Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Syarat Penggunaan Perkhidmatan Pemberitahuan SMS

Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan ini mengawal peruntukan dan penggunaan perkhidmatan pemberitahuan SMS (selepas ini: Perkhidmatan) yang disediakan oleh Finvest Solutions Limited (selepas ini: kami) seperti yang dinyatakan di sini. Terma Penggunaan ini menambah dan meminda terma dan syarat am Perjanjian Pelanggan anda dengan kami berkenaan dengan Perkhidmatan. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma Penggunaan ini dan terma dan syarat am Perjanjian Pelanggan, Terma Penggunaan ini akan terpakai, tetapi hanya berkaitan dengan Perkhidmatan.

Anda harus membaca Syarat Penggunaan ini dengan teliti kerana ini akan mengawal peruntukan dan penggunaan Perkhidmatan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Syarat Penggunaan ini, anda harus menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan dalam bahagian 9 dokumen ini.

Dengan mendaftar untuk Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima Syarat Penggunaan ini.

1. Am

1.1 Peruntukan Perkhidmatan terdiri daripada menghantar pemberitahuan mesej teks SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas) kepada anda, termasuk maklumat tentang akaun dagangan anda yang dibuka dengan kami (selepas ini pemberitahuan SMS), ke nombor telefon mudah alih yang telah anda daftarkan dengan kami. Perkhidmatan ini adalah penyelesaian IT automatik untuk menyediakan pelanggan cara tambahan untuk menerima maklumat akaun melalui mesej teks SMS. Butiran Perkhidmatan boleh didapati daripada laman web Finvest Solutions Limited kami www.mtrading.com atau dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan di bahagian 9 atau di pejabat Finvest Solutions Limited kami.

1.2 Sebarang dan semua maklumat yang dibekalkan di bawah Perkhidmatan ini tidak menggantikan, mengubah atau menambah dalam apa-apa cara maklumat (termasuk maklumat tentang transaksi dan deposit) yang kami sediakan kepada anda menurut Perjanjian Pelanggan (termasuk maklumat yang disediakan pada platform dagangan) dan hanya dibekalkan untuk tujuan pemberitahuan maklumat tambahan. Maklumat yang diberikan dalam pemberitahuan SMS tidak lengkap dan merangkumi semua. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, maklumat yang tersedia pada platform dagangan akan dianggap betul. Maklumat yang diberikan di bawah Perkhidmatan ini tidak mempunyai sebarang kepentingan undang-undang dan tidak boleh dipercayai apabila membuat keputusan perdagangan. Kami tidak membuat representasi berkenaan dengan ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang diberikan di bawah Perkhidmatan.

1.3 Untuk layak menerima pemberitahuan SMS, anda mesti mempunyai akaun dagangan Finvest Solutions Limited. Untuk maklumat lanjut tentang membuka akaun dagangan, sila lihat butiran hubungan di bahagian 9. Pemberitahuan SMS hanya tersedia jika akaun anda dibenarkan dan berfungsi dengan betul, anda telah mendaftarkan nombor telefon mudah alih anda untuk menggunakan Perkhidmatan dan telah menerima ini Syarat Penggunaan.

1.4 Kami hanya akan membenarkan anda mendaftar satu nombor telefon mudah alih dengan kami pada bila-bila masa. Ini akan digunakan untuk semua akaun dagangan anda yang dibuka dengan kami. Jika anda didaftarkan untuk menerima pemberitahuan SMS mengenai lebih daripada satu akaun, anda akan diminta untuk menggunakan rujukan sehingga lima aksara untuk membezakan antara akaun.

1.5 Pemberitahuan SMS boleh dihantar ke telefon mudah alih yang berdaftar dengan mana-mana pengendali rangkaian mudah alih antarabangsa.

1.6 Selepas mendaftar untuk Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa nombor telefon mudah alih dan sebarang maklumat lain yang dihantar kepada kami adalah sah, tepat dan terkini. Anda sedar bahawa kami tidak dapat menghantar pemberitahuan SMS ke telefon talian tetap, ke komputer yang mampu menerima teks atau ke mana-mana peranti lain yang tidak menyokong pemberitahuan SMS.

1.7 Kami hanya akan menghantar setiap pemberitahuan SMS kepada anda sekali. Jika anda memadamkan pemberitahuan SMS daripada telefon mudah alih anda, kami tidak akan dapat menghantar pemberitahuan SMS yang sama sekali lagi.

1.8 Kami akan menghantar pemberitahuan SMS dalam masa 48 jam selepas pendaftaran pertama untuk Perkhidmatan.

1.9 Anda boleh meminta kami menggantung pemberitahuan SMS anda buat sementara waktu pada bila-bila masa. Anda boleh melakukan ini dalam talian di Trader Room anda, dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan di bahagian 9 atau dengan menelefon pejabat Finvest Solutions Limited kami. Penggantungan Perkhidmatan akan digunakan pada semua akaun anda, kecuali jika akaun yang digunakan untuk penggantungan itu, ditentukan oleh anda. Pemberitahuan SMS akan dihentikan dalam masa 24 jam selepas menerima permintaan anda untuk penggantungan. Perkhidmatan akan dikembalikan semula dalam masa 48 jam selepas menerima permintaan anda.

