luật cho phép áp dụng.

KINH DOANH TIỀN TỆ KÈM THEO MỘT MỨC ĐỘ RỦI RO CAO. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ VÀ THÔNG THƯỜNG SẼ MẤT TẤT CẢ TIỀN HOẶC MỘT PHẦN TIỀN CỦA HỌ ĐÃ KÝ QUỸ. XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ, HIỂU RÕ VÀ XEM XÉT CẨN THẬN VỀ TUYÊN BỐ CẢNH BÁO RỦI RO TRƯỚC KHI QUYẾT ĐINH KINH DOANH NGOẠI TỆ HOẶC CFD.