Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?

Điều Khoản & Điều Kiện "Hoa Hồng Ký Quỹ"

Tổng quan

Hoa Hồng Ký Quỹ là một chương trình không giới hạn thời gian, cho phép IB gia tăng hoa hồng và kiếm thêm tiền thưởng. Khi Khách hàng đăng ký làm IB trên hệ thống Đối tác Năng động, Khách hàng sẽ tự động tham gia chương trình Hoa Hồng Ký Quỹ.

Để rút Hoa Hồng Ký Quỹ của tháng, IB phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch trong tháng hiện tại. Thanh Trạng Thái Hoa Hồng Ký Quỹ được hiển thị trong Phòng Đối Tác nhằm theo dõi Tiền Nạp Ròng hiện tại, Hoa Hồng Ký Quỹ và số Lot còn lại cần giao dịch. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Hoa Hồng Ký Quỹ được trả theo khối lượng hiện tại được thực hiện bởi các khách hàng của đối tác. Vui lòng xem các điều khoản chi tiết bên dưới.

Các điều khoản chung

1 Hoa Hồng Ký Quỹ được Finvest Solutions Limited (Công ty) cung cấp cho các Đối tác của mình theo các Điều khoản sau.

2 Khi tham gia nhận Hoa Hồng Ký Quỹ, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện của Hoa Hồng Ký Quỹ cũng như Điều khoản và điều kiện của Công ty.

3 Hoa Hồng Ký Quỹ chỉ áp dụng cho các đối tác theo mô hình Đối tác Năng động.

4 Hoa Hồng Ký Quỹ đem lại thêm tiền thưởng cho hoa hồng hiện tại của đối tác.

5 Hoa Hồng Ký Quỹ được chi trả tự động vào ngày đầu tiên của tháng và có thể được rút như hoa hồng đối tác từ chênh lệch giá thông thường mà không có bất kỳ điều kiện bổ sung nào.

Hoa Hồng Ký Quỹ được tính như thế nào

1 Mỗi hồ sơ Khách hàng đã đăng ký tham gia Hệ thống IB Năng động qua website của Công ty sẽ tự động tham gia vào Chương trình Hoa Hồng Ký Quỹ.

2 Hoa Hồng Ký Quỹ Tối Đa được tính theo công thức: Tiền Nạp Ròng * Tỷ lệ Hoa Hồng Ký Quỹ

3 Tỷ lệ phần trăm của Hoa Hồng Ký Quỹ (Tỷ lệ Hoa Hồng Ký Quỹ) trong tháng dựa trên cấp độ IB trong hệ thống Năng động ở tháng hiện tại:- 0% đối với cấp Family
- 1 % đối với cấp Silver
- 3% đối với cấp Gold
- 5% đối với cấp Platinum
- 10% đối với cấp Diamond

4 Hoa Hồng Ký Quỹ được tính riêng cho từng khách hàng của đối tác dựa trên cấp IB trong hệ thống Năng động, Tiền Nạp Ròng và khối lượng giao dịch được thực hiện bởi từng khách hàng với công thức: Khối lượng giao dịch * Tỷ lệ khối lượng. Tỷ lệ khối lượng dựa trên cấp IB trong hệ thống Năng động ở tháng hiện tại và cho biết số tiền thưởng mà IB có thể nhận được trên mỗi Lot do khách hàng thực hiện giao dịch:- $0 trên mỗi Lot đối với cấp Family
- $3 trên mỗi Lot đối với cấp Silver
- $4 mỗi Lot đối với cấp Gold
- $5 mỗi Lot đối với cấp Platinum
- $6 mỗi Lot đối với cấp Diamond

Partnership level Active clients Revenue Share Deposit Reward rate Volume rate $/lot
Family 0-5 20% 0% 0
Silver 6-10 30% 1% 3
Gold 11-20 40% 3% 4
Platinum 21-50 50% 5% 5
Diamond 51+ 60% 10% 6

5 Trong trường hợp Hoa Hồng Ký Quỹ vượt quá Hoa Hồng Ký Quỹ Tối Đa, IB sẽ được nhận số tiền bằng với Hoa Hồng Ký Quỹ Tối Đa, nếu không, IB sẽ nhận được Hoa Hồng Ký Quỹ được tính theo khối lượng giao dịch của khách hàng hiện tại như ở điểm 4.


Ví dụ:

Vào tháng 3, IB ở cấp Silver có số tiền nạp ròng là $15.000 và khách hàng của IB đã giao dịch 97 Lot

Giá trị khối lượng giao dịch là $3 mỗi Lot đối với cấp Silver

Tỷ lệ Hoa Hồng Ký Quỹ là 1% cho cấp Silver

khách hàng 1 có số Tiền Nạp Ròng là $4000 và giao dịch 20 Lot
khách hàng 2 có số Tiền Nạp Ròng là $3500 và giao dịch 10 Lot
khách hàng 3 có số Tiền Nạp Ròng là $2500 và giao dịch 30 Lot
khách hàng 4 có số Tiền Nạp Ròng là $1500 và giao dịch 10 Lot
khách hàng 5 có số Tiền Nạp Ròng là $2000 và giao dịch 15 Lot
khách hàng 6 có số Tiền Nạp Ròng là $1500 và giao dịch 12 Lot

Hoa Hồng Ký Quỹ Tối Đa cho tháng 3 sẽ được trả thưởng vào ngày 1 tháng 4:

Khách hàng 1: $4,000 * 1% = $40
Khách hàng 2: $3,500 * 1% = $35
Khách hàng 3: $2,500 * 1% = $25
Khách hàng 4: $1,500 * 1% = $15
Khách hàng 5: $2,000 * 1% = $20
Khách hàng 6: $1,500 * 1% = $15

Tổng cộng = $40 + $35 + $25 +$15 + $20 +$15 = $150

Hoa Hồng Ký Quỹ cho tháng 3 sẽ được trả thưởng vào ngày 1 tháng 4:

Khách hàng 1: 20*$3 = $60
$60 > $40. Khách hàng nhận được $40
Khách hàng 2: 10*$3 = $30
$35 > $30. Khách hàng nhận được $30
Khách hàng 3: 30*$3 = $90
$90 > $25. Khách hàng nhận được $25
Khách hàng 4: 10*$3 = $30
$30 > $15. Khách hàng nhận được $15
Khách hàng 5: 15*$3 = $45
$45 > $20. Khách hàng nhận được $20
Khách hàng 6: 12*$3 = $36
$36 > $15. Khách hàng nhận được $15

Tổng tiền thưởng của tháng 03 sẽ được thanh toán vào ngày 01 tháng 04:

$40 + $30 + $25 + $15 + $20 + $15 = $145


Điều khoản khác

1 Vào bất kỳ thời điểm nào, Finvest Solutions Limited đều có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.

2 Nếu Công ty nghi ngờ Khách hàng tham gia đã lạm dụng hoặc cố gắng trục lợi từ Chương trình, hoặc có hành động thiếu thiện chí đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, thu hồi, hủy bỏ hoặc rút lại hoa hồng từ Khách hàng đã tham gia và, nếu cần, hủy bỏ mọi điều khoản và điều kiện của Chương trình này cũng như Thỏa Thuận Khách Hàng đối với người tham gia đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ và/hoặc chặn (các) tài khoản của người tham gia đó.

3 Hoa Hồng Ký Quỹ được coi là tài sản của Công ty cho đến khi khách hàng đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu.

4 Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn hoặc không đồng nhất nào giữa các bản dịch của các Điều khoản này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

5 Trong trường hợp có thắc mắc về Chương trình khuyến mãi, Khách hàng có thể liên lạc với MTrading bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ qua vietnam@mtrading.com, hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ tốt nhất.