1.10 Pemberitahuan SMS yang dihantar apabila menggunakan Perkhidmatan tidak akan menyertakan maklumat peribadi anda (iaitu nama anda atau maklumat lain yang membolehkan pihak ketiga yang tidak biasa dengan Perjanjian Pelanggan anda dan/atau butiran akaun dagangan mengenal pasti anda berdasarkan pemberitahuan SMS).

2. Bayaran

2.1 Perkhidmatan ini adalah percuma dari pihak kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan caj ke atas Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan menghantar notis kepada anda sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum caj itu terpakai. Jika anda tidak membatalkan Perkhidmatan, anda akan bertanggungjawab untuk membayar caj dengan cara yang sama seperti mana-mana jumlah lain yang perlu dibayar kepada kami mengikut terma dan syarat am Perjanjian Pelanggan anda dengan kami.

2.2 Pembekal rangkaian telefon mudah alih anda mungkin mengenakan bayaran kepada anda untuk menerima mesej teks (termasuk pemberitahuan SMS) dan mungkin terdapat caj tambahan apabila menerima mesej teks di luar negara. Sila hubungi pembekal rangkaian telefon mudah alih anda untuk maklumat lanjut. Anda bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang dicaj kepada anda oleh pembekal rangkaian telefon mudah alih anda.

3. Keselamatan

3.1 Jika telefon bimbit anda hilang atau dicuri, anda mesti memaklumkan kami secepat mungkin, dan dalam apa jua keadaan dalam masa 24 jam selepas kehilangan atau kecurian, dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan dalam seksyen 9.

3.2 Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja anda menukar nombor telefon bimbit anda dengan mendaftarkan nombor telefon mudah alih baharu melalui laman web Finvest Solutions Limited.

3.3 Harap maklum bahawa kami tidak akan menghantar mesej teks kepada anda yang meminta anda memberikan sebarang maklumat peribadi. Jika anda menerima mesej sedemikian, sila jangan ambil sebarang tindakan dan hubungi kami secepat mungkin dengan menggunakan butiran hubungan di bahagian 9.

3. Keselamatan

3.1 Jika telefon bimbit anda hilang atau dicuri, anda mesti memaklumkan pada kami secepat mungkin, dan dalam apa jua keadaan dalam masa 24 jam selepas kehilangan atau kecurian, dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan dalam seksyen 9.

3.2 Anda mesti memberitahu kami sebaik sahaja anda menukar nombor telefon bimbit anda dengan mendaftarkan nombor telefon mudah alih baharu melalui laman web Finvest Solutions Limited.

3.3 Harap maklum bahawa kami tidak akan menghantar mesej teks kepada anda yang meminta anda memberikan sebarang maklumat peribadi. Jika anda menerima mesej sedemikian, sila jangan ambil sebarang tindakan dan hubungi kami secepat mungkin dengan menggunakan butiran hubungan di bahagian 9.

4. Liabiliti

4.1 Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat yang diberikan di bawah Perkhidmatan ini tepat, terkini dan boleh dipercayai, maklumat tersebut tidak mempunyai sebarang kepentingan undang-undang dan tidak boleh dipercayai semasa membuat keputusan perdagangan. Oleh itu, kami tidak menanggung sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan ini atau maklumat yang diberikan di bawah Perkhidmatan ini, maklumat yang dijangka akan dibekalkan di bawah Perkhidmatan, tidak dibekalkan atau dibekalkan dengan kelewatan. Kami tidak bertanggungjawab untuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

4.1.1 Sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin anda alami akibat bergantung pada maklumat yang diberikan melalui pemberitahuan SMS, atau ketiadaannya;

4.1.2 Sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin anda alami akibat penipuan menggunakan Perkhidmatan, atau akibat kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan anda di bawah Terma Penggunaan ini atau Perjanjian Pelanggan dengan kami, atau kecuaian anda atau salah laku yang disengajakan atau kegagalan anda untuk memastikan maklumat selamat atas sebarang sebab;

4.1.3 Apabila pembaikan, kemas kini dan penyelenggaraan rutin kepada sistem kami dan pembekal kami bermakna kami tidak dapat menghantar mesej teks, termasuk pemberitahuan SMS;

4.1.4 Jika anda tidak menerima pemberitahuan SMS kami atas apa jua sebab, termasuk disebabkan penggunaan rangkaian yang berat, tiada liputan rangkaian, telefon anda dimatikan; mengekalkan telefon anda dalam mod kapal terbang; telefon anda tidak berfungsi atau anda mempunyai ruang yang tidak mencukupi dalam "peti masuk" SMS anda.

4.2 Anda bertanggungjawab untuk memastikan tiada sesiapa mempunyai akses kepada maklumat sulit pada telefon mudah alih anda. Jika telefon bimbit anda hilang atau dicuri, atau jika anda menukar nombor atau operator rangkaian anda, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk meminta kami membatalkan atau menggantung Perkhidmatan. Kami tidak akan bertanggungjawab jika maklumat akaun anda diketahui oleh seseorang kerana anda tidak memberitahu kami atau jika maklumat pendaftaran yang anda berikan kepada kami tidak betul. Sebaik sahaja anda meminta kami membatalkan atau menggantung Perkhidmatan, kami akan membatalkan atau menggantung Perkhidmatan secepat mungkin, namun tidak lewat dalam tempoh 24 jam selepas menerima permintaan anda. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat Perkhidmatan yang disediakan semasa had masa maksimum di atas yang kami ada untuk membatalkan/menggantung Perkhidmatan.

4.3 Demi kejelasan, anda dengan ini bersetuju bahawa kami tidak akan menanggung sebarang liabiliti berkaitan dengan Perkhidmatan. Jika liabiliti kami tidak boleh dikecualikan sepenuhnya di bawah undang-undang imperatif yang terpakai, liabiliti kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang imperatif yang terpakai. Walau apa pun, liabiliti kami terhad kepada kerosakan kewangan langsung (tidak termasuk kehilangan keuntungan dan sebarang kerosakan bukan kewangan) yang disebabkan oleh salah laku kami yang disengajakan.

5. Pembatalan

5.1 Jika anda ingin menamatkan Perkhidmatan, anda perlu membatalkan pendaftaran anda untuk pemberitahuan dan makluman SMS. Ini boleh dilakukan menggunakan laman web kami www.mtrading.com atau menggunakan butiran hubungan di bahagian 9.

5.2 Kami boleh membatalkan Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memberi anda notis bertulis sekurang-kurangnya dua bulan. Kami boleh membatalkan atau menggantung Perkhidmatan berkuat kuasa serta-merta tanpa notis awal atas sebab peraturan atau undang-undang, untuk memastikan keselamatan atau untuk memerangi penipuan, atau atas sebarang alasan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelanggan.

6. Pemberitahuan lain

Jika anda berdaftar untuk menerima pemberitahuan SMS, kami mungkin dari semasa ke semasa menghantar mesej operasi lain mengenai akaun dagangan anda ke telefon mudah alih anda yang berdaftar.

7. Pembatalan

7.1 Pembaikan, kemas kini dan penyelenggaraan rutin pada sistem kami atau pembekal kami, serta keadaan lain mungkin menyebabkan Perkhidmatan tidak tersedia dari semasa ke semasa. Jika anda tidak menerima sebarang pemberitahuan SMS, anda tidak boleh menganggap bahawa tiada alasan untuk pemberitahuan SMS (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang aktiviti berkenaan dengan akaun dagangan anda).

7.2 Jika ternyata kepada kami bahawa pemberitahuan SMS tidak diterima oleh telefon mudah alih anda, kami mungkin menggantung Perkhidmatan berkuat kuasa serta-merta. Kami akan menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda untuk memaklumkan anda tentang penggantungan dan keperluan munasabah kami untuk mengesahkan maklumat telefon mudah alih yang kami pegang berkaitan dengan anda. Setelah maklumat telefon mudah alih anda telah disahkan oleh anda, Perkhidmatan akan dikembalikan semula dalam masa 24 jam.

7.3 Kami boleh (tetapi kami tidak bertanggungjawab) menghantar kepada anda melalui SMS, pos atau e-mel, dari semasa ke semasa, maklumat tentang Perkhidmatan, kerja-kerja penyelenggaraan dan ketidaksediaan Perkhidmatan masing-masing, dan langkah-langkah yang perlu anda ambil berhubung dengan Perkhidmatan tersebut.

7.4 Dengan mendaftar untuk Perkhidmatan, anda memberikan persetujuan anda untuk menyimpan dan memproses data dan maklumat peribadi anda setakat yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan dan menurut dasar Finvest Solutions Limited untuk memproses data pelanggan.

7.5 Kami boleh meminda, menambah atau menggantikan Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pelanggan anda berkenaan dengan dokumen Perjanjian Pelanggan yang lain. Kami juga boleh menukar Perkhidmatan dan butirannya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

7.6 Terma dan syarat am Perjanjian Pelanggan anda dengan kami dan dokumen Perjanjian Pelanggan lain hendaklah terpakai kepada semua isu yang tidak dikawal dalam Terma Penggunaan ini.

8. Undang-undang dan bidang kuasa

Terma Penggunaan ini dikawal oleh undang-undang dan tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelanggan anda dengan kami.

9. Hubungi Kami

Sila hubungi pejabat Finvest Solutions Limited melalui telefon atau e-mel sekiranya anda mempunyai soalan mengenai Syarat Penggunaan ini, atau jika anda ingin membuat pertanyaan.

Maklumat hubungan pejabat Finvest Solutions Limited tersedia di laman web www.mtrading.com. Oleh kerana kos panggilan mungkin berbeza-beza, sila semak pembekal khidmat anda untuk mendapatkan maklumat tambahan. Panggilan mungkin dirakam untuk memantau kualiti perkhidmatan kami dan untuk tujuan keselamatan.

Pertanyaan am juga boleh dikemukakan melalui e-mel